1. Wprowadzenie 4. Wynik
2. Cel 5. Materiały i przygotowanie
3. Dane wejściowe 6. Instrukcje do ćwiczenia


Wprowadzenie

Narzędzia i środki polityki są wykorzystywane do kierowania obszarami oraz organizacjami ku osiągnięciu wygranych celów. Wiedza na temat aktualnie wykorzystywanych strategii i środków oraz ich głównych celów jest niezbędna, aby móc zidentyfikować i opracować optymalne interwencje polityczne, które posłużą wykorzystaniu potencjalnych szans lub pobudzą do działań przystosowawczych lub łagodzących zmiany klimatu.   

Cel

Niniejsze ćwiczenie ma na celu opracowanie listy najważniejszych strategii, narzędzi i środków polityki dla sektora, na którym Państwo koncentrują się. Lista będzie obejmowała  konkretne polityki przeciwdziałania zmianie klimatu na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Opracowane ramy pomogą określić co zostało już zrobione, co musi być zrobione, jakie środki mogłyby potencjalnie wesprzeć Państwa pracę, gdzie znajdują się granice Państwa działań oraz z kim należy się skontaktować, aby móc przekroczyć te granic.

Dane wejściowe

Strony internetowe, jak również oficjalne rejestry lub biuletyny prowadzone przez krajowe, regionalne i lokalne władze lub organy administracyjne, które często zawierają informacje na temat wykorzystywanych narzędzi. Należy wziąć pod uwagę przepisy prawa, ustawy, dyrektywy, jak również dokumenty o znaczeniu strategicznym, takie jak plany zagospodarowania przestrzennego terenu lub konkretne wytyczne lub plany dla sektora energetycznego, transportowego, mieszkaniowego i rolniczego – nie tylko prawnie wiążące instrumenty. 

Wynik

2 tabele: jedna z nich zawiera nazwy głównych narzędzi politycznych i planów, ich cel i zakres a także odpowiedzialne instytucje, druga tabela zaś zawiera polityki i działania odnoszące się do mitygacji i adaptacji zmian klimatycznych. Obie tabele można pobrać z Powiązanych plików po prawej stronie ekranu. 

Tabela 1.  Odpowiednie narzędzia i plany polityczne w wybranych sektorach. 

Narzędzia i plany polityki

Cel

Zakres

Odpowiedzialna instytucja

       
       
       

 
Tabela 2. Polityki i działania odnoszące się do mitygacji i adaptacji zmian klimatycznych

Jakie strategie i środki (w sektorze transportowym, mieszkaniowym, energetycznym i rolniczym) aktualnie zajmują się przystosowaniem i łagodzeniem zmiany klimatu.

Na poziomie krajowym:
Na poziomie makroregionalnym raz regionalnym:
Na poziomie obszaru docelowego:


Materiały i przygotowanie

  • Arkusz papieru o rozmiarze tablicy flipchart zawierający listę sugerowanych władz i organów administracyjnych. Wskazane jest, aby lider procesu omówił listę i w miarę możliwości, zaprosił polityków lub osoby posiadające wiedzę na temat danych kompetencji lub zakresów odpowiedzialności
  • Lista adresów internetowych i pocztowych, w celu ułatwienia kontaktu z osobami podejmującymi decyzje oraz interesariuszami.

Instrukcje do ćwiczenia

  1. Lider procesu przedstawia cel oraz wynik ćwiczenia
  2. Lider procesu przedstawia 4 przypadki (transport, energetyka, mieszkalnictwo i rolnictwo) na tablicy flipchart.
  3. Lider procesu prezentuje różne poziomy planowania.
  4. Grupa wybiera przypadek i szuka zastosowane narzędzia na różnych poziomach (Tabela 1).
  5. Następnie proszę omówić określone narzędzia i środki oraz dokonać ich klasyfikacji (Tabela 2).


Powrót do Ćwiczenia A – Oznaczanie interesariuszy.
Przejdź do Ćwiczenia C – Wyzwania i szanse stworzone przez zmianę klimatu