1. Wprowadzenie 4. Wynik
2. Cel 5. Materiały i przygotowanie
3. Dane wejściowe 6. Instrukcje do ćwiczenia


Wprowadzenie

Zaangażowanie kluczowych interesariuszy jest konieczne, aby mogli Państwo wykorzystać pojawiające się szanse, skutecznie poradzić sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, jak również wdrożyć przygotowane plany. Proszę zastanowić się, kogo chcecie Państwo włączyć i dlaczego oraz kiedy należy to zrobić. Interesariusze mogą wnieść nowe perspektywy , wiedzę, doświadczenie oraz wpływy. Ponadto ich wsparcie jest potrzebne podczas podejmowania decyzji oraz ich wdrażania. Według IPCC (2007c) współpraca z interesariuszami jest konieczna, aby zwiększyć świadomość i podejmować trafniejsze decyzje w zakresie zmiany klimatu.

Różne osoby i organizacje wymagają różnego podejścia. Mogą Państwo chcieć włączyć niektórych na stałe do rdzenia grupy a innych tylko na pewnych etapach. Kontakt z niektórymi stronami  może być konieczny, aby zwiększyć ich świadomość w danej kwestii oraz poziom wsparcia. Inni mogą być cenni ze względu na swoje wpływy oraz sieć kontaktów.  Otrzymując uwagi interesariuszy należy zaplanować, jak wyniki zaangażowania zostaną włączone w proces.

Cel
Określenie kluczowych interesariuszy w Państwa obszarze lub sektorze, których udział w procesie sporządzania oceny podatności byłby pożądany.

Dane wejściowe

Grupy interesariuszy

Wynik


Lista kluczowych interesariuszy wraz z obszarem odpowiedzialności oraz plan zaangażowania.

Materiały i przygotowanie

 • Arkusz papieru, jak w Tabeli 1 poniżej (można pobrać z tabeli Powiązane pliki po prawej stronie ekranu).

Tabela 1. Lista kluczowych interesariuszy

Imię i nazwisko Organizacja Zakres odpowiedzialności / wpływu Plan zaangażowania
       
       
       


Instrukcje do ćwiczenia

 1. Najpierw proszę zastanowić się, którzy interesariusze są już zaangażowani w przeprowadzanie oceny podatności. Proszę określić ich znaczenie oraz zakres odpowiedzialności. Uzyskane informacje należy zapisać na liście interesariuszy. Proszę przygotować oddzielne listy dla każdego sektora, jeśli koncentrują się Państwo na więcej niż jednym.

 2. Aby ustalić kto jeszcze powinien zostać włączony w poszczególnych sektorach, proszę przejrzeć poniższe pytania. Najlepiej byłoby zaangażować interesariuszy mogących wpłynąć na wdrożenie planów powstałych w wyniku przeprowadzenia niniejszego procesu. Proszę wpisać na listę ich dane. Możliwe jest również zebranie tych informacji w późniejszym czasie kontaktując się  ze specjalistami oraz już określonymi interesariuszami, jak również poprzez zbadanie relacji pomiędzy osobami z różnych departamentów w Państwa organizacjach.  

 3. Po określeniu kluczowych interesariuszy zajmą się Państwo planowaniem działań, które umożliwią kontakt z dotychczas nie włączonymi stronami, mając na uwadze zwiększenie ich wsparcia oraz zaangażowania w konstruktywny sposób. Prawdopodobnie nie trzeba włączać wszystkich do rdzenia grupy  ale pewne zaangażowanie, np. wysyłanie informacji lub wyników oceny podatności, może okazać się korzystne. Proszę zastanowić się nad sposobami kontaktu oraz wyznaczyć czas i osoby odpowiedzialne za kontakt. Mogą Państwo chcieć po prostu poinformować interesariuszy o realizowanym projekcie, odwiedzić różne organizacje lub zaprosić na spotkanie.

Pytania mogące pomóc  w ustaleniu, kto powinien być włączony i kiedy Aaltonen i Kreutz, 2009):

 • Jakie role odgrywają w procesie różni interesariusze (władza, rola)?
 • Kto będzie brał udział w procesie?
 • Kim są potencjalni beneficjenci?
 • Kto odczuje negatywne skutki? Czy jest to zrzeszona grupa?
 • Kto posiada prawa? Kto kontroluje zasoby?
 • Czyj głos nie zostanie usłyszany?
 • Kto będzie mobilizował opór?
 • Kto jest zależny od kogo?
 • Kto jest odpowiedzialny za przyszłe plany?
 • Kto dysponuje  pieniędzmi, umiejętnościami lub kluczowym  informacjami?
 • Czyj sposób postępowania należy zmienić, aby osiągnąć sukces?
 • Jakie luki we władzy  istnieją pomiędzy grupami interesariuszy? Jak sobie z nimi poradzić?

 

Dalej do Ćwiczenia B – Określenie istniejących strategii i środków