Zrównoważony rozwój, według definicji, to „rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń” (Komisja Brundtland). Zrównoważony rozwój opiera się na czterech podstawowych aspektach:

  • gospodarczym,
  • społecznym,
  • środowiskowym oraz
  • kulturowym. 

Łagodzenie i przystosowanie się do zmiany klimatu wprowadziły nowe aspekty. Chociaż „stare” pomysły są w dalszym ciągu uwzględniane w rozważaniach, nowe aspekty muszą zostać wzięte pod uwagę.  Niniejszy zestaw narzędzi kładzie główny nacisk na uwydatnienie znaczenia zrównoważonego planowania w łagodzeniu i przystosowaniu do zmiany klimatu.

Zrównoważony rozwój zmierzający ku łagodzeniu zmiany klimatu nie zostanie zrealizowany za sprawą jednej decyzji. Wymaga on międzysektorowego podejścia. Wybrane polityka ma duże znaczenie a podejmowane decyzje powinny oprócz faktów ekonomicznych uwzględniać środowiskowe, kulturowe i społeczne. Zmiana klimatu nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na kierunek planowania regionalnego i przestrzennego, ale należy ją traktować jako równorzędny punkt wyjściowy z innymi czynnikami.

Zasoby takie jak ziemia i energia są ograniczone. Zrównoważone decyzje powinny prowadzić do wydajnego i produktywnego wykorzystania zasobów, tak aby przyszły rozwój nie był utrudniony. Takie otoczenie tworzy ramy rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. Zrównoważony rozwój opiera się również na wzajemnym oddziaływaniu interesariuszy. Planowanie jest interaktywnym procesem pomiędzy planistami a interesariuszami.

Planowanie obejmuje skalę regionalną, ogólną i szczegółową. Wyższe szczeble wyznaczają kierunki planowania na niższych poziomach, w sposób prawnie wiążący lub niewiążący w zależności od kraju. Hierachiczna natura planowania oznacza, że decyzje podjęte na wyższym szczeblu są widoczne na niższym poziomie. 

Poniższe sekcje zawierają opisy pomysłów związanych z łagodzeniem i przystosowaniem oraz odpowiadające im etap planowania. Osiem sekcji zostało wyróżnionych i szczegółowo opisanych (proszę kliknąć na rysunek, aby uzyskać dalsze informacje).

W następujących działach opisano różne pomysły na prace mitygacyjne i adaptacyjne w ośmiu kategoriach (aby dowiedzić się więcej należy kliknąć na konkretny dział). Klimat, gęsta zabudowa, transport, energia, zdrowe otoczenie są bezpośrednio związane z procesem planowania. Udział społeczeństwa, planowanie strategiczne i koszty odnoszą się w większym stopniu do politycznych aspektów planowania. Prezentowane informacje stanowią wprowadzenie i listę kontrolną dla planistów i polityków zarówno przy rozpoczynaniu nowych procesów planowania, jak i przy ocenie podjętych decyzji.