Należy opracować wytyczne planowania efektywności energetycznej dla obszarów i budynków. Proszę zwrócić uwagę na sposób w jaki obszary, miejsca, budynki i inne mienie będą zarządzane i utrzymywane w długim terminie. Należy:  


Identyfikowanie i promowanie korzystania z energii odnawialnej

Planowanie produkcji i zużycia energii powinno być częścią planowania użytkowania terenu oraz rozwoju gospodarczego. Należy promować alternatywne, zrównoważone i odnawialne źródła energii, jak na przykład energię słoneczną, bioenergię, energię geotermalną, energię wiatrową czy biopaliwa. Obszary odpowiednie do produkcji odnawialnej energii, zarówno rolnicze jak i leśne, powinny zostać zidentyfikowane i wykorzystane. Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł jest zalecane jeśli jest to lokalnie uzasadnione i nie powoduje konfliktów na tle użytkowania terenu (szczególnie pomiędzy sektorem energetycznym a rolniczym). Należy również wziąć pod uwagę logistykę w zrównoważony sposób.

Tworzenie rozwiązań, które ograniczają emisję gazów cieplarnianych i promują efektywność energetyczną  

Konieczne jest zaplanowanie powstawania samowystarczalnych osiedli pod względem energetycznym, korzystających z odnawialnych źródeł energii. Lokalne warunki pomogą  określić odpowiednie metody projektowania pasywnych budynków i dzielnic.
Obejmuje to ukierunkowanie na słońce i dominujący kierunek wiatru, relacje z innymi domami i ich relacje z otwartą przestrzenią. Należy promować bezemisyjne obszary mieszkaniowe oraz pasywne technologie budowlane. Preferowane są domy pasywne (lub o zerowym zużyciu energii) oraz budynki o niskim zużyciu energii (większe początkowe nakłady na inwestycję, niższe koszty utrzymania). Istnieją już liczne rozwiązania technologiczne: okna termiczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe, systemy naturalnego przepływu powietrza itd. Jednym z rozwiązań pozwalających na zmniejszenie kosztów inwestycji technologicznych w skali budynku jest współdzielenie infrastruktury z kilkoma budynkami. Efektywność energetyczna istniejących struktur może zostać zwiększona. 
Audyt energetyczny budynków i obszarów mieszkalnych może dostarczyć przydatnych informacji oraz zasygnalizować nowe możliwości.

Zdecentralizowana produkcja energii odnawialnej może być korzystna, szczególnie na obszarze wiejskim o małej gęstości zaludnienia, tj. małe, pompy cieplne dalekiego zasięgu dla małych miasteczek. Ponadto elektrownie wytwarzające zarówno ciepło jak i energię (elektrociepłownie) są bardziej wydajne niż elektrownie wytwarzające jedynie ciepło lub energię.

Promowanie nowych rozwiązań technologicznych i architektonicznych dla infrastruktury, obszarów i budynków

Budynki,   nie tylko domy, ale również biura, magazyny, fabryki itd., powinny być zaprojektowanie, aby mogły wykorzystać sprawność cieplną dachów, cień, ochronę  przed wiatrem itd. Pozwala to zminimalizować potrzebę ogrzewania i chłodzenia. Nowe rozwiązania w tej dziedzinie, włączając połączenie ogrzewania z chłodzeniem, centralne chłodzenie itd. mogą być przyjazne dla środowiska i bardziej ekonomiczne w końcowym rozrachunku. Należy ograniczać utratę ciepła w miastach, wspólnotach i budynkach.

Określenie lokalnej produkcji i lokalnych potrzeb

Należy wymagać korzystania z przyjaznych dla środowiska lokalnych materiałów budowlanych w nowym budownictwie oraz przy renowacji i kształtowaniu krajobrazu. Budownictwo opierające się na lokalnej produkcji ogranicza transport i sprzyja lokalnym  przedsiębiorstwom.

Ograniczania wytwarzania odpadów i zużycia wody

Utylizacja odpadów oraz oczyszczanie ścieków powinno być wydajne i w razie możliwości wykorzystywane jako źródło energii. Przykładowo, metan wytwarzany podczas procesu rozkładu może być gromadzony do wykorzystania jako źródło energia lub paliwo dla pojazdów. Recykling powinien być obowiązkowy, a kompostowanie zalecane. Wspólne systemy recyklingu powinny być zaplanowane mając na uwadze łatwość obsługi  i wydajność logistyczną. Szara oraz odpływowa woda powinna być oczyszczana oraz w razie możliwości wykorzystana do nawadniania.

Proszę zapoznać się z innymi sekcjami w planowaniu łagodzenia i przystosowanie do skutków zmiany klimatu:

» Lokalny klimat i scenariusze przyszłego klimatu
» Gęsta i zróżnicowana struktura miejska
» Zrównoważony transport
» Wygodne i zdrowe otoczenie
» Udział społeczeństwa i zaangażowanie interesariuszy
» Planowanie strategiczne
» Koszty