Koszty w planowaniu, zarówno bezpośrednie powiązane z inwestycjami i pośrednie związane z utrzymaniem, muszą być wzięte pod uwagę w celu podjęcia ekonomicznie rozsądnych decyzji podczas planowania.

Planowanie ma rzeczywisty wpływ na gospodarkę miejską. Zbudowanie nowej infrastruktury i utrzymanie starej wymaga funduszy. Decyzje podjęte podczas planowania tworzą strukturę, która przetrwa dekady lub nawet wieki. Podejmując takie decyzji konieczne jest rozważenie kosztów długoterminowego utrzymania infrastruktury.

Bezpośrednie koszty inwestycji, włączając nabycie terenu, stworzenie miejskich obiektów inżynieryjnych (np. długość rurociągu wody pitnej i ścieków, centralne ogrzewanie), publicznego transportu itd. mogą być wysokie. Typ gleby, obecność podłoża skalnego oraz rodzaj krajobrazu mogą mieć duży wpływ na budowanie nowej infrastruktury. Jednakże  koszty utrzymania i obsługi sieci dominują w całkowitych kosztach. Ponadto pośrednie koszty mogą być wysokie, jeśli w procesie planowania nie zostaną wzięte pod uwagę wszystkie istotne kwestie. Do przykładów należą wypadki drogowe, utrata kulturowego lub historycznego krajobrazu oraz spadek wartości ziemi.

Największą część kosztów inwestycji stanowi organizowanie usług i sieci (elektryczność, ogrzewanie, woda (wodociągi i ścieki), drogi, sieci informatyczne itd.). Należy zagwarantować podstawowe usługi w zakresie oświaty i opieki społecznej. Punkty usługowe takie jak przedszkola, szkoły, pomoc domowa oraz służba zdrowia mogą nie być wymagane w momencie rozpoczynania procesu planowania, jednak z czasem będą stanowiły znaczną część kosztów miejskich nowego obszaru. Co więcej, nowe struktury wymagają nakładów finansowych  nie tylko w fazie inwestycyjnej, ale również ich długoterminowe utrzymanie wymaga finansowania. Nowe obszary zbudowane w obrębie lub przynajmniej w połączeniu z istniejącą infrastrukturą są mniej kosztowne dla gospodarki miasta w długim terminie.

Najistotniejsza różnicą pomiędzy planowaniem uzupełniającym a zdecentralizowanym jest czas ponoszenia kosztów. W przypadku budownictwa uzupełniającego koszty inwestycji są wysokie, natomiast koszty utrzymania są niższe w długoterminowej perspektywie.
Jest to spowodowane możliwością wykorzystania istniejących już usług komunalnych.

Jednakże w przypadku planowania zdecentralizowanego ponoszenie kosztów jest opóźnione: na początku, kiedy usługi zaczynają być potrzebne, liczba mieszkańców jest za mała, aby wypełnić minimalną pojemność np. szkół. W takich przypadkach miasto musi zorganizować transport do obszarów posiadających szkoły. Ostatecznie, może być już za późno, aby rozpocząć planowanie zdecentralizowane na danym obszarze - koszty budowania infrastruktury będą niezwykle wysokie i stworzenie funkcjonalnej struktury przestrzennej może okazać się niemożliwe, gdyż obszar został zbudowany bez wcześniejszego planu.

Należy wziąć pod uwagę również innych interesariuszy podczas omawiania planowanych kosztów. Właściciele gruntów, potencjalni nowi mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz samo państwo także mają swój interes finansowy w planowaniu. Nowe obszary zatrudnienia i centra handlowe stwarzają nowe miejsca pracy i dochody dla miasta. Jednakże jeśli nie zostaną dokładnie zaplanowane mogą przyczynić się do powstania bardziej rozproszonej struktury miejskiej i ostatecznie generować większe koszty dla miasta.   

Proszę zapoznać się z innymi sekcjami w planowaniu łagodzenia i przystosowanie do skutków zmiany klimatu:

» Lokalny klimat i scenariusze przyszłego klimatu
» Gęsta i zróżnicowana struktura miejska
» Zrównoważony transport
» Efektywność energetyczna
» Wygodne i zdrowe otoczenie
» Udział społeczeństwa i zaangażowanie interesariuszy  
» Planowanie strategiczne