Proszę przeanalizować obecnie panujący klimat oraz scenariusze przyszłego klimatu dla Państwa obszaru. Proszę zwrócić szczególną uwagę na ekstremalne zdarzenia. Należy:

Określanie wyzwań i szans tworzonych przez lokalny klimat

Lokalny klimat ma wpływ na wybór zalecanych rozwiązań. Zaczynając planowanie dobrze jest mieć informacji dotyczących przyszłego klimatu i parametrów meteorologicznych przewidywanych w scenariuszach. Zmiany temperatury, opadów atmosferycznych, wilgotności itd. stanowią kluczowe dane dla planowania długofalowego. Co więcej, aktualne warunki pogodowe i zmienność klimatu (np. ulewny deszcz, wilgoć i wiatr) mają wpływ na lokalną działalność oraz użytkowanie terenu i wody związane – przykładowo - z rolnictwem, leśnictwem, gospodarką wodną, wypoczynkiem itd.

Minimalizowanie zagrożenia powodowanego przez ekstremalne zdarzenia meteorologiczne

Ekstremalne zdarzenia, takie jak ulewne deszcze, fale gorąca, burze śnieżne, susze, pożary lasów itd., mogą wydarzyć się na obszarach nie przygotowanych na nie. Burze śnieżne i gruba pokrywa śnieżna podczas zimy mogą spowodować problemy związane z infrastrukturą, na przykład elektroenergetycznymi. Dlatego też usuwanie zalegającego śniegu musi również zostać zapewnione w przyszłości. Ekstremalne zdarzenia mogą wpływać na zbudowaną infrastrukturę oraz na rolnictwo i leśnictwo w danym regionie.

Ulewne deszcze zwiększą zapotrzebowanie na zarządzania wodami opadowymi. Miasta o  gęstej zabudowie z nieprzepuszczalnymi (np. asfaltowymi) powierzchniami są bardziej narażone na zalanie jeśli systemy zarządzania wodami opadowymi nie będą przystosowywane do przyszłych wymogów. Obszary zielone mogą pełnić funkcje stref buforowych przed zalewaniem oraz ochrony przed erozją. Obfite opady mogą również spowodować problemy związane z infrastrukturą na mniej zaludnionych obszarach, na przykład mniejsze drogi mogą zostać uszkodzone przez obsunięcia ziemi, a brzegi rzek mogą się zapaść.

Fale gorąca podczas lata mogą stanowić znaczne zagrożenie dla zdrowia. Wyspy gorąca, tworzone przez bardzo gęstą zabudowę miejską i brak chłodzącego powietrza, mogą nasilić to zjawisko.

Ochrona przed wiatrem jest niezbędna szczególnie na otwartych obszarach, na przykład znajdujących się w pobliżu jezior, linii brzegowej i pól. Mikroklimat danego obszaru może być modyfikowany poprzez rozmieszczenie budynków, drzew itd., aby osłabiały silne wiatry.

Wyjaśnienie zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i jej wpływu w ramach związanych z planowaniem procesów oceny wpływu

Zapobieganie lub ograniczanie budownictwa na terenach zagrożenia klimatycznego. Niezbędne jest określenie obszarów zagrożonych zalaniem, obsunięciami ziemi, erozją itd.  w celu ochrony narażonych obszarów oraz ograniczenia budownictwa na nich. Mapy topograficzne lub mapy zagrożenia powodziowego stanowią użyteczne narzędzia do identyfikacji takich terenów. Szczególnie narażone obszary mogą wykorzystać systemy ostrzegawcze (przed silnym wiatrem lub ulewnym deszczem). 

Proszę zapoznać się z innymi sekcjami w planowaniu łagodzenia i przystosowanie do skutków zmiany klimatu:

» Gęsta i zróżnicowana struktura miejska   
» Zrównoważony transport
» Efektywność energetyczna
» Wygodne i zdrowe otoczenie
» Udział społeczeństwa i zaangażowanie interesariuszy
» Planowanie strategiczne
» Koszty