Proszę odpowiedzieć na następujące pytania przed rozpoczęciem procesu oceny podatności, aby upewnić się, że jego zastosowanie będzie zrozumiałe. 

1. Czy koncentrują się Państwo na obszarze geograficznym, czy na sektorze gospodarki?

Zastosowanie zorientowane na obszar geograficzny ma na celu określenie głównych wyzwań i szans tworzonych przez zmianę klimatu na lokalnym obszarze. Obejmuje całe społeczeństwo oraz każdy rodzaj działalności gospodarczej.

Zastosowanie zorientowane na działalność dotyczy wyzwań i szans stojących przed  konkretną działalnością, tj. danym sektorem gospodarki, organizacją (np. działań  
urzędu miasta) lub grupą społeczną. Podejście nastawione na działalność często ma na celu opracowanie strategii reakcji dla danej działalności.

Możecie Państwo również zastanawiać się jak kwestie związane ze zmianą klimatu powinny zostać włączone w aktualną pracę, konkretny kontekst  instytucjonalny lub proces. Niniejsze podejście będzie skoncentrowane bardziej na reagowaniu na możliwe zmiany, tj. na wykorzystaniu najodpowiedniejszych metod, niż na głównych wyzwaniach i szansach. 

2. Czy koncentrują się Państwo na łagodzeniu, przystosowaniu, czy na obu?

Zdecydowanie gdzie położyć nacisk stanowi najważniejszą kwestię. Jeśli koncentrują się Państwo zarówno na łagodzeniu jak i przystosowaniu do zmian klimatu należy zająć się obiema  kwestiami oddzielnie w każdym zadaniu, aby nie pominąć istotnych aspektów. Mogą również Państwo skupić się na tym z jaką uwagą zajmą się łagodzeniem zmian klimatu lub przystosowaniem się do nich.    

3. Czy koncentrują się Państwo na wyzwaniach, szansach, czy na obu?

Możecie skupić się Państwo na pozytywnych i/lub negatywnych aspektach zmiany klimatu, tzn. na wyzwaniach lub szansach tworzonych przez zmianę klimatu, albo na obu kwestiach.
Zdecydowanie gdzie położyć nacisk stanowi najważniejszą kwestię. Jeśli koncentrują się Państwo na zarówno wyzwaniach i szansach tworzonych przez zmianę klimatu należy zająć się obiema  kwestiami oddzielnie w każdym zadaniu, aby nie pominąć istotnych aspektów.

4. Czy koncentrują się Państwo na negatywnych czynnikach, skutkach, środkach reakcji lub zintegrowanej podatności?

W celu usprawnienia dalszych etapów oceny, warto zastanowić się, czy Państwo koncentrują się na:

- określeniu negatywnych czynników tj. zmianach klimatu i społeczno-gospodarczych, które wpływają na Państwa?
- analizowaniu jak zmieniający się klimat i społeczeństwo mogą wpłynąć na Państwa działalność?
- reagowaniu na wyzwania i szanse tworzone przez zmianę klimatu?

Jeśli Państwa głównym celem jest określenie negatywnych czynników, nie muszą Państwo wykonywać zadań z bloku reakcji. Natomiast jeśli zamierzają Państwo przeprowadzić  zintegrowaną ocenę podatności należy wykonać zadania dla każdego z bloków.

5. Jakie zasoby i materiały pomogą Państwu w przeprowadzeniu procesu?

Jakość i ilość przeprowadzonych dyskusji w Państwa grupie i w konsekwencji wartość i szczegółowość wyników będą związane z ilości danych i materiałów, które zostaną uwzględnione w ocenie. Warto podkreślić, że takie procesy wymagają zgromadzenia dużej ilości danych dotyczących różnych zagadnień. Dlatego też  należy zdecydować jak dane zostaną zebrane i wykorzystane w procesie oceny.

- Czy materiały pomocnicze zostaną przygotowane osobiście?
- Czy materiały dostarczone przez konsultantów, dane (scenariusze klimatyczne itd.) dostępne ze źródeł otwartych (open source) zostaną wykorzystane?
- Czy zostały zapewnione fundusze na przeprowadzenie szczegółowych badań?

Ustalenie powiązań pomiędzy zmianami klimatu a różnymi działaniami społecznymi, tj. wymiar wrażliwości oceny, stanowi zazwyczaj najtrudniejszy etap przygotowywania oceny środowiskowej i ekonomicznej. Taka wiedza jest niekompletna i często niedostępna dla wielu lokalnych podmiotów, pomimo szybko rosnącej liczby dostępnych raportów z oceny skutków. W tym przypadku można wykorzystać posiadaną wiedzę na temat systemu lub obszaru, na którym koncentrują się Państwo, aby określić główne słabe strony oraz potencjał tych struktur. Zaangażowanie osób bezpośrednio związanych z zarządzaniem tymi strukturami może okazać się bardzo pomocne.

- Jakie zasoby są dostępne aby wesprzeć proces od strony analitycznej?
- Gdzie można uzyskać materiały pomocnicze?
- Kto zbierze materiały i dokona ich streszczenia?Przejdź: Etapy procesu oceny podatności