Po sprecyzowaniu wykorzystania oceny podatności należy określić przebieg procesu oceny, tzn. planowanie ćwiczeń, zapraszanie uczestników, dokumentowanie wyników itd. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za następujące elementy procesu jest konieczne:

 • Wybór lidera i grupy uczestniczącej w procesie
 • Wybór ćwiczenia i sporządzenie harmonogramu
 • Dokładne zaplanowanie ćwiczeń
 • Wyznaczenie sprawozdawcy
 • Dokumentowanie ćwiczeń
 • Ocena

 • Wybór lidera i grupy uczestniczącej w procesie. Lider procesu odpowiada za przeprowadzenie procesu oceny podatności. Lider przygotowuje ćwiczenia i prowadzi dyskusję na warsztatach i spotkaniach. Zaprasza również odpowiednie osoby na spotkania. Jeśli zamierzają Państwo przeprowadzić zintegrowaną ocenę, proszę wybrać grupę, która będzie spotykała się i uczestniczyła w całym procesie oceny.

 • Wybór ćwiczenia i sporządzenie harmonogramu. Proszę wybrać ćwiczenia, które zostaną przeprowadzone oraz datę i sposób ich realizacji. Proponujemy następujący harmonogram:

  Spotkanie 1: (Ćwiczenie I, Ćwiczenie II i Ćwiczenie III) cztery godziny.
  Warsztaty 1: (Ćwiczenie IV) trzy godziny.
  Spotkanie 2: (Ćwiczenie V i Ćwiczenie VI) cztery godziny.
  Warsztaty 2: (Ćwiczenie VII) cztery godziny.

  W spotkaniach uczestniczy określona liczba uczestników (grupa uczestnicząca w procesie), natomiast warsztaty są kierowane do szerszego grona uczestników. Należy zapewnić odpowiednią przerwę pomiędzy spotkaniami, aby przeprowadzić ewentualne szczegółowe analizy lub przygotować materiały pomocnicze, oraz aby dokonać streszczenia materiałów.

  Zaproszenie szerszego grona osób do wzięcia udziału w ćwiczeniach Wrażliwość (IV) i Zintegrowana podatność (VII) jest motywowane w inny sposób. W celu dokonania dogłębnej oceny wrażliwości konieczne jest zaproszenie osób dysponujących odpowiednią wiedzą na temat najsłabszych punktów i największego potencjału. Powinny zostać zaproszone osoby zajmujące się eksploatacją i utrzymaniem oraz planowaniem strategicznym zostaną prawdopodobnie zaproszone. Wyniki pierwszego spotkania zostaną zaprezentowane a potencjalne negatywne czynniki będą odniesione do konkretnego zastosowania.

  Wskazane będzie zaproszenie interesariuszy zidentyfikowanych w ćwiczeniu A, aby dokonać ogólnej oceny i opracować strategię reakcji. Wyniki spotkań i warsztatów zostaną później przedstawione. Po ich podsumowaniu należy określić jak Państwo podejdą do wyzwań i szans.
 • Dokładne zaplanowanie ćwiczenia. Proszę zacząć od ogólnego planu obejmującego wszystkie ćwiczenia, jakie zostały wybrane. Następnie należy szczegółowo zaplanować wszystkie ćwiczenia, z dużym wyprzedzeniem przed datą każdego spotkania i warsztatów. Proszę przestrzegać instrukcji, ale możliwe jest zmodyfikowanie ćwiczeń.

 • Wyznaczenie sprawozdawcy. Sprawozdawca będzie dokumentować dyskusje i wyniki ćwiczeń. Różne osoby mogą po kolei pełnić tę funkcję. Wyniki każdego ćwiczenia muszą zostać przygotowane w odpowiednim formacie. Wyniki powinny zostać zapisane, aby nie zgubić żadnych punktów widzenia w zintegrowanej ocenie.

 • Dokumentowanie ćwiczeń. Należy zapisywać wyniki ćwiczeń zgodnie z lub podobnie do przedstawionego formatu, aby śledzić robione postępy. Zalecamy również fotografowanie produktów końcowych ćwiczeń, aby ułatwić przeprowadzenie analizy w przyszłości. Proszę również upewnić się, że wyniki SA cały czas przekazywane grupie biorącej udział w procesie.

 • Ocena. Proszę zdecydować czy chcą Państwo ocenić przydatność ćwiczenia, spotkania, czy warsztatu (Patrz ocena ćwiczeń). Ocena pozwoli zmodyfikować ćwiczenia przed następnymi spotkaniami oraz określić elementy, których zabrakło w dyskusjach. 

Tabela 1. Wzór harmonogramu (Do pobrania po prawej stronie w Powiązane pliki)

Zastosowanie:  
Lider procesu:  
Sprawozdawca/y:  
Ćwiczenia planowane do realizacji: Należy umieścić (X) poniżej Data przeprowadzenia ćwiczeń:
Ćwiczenie I – Jakie będzie przyszłe społeczeństwo?    
Ćwiczenie II – Oznaczanie negatywnych czynników klimatycznych    
Ćwiczenie III – Oznaczanie negatywnych czynników społeczno-gospodarczych    
Ćwiczenie IV – Lokalna wrażliwość    
Ćwiczenie V – Określenie i klasyfikacja  zdolności przystosowawczej    
Ćwiczenie VI – Odpowiedzialność i związki między kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w zmianę    
Ćwiczenie VII – Zintegrowana ocena podatności i plan działania    

 
Powrót do Na jakich obszarach Państwo się koncentrują?  
Przejdź do Ocena ćwiczeń