1. Wprowadzenie 4. Wynik
2. Cel 5. Materiały i przygotowanie
3. Dane wejściowe 6. Instrukcje do ćwiczenia


Wprowadzenie

Poniższe ćwiczenie skupia się na opinii uczestników odnośnie wpływu określonych wyzwań i szans klimatycznych (ćwiczenie II) i społeczno-gospodarczych (ćwiczenie III) na lokalny obszar lub sektor gospodarki. Wrażliwość dotyczy stopnia, w jakim negatywne czynniki rzeczywiście modyfikują lub wpływają na lokalny obszar lub sektor gospodarki. To ćwiczenie przechodzi od analizy negatywnych czynników do analizy konkretnych skutków.

Analiza wrażliwości może zostać przeprowadzona na określonej skali przestrzennej, w celu znalezienia szczególnie wrażliwych punktów na danym obszarze. Może  również zostać przeprowadzona z perspektywy sektora skupiając się na głównych celach i działaniach Państwa organizacji. Następnie działania lub części systemu, które najbardziej odczułyby działanie negatywnych czynników klimatycznych i społeczno-gospodarczych lub wpływ negatywnych czynników klimatycznych i społeczno-gospodarczych na pogorszenie lub odciążenie istniejących wyzwań i działań są oznakowane.

Aby określić przyszłe obszary wrażliwości niezbędne jest posiadanie dogłębnej wiedzy i doświadczenia w zakresie słabych i mocnych punktów obszaru docelowego lub sektora.

- Jeśli interesuje Państwa ogólny rozwój społeczny i gospodarczy warto zaprosić na spotkanie osoby zajmujące się rozwojem regionalnym oraz długoterminowym planowaniem, oraz pracowników wysokiego szczebla z wydziałów zajmujących się infrastrukturą techniczną, np. wodociągi, kanalizacja, energetyka, ruch uliczny, opieka zdrowotna, służby ratownicze itd.

- Jeśli konkretny sektor jest brany pod uwagę, możecie Państwo skupić się na poziomie strategicznym i przeanalizować wpływ negatywnych czynników klimatycznych i społeczno-gospodarczych na najważniejsze cele.

- Natomiast jeśli koncentrują się Państwo na działaniach organizacji/wydziału, należy zaprosić na spotkanie osoby zajmujące się obsługą i utrzymaniem systemów technicznych. Pracownicy mają cenną wiedzę o najsłabszych i najbardziej wrażliwych punktach systemu.

- Proszę również zaprosić interesariuszy wskazanych w Ćwiczeniu A – Oznaczanie interesariuszy , jeśli uznają to Państwo za  wskazane.

Wyniki tego ćwiczenia posłużą jako dane wejściowe do ćwiczenia VII.

Cel

Celem poniższego ćwiczenia jest określenie najwrażliwszych punktów na obszarach lub sektorach, tzn. działań i elementów, które zostaną najbardziej dotknięte przez negatywne czynniki klimatyczne i społeczno-gospodarcze (określone w Ćwiczeniu II i III).

Dane wejściowe

Wyniki ćwiczenia II – Oznaczanie negatywnych czynników klimatycznych i
ćwiczenia III – Oznaczanie negatywnych czynników społeczno-gospodarczych
.

Wynik

1. Lista najwrażliwszych sektorów i/lub działań lub wpływu  negatywnych czynników klimatycznych i społeczno-gospodarczych na pogorszenie lub odciążenie celów i działań na lokalnym obszarze/sektorze.

2. Określenie możliwych braków w wiedzy dotyczącej wpływu zmiany klimatu oraz społeczno-gospodarczej na konkretne działania.

Materiały i przygotowanie

 • Materiały: długopisy o różnych kolorów, kamera, arkusze papieru o wymiarze tablicy flipchart

 • Proszę przygotować krótką prezentację lokalnego scenariusza społeczno-gospodarczego określonego w Ćwiczeniu I. Jeśli ćwiczenie to nie zostało ukończone, należy wykorzystać główne negatywne czynniki klimatyczne i społeczno-gospodarcze, jak również charakterystykę przyszłego społeczeństwa, przywołaną w Ćwiczeniu C – Wyzwania i szanse tworzone przez zmianę klimatu.

 • Proszę przygotować listę wrażliwych działalności (z Tabeli 1).

 • Proszę przygotować arkusze papieru o wymiarze tablicy flipchart z listami najważniejszych negatywnych czynników klimatycznych i społeczno-gospodarczych określonych w Ćwiczeniu II i III (należy się upewnić, że są istotne dla lokalnego obszaru lub sektora gospodarczego.)

 • Lider procesu decyduje czy uwzględnić hipotetyczne, ekstremalne zdarzenia klimatyczne i społeczno-gospodarcze. Ocena hipotetycznych zjawisk ekstremalnych jest użyteczna do objaśnienia najsłabszych i najsilniejszych punktów.

 • Proszę zdecydować jak zostanie przeprowadzona identyfikacja wrażliwych punktów. Informacje o wpływie zmiany klimatu na region Morza Bałtyckiego obejmujące kilka  scenariuszy skutków zmiany klimatu mogą okazać się pomocne. Możecie przygotować Państwo mapę (jeśli uważacie, że będzie to przydatne np. jeśli koncentrują się Państwo na długoterminowym planowaniu na poziomie regionalnym), listę głównych wyzwań i szans (być może wcześniej przygotowaną przy realizacji innych projektów) lub celów strategicznych.

Tabela 1. Wrażaliwe działania i ich negatywne czynniki klimatyczne w aspekcie społeczno ekonomicznym (Do pobrania z Plików powiązanych po prawej stronie) 

Wrażliwe działalności Negatywne czynniki klimatyczne, ekstremalne zdarzenia/skutki Negatywne czynniki społeczno-gospodarcze
             
             
             


Instrukcje do ćwiczenia  

 1.  Lider procesu przedstawia ćwiczenie.

 2.  Lider procesu przedstawia charakterystykę wybranego lokalnego scenariusza społeczno-gospodarczego.

 3.  Najpierw uczestnicy powinni wskazać najbardziej wrażliwe działalności w lokalnym obszarze lub sektorze gospodarki. Lider procesu powinien przedstawić mapę (jeśli została przygotowana) lub listę z, na przykład, potencjalnie wrażliwymi działaniami. Każdy uczestnik powinien się zastanowić nad obecnym wpływem zmienności klimatu na lokalny obszar organizację lub sektor gospodarki. Proszę przedstawić Państwa pomysły po kolei, omówić je w większym gronie i dodać je do lewej kolumny w Tabeli 1. Rozpoczęcie od wyzwań i następnie przejście do szans ułatwi poprowadzenie dyskusji.

 4.  Po przygotowaniu listy wrażliwych działalności obecnie narażonych na zmienność klimatu, należy skupić się na wymiarze zmiany klimatu. Proszę omówić każdą wrażliwą działalność w powiązaniu z określonymi negatywnymi czynnikami klimatycznymi z Ćwiczenia II. Należy zanotować czy będą w większym czy mniejszym stopniu dotknięte w przyszłości. Mogą być wrażliwe na więcej niż jeden negatywny czynnik. Każdy negatywny czynnik klimatyczny musi zostać umieszczony w tabeli.

 5.  Proszę spróbować ocenić skutki, jakie zostałyby spowodowane przez negatywne czynniki na lokalnym obszarze lub w sektorze gospodarki. Opis powinien być dokładny i wskazać dotknięte elementy itd. Następnie należy sklasyfikować każdą wrażliwą działalność według rozmiaru skutków. Proszę oznaczyć najwyżej sklasyfikowane działalności (o największych skutkach) w tabeli za pomocą gwiazdki lub odpowiedniego koloru.

 6. Proszę omówić czy posiadają Państwo informacje dotyczące wypływu negatywnych czynników na wrażliwe punkty. Jeśli brakuje pewnych informacji, należy zdecydować jak zostaną zebrane.

 7. Jeśli postanowili Państwo przygotować mapy, proszę wskazać na nich wrażliwe obszary/działalności. Nie wszystkie punkty mogą być odpowiednie do zaznaczenia. Jeśli koncentrują się Państwo na celach strategicznych, proszę opisać jak negatywne czynniki klimatyczne wpływają na możliwość osiągnięcia wyznaczonego celu. Jeśli skupili się Państwo na działaniu systemu technicznego, proszę zaznaczyć na mapie najsłabsze punkty lub sposób w jaki negatywne czynniki klimatyczne pogarszają lub łagodzą aktualne problemy i mocne strony.

 8. Proszę powtórzyć kroki od 4 do 6 dla negatywnych czynników społeczno-gospodarczych, które zostały określone w Ćwiczeniu III. Należy opisać najczarniejszy scenariusz dla każdego rzędu w tabeli z działalnością. Następnie proszę ocenić czy istnieje ryzyko współoddziaływania pomiędzy czynnikami klimatycznymi i społeczno-gospodarczymi na lokalnym obszarze lub w sektorze gospodarki. Najczarniejszy scenariusz równoczesnego wystąpienia negatywnych czynników klimatycznych i społeczno-gospodarczych powinien zostać opisany. Jakie wymogi nakłada na Państwa zdolność do opanowania takich zdarzeń?

 9. Proszę omówić hipotetyczne ekstremalne zdarzenia społeczno-gospodarcze klimatyczne, jeśli tak państwo zdecydowali. Lider procesu przedstawia hipotetyczne scenariusze, a uczestnicy omawiają jak lokalny obszar lub sektor gospodarki zostałby dotknięty. Proszę pamiętać, że w poniższym ćwiczeniu nie uwzględnia się czy zmiana jest prawdopodobna lub pożądana.Powrót do Ćwiczenia III – Oznaczanie negatywnych czynników społeczno-gospodarczych
Przejdź do Ćwiczenia V – Określanie i klasyfikacja zdolności przystosowawczej