Lider procesu może wykorzystać następujące pytania, aby przeprowadzić ocenę ćwiczeń:

a. Jak istotny był temat ćwiczenia?

i. Dla lokalnego obszaru lub dla konkretnej działalności ekonomicznej?

ii. Dla grupy, która brała udział w ćwiczeniu (proszę krótko opisać, jakiego rodzaju kompetencje i stanowiska prezentowała grupa)

b. Jak istotne były wyniki ćwiczenia? Czy mogą  zostać wykorzystane w codziennej pracy? Czy poszerzyły horyzonty uczestników? Żadne z powyższych? Dlaczego nie?

c. Czy analityczna struktura ćwiczenia przyczyniła się do uzyskania istotnych i użytecznych wyników? Co warto zmienić?

d. Czy tabele, rysunki, pomysły i inne materiały wykorzystane podczas ćwiczenia usprawniły analityczne i kreatywne myślenie uczestników? Co można by zmienić?

Proszę sporządzić krótkie notatki dotyczące poruszanych zagadnień lub zaznaczyć odpowiednie pole w poniższej tabeli dla całej grupy oraz poszczególnych uczestników, aby dokonać oceny. (Można pobrać z tabeli Powiązane pliki po prawej stronie ekranu).
Liderzy procesu mogą również przygotować swoje własne pytania!

  Frown Undecided Smile Uwagi
a) i        
a) ii        
b)        
c)        
d)        Proszę rozpocząć ćwiczenia z bloku narażenia i wrażliwości.