Główne pytanie stawiane podczas realizacji bloku narażenia i wrażliwości to:

Jakie są główne klimatyczne i społeczno-gospodarcze zmiany oraz negatywnych czynniki, które wpłyną na wyzwania i szanse na danym lokalnym obszarze lub w sektorze gospodarki?

 
 Aby znaleźć na nie odpowiedź zostaną przeprowadzone cztery ćwiczenia dotyczące kluczowych kwestii:

  1. Proszę określić swój światopogląd, tzn. jak według Pana/Pani świat zmieni się, i jak to wpłynie na lokalny obszar? (Ćwiczenie I – Jakie będzie przyszłe społeczeństwo?).

  2. Proszę oznaczyć jak zmieni się klimat w Pana/Pani lokalnym obszarze (najważniejsze zmiany pod względem wpływu na lokalny obszar) (Ćwiczenie II – Oznaczanie negatywnych czynników klimatycznych) .

  3. Należy oznaczyć kwestie nie związane z klimatem, które wpłyną na podatność w Pana/Pani obszarze i określić, w jakim stopniu te negatywne czynniki zwiększą lub zmniejszą wyzwania i szanse tworzone przez zmianę klimatu (Ćwiczenie III – Oznaczanie negatywnych czynników społeczno-gospodarczych).

  4. Proszę ocenić jak najistotniejsze negatywne czynniki klimatyczne wpłyną na lokalny obszar (ogólna ocena wszystkich działań społeczeństwa) lub sektor gospodarki (szczegółowa analiza wpływu na konkretną działalność) (Ćwiczenie IV – Lokalna wrażliwość).

Proponujemy rozpocząć od czterogodzinnych warsztatów poświęconych ćwiczeniu I, II i III, co pozwoli uzyskać listę najistotniejszych negatywnych czynników klimatycznych mających wpływ na lokalny obszar. Aby przeprowadzić ćwiczenie IV, można zaprosić na warsztaty osoby o bardzo dobrej znajomości zagadnień jak lokalna gospodarka i struktura przestrzenna zmieniły się lub zmienią się w przyszłości. Uczestnicy o szerokiej wiedzy z zakresu słabych i mocnych stron obszaru lub sektora przyczynią się znacznie do oceny konsekwencji istotnych kwestii klimatycznych i społeczno-gospodarczych. Lista głównych, najbardziej wrażliwych sektorów i/lub działalności będzie stanowić wynik warsztatów. Dzięki swej dogłębnej znajomości słabych i mocnych stron danego obszaru lub sektora przyczynią się one znacznie do oceny wpływu istotnych kwestii klimatycznych i społeczno-gospodarczych. W wyniku tego warsztatu zostanie uzyskana lista najbardziej wrażliwych sektorów i/lub działalności.

Ćwiczenie III można zorganizować w inny sposób, w zależności od Państwa poglądu na znaczenie czynników pozaklimatycznych dla podatności na zmianę klimatu. Jeśli sądzą Państwo, że zmiana pozaklimatyczna będzie miała niewielki wpływ w Państwa przypadku, lista potencjalnych czynników negatywnych z ćwiczenia III może zostać sklasyfikowana w oparciu o scenariusz przyszłości  i negatywne czynniki klimatyczne. Powinni Państwo odpowiedzieć na pytanie czy zmiany pogorszą problemy czy stworzą lepsze warunki aby skorzystać z szans. Jeśli sądzą Państwo, że zmiana pozaklimatyczna będzie miała znaczny wpływ na podatność na zmianę klimatu, proponujemy rozprowadzić kwestionariusz wśród większej grupy respondentów aby dotrzeć do najważniejszych użytkowników końcowych zidentyfikowanych w ćwiczeniu A– Określenie interesariuszy . Następnie, proszę wykorzystać wyniki badania aby wybrać najważniejsze negatywne czynniki pozaklimatyczne wpływające na lokalny obszar lub sektor gospodarki.

 

Proszę rozpocząć od ćwiczenia I – Jakie będzie przyszłe społeczeństwo?