Blok reakcji wyjaśni

Jakie działania są niezbędne, aby sprostać wyzwaniom oraz wykorzystać szanse powstałe na skutek zmiany klimatu i jak zostaną włączone do lokalnego planu działania.


Poniższy blok dostarczy Państwu informacji nie tylko o środkach reakcji, ale przede wszystkim o czynnikach, które ułatwiają lub utrudniają ich zastosowanie. Należy odpowiedzieć na pięć pytań, w celu stworzenia lokalnego planu działania:

  1. Jakie są główne mocne i słabe strony związane ze stawieniem czoła zmianie w lokalnym obszarze lub aktywności ekonomicznej?

  2. Jakie są główne środki reakcji umożliwiające stawienie czoła wyzwaniom i wykorzystanie szans?

  3. Czy istnieją jakieś luki w podziale odpowiedzialności oraz obszarów współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami w stawianiu czoła zmianie klimatu na obszarze grupy?

  4. Jakie są główne luki i wnioski wyciągnięte z bloków inwentaryzacji, narażenia i wrażliwości oraz reakcji?

  5. Jaka treść zostanie zamieszczona i kto będzie głównym podmiotem w lokalnym planie działania?

Proponujemy rozpoczęcie od czterogodzinnych warsztatów, na których zostałyby omówione kwestie 1-3. Wynikiem spotkania będą dwie listy zawierające główne mocne i słabe strony w zakresie zdolności do przystosowania się do zmiany klimatu oraz główne luki we współpracy i  odpowiedzialności odnośnie różnych reakcji na zmianę klimatu. Następnie grupa uczestnicząca w projekcie spotka się w celu podsumowania najważniejszych wniosków z bloku inwentaryzacji, narażenia i wrażliwości oraz pierwszej części bloku reakcji. Kolejne warsztaty mogą zostać skierowane do osób oznaczonych jako użytkownicy ostateczni w Ćwiczeniu A – Oznaczanie interesariuszy oraz podmioty kluczowe dla reakcji w lokalnym planie działania. Robocza wersja lokalnego planu działania będzie stanowić wynik warsztatu.

Blok reakcji składa się z trzech ćwiczeń: