1. Wprowadzenie 4. Wynik
2. Cel 5. Materiały i przygotowanie
3. Dane wejściowe 6. Instrukcje do ćwiczenia

 
Wprowadzenie

Zanim rozpoczną Państwo ocenę wyzwań i szans tworzonych przez zmianę klimatu proszę zapoznać się zagadnieniami dotyczącymi zmiany klimatu oraz ich potencjalnymi skutkami w danym regionie, włączając szanse (tworzone przez zmianę klimatu) i problemy (wyzwania tworzone przez zmianę klimatu). Pozwoli to stworzyć wspólną platformę dla grupy uczestniczącej w procesie.

Cel

Niniejsze ćwiczenie ma na celu systematyczną klasyfikację wyzwań i szans tworzonych przez zmianę klimatu dla danego obszaru, działalności gospodarczej lub sektora.

Dane wejściowe

Przyszły klimat w Państwa regionie

Wynik

Lista wyzwań i szans związanych z klimatem, uporządkowanych według postrzeganego rozmiaru oraz czasu wystąpienia. Wyniki będą stanowiły dane wejściowe do Ćwiczenia II i Ćwiczenia III dotyczących oznaczania negatywnych czynników klimatycznych i społeczno-gospodarczych oraz do Ćwiczenia IV związanego z lokalną wrażliwością.

Materiały i przygotowanie

  • Arkusz papieru z tablicy flipchart, karteczki samoprzylepne i czerwone pisaki.

  • Proszę przygotować arkusze papieru z tablicy flipchart jak na Rysunku 1 poniżej. Jeśli pracują Państwo z różnymi obszarami przestrzennymi lub sektorami gospodarki, należy przygotować po jednym arkuszu dla każdego obszaru lub sektora. Proszę podzielić go na pięć części, pionowo jak i poziomo, aby ułatwić dokumentację w tabelach.

  • Oś pozioma: czas według określonych wyzwań i szans (na przykład od teraz do 2020 lub 2050 lub 2100).

  • Oś pionowa: znaczenie wyzwania lub szansy od wysokiego do niskiego. 

 
Rysunek 1. Siatka pokazująca rozmiar oraz czas wystąpienia wyzwań i szans tworzonych przez zmianę klimatu. (Do pobrania w Plikach powiązanych po prawej stronie)
 

Instrukcje do ćwiczenia

Ćwiczenie powinno zostać przeprowadzone za każdym razem dla jednego lokalnego obszaru lub sektora gospodarki. Należy również oddzielnie przeprowadzić sesje poświęcone wyzwaniom i szansom.   

1. Proszę rozpocząć od pierwszego lokalnego obszaru lub sektora gospodarki. Uczestnicy  zapisują na karteczkach samoprzylepnych główne wyzwania, obecne lub przyszłe. Każda osoba powinna pracować samodzielnie.

a) Należy przedstawić wyzwania określone przez każdego członka grupy i wspólnie omówić,  jak powinny zostać umieszczone na przygotowanym wykresie według:

  • Znaczenia wyzwania: jak duży będzie jego wpływ na Państwa lokalny obszar lub sektor gospodarki?

  • Czasu: kiedy wyzwanie pojawi się lub stanie się na tyle istotne, aby działania społeczne stały się uzasadnione? Teraz? Przez cały czas? W przyszłości? W określonych momentach, na przykład podczas kryzysu? Proszę omówić wyzwania, które są niejasne.

b) Po umieszczeniu wyzwań na tablicy należy oznaczyć za pomocą czerwonego pisaka te, które dotyczą klimatu. Warto również zanotować dlaczego grupa tak uważa.

c) Proszę dodać więcej wyzwań związanych z klimatem.

2. Proszę powtórzyć tę samą procedurę (kroki a-c) (z nową tablicą i karteczkami samoprzylepnymi) dla szans tworzonych przez zmianę klimatu.

3. Proszę powtórzyć procedurę dla innych lokalnych obszarów lub sektorów gospodarki, jeśli omawiają Państwo więcej niż jeden. 

4. Proszę udokumentować i zachować wykresy, w celu ułatwienia przygotowania Ćwiczenia II, III, i IV. Należy je rozdać członkom grupy. Tablice można wykorzystać do zaznajomienia nowych uczestników z wynikami ćwiczeń.   


Powrót do Ćwiczenia B – Określenie istniejących strategii i środków         
Przejdź do Ocena podatności