W
dzisiejszych czasach każdy słyszał o zmianach klimatu i globalnym ociepleniu oraz ich potencjalnych konsekwencjach dla środowiska i działalności człowieka. Nie każdy skutek zmiany klimatu da się dokładnie przewidzieć. Z tego powodu koniecznie trzeba pomyśleć o odporności i zająć się niewiadomymi, szczególnie w procesie wyznaczania kierunków polityki.

Zmiana klimatu jest powodowana większym stężeniem gazów cieplarnianych i aerozolów w atmosferze. Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie środków pozwalających na zmniejszenie ich emisji. Głównymi skutkami zmiany klimatu, poza globalnym ociepleniem, są wzrost poziomu morza oraz nasilenie ekstremalnych zdarzeń pogodowych (na przykład fal gorąca, ulewnych deszczy, gwałtownych powodzi i burzy). Oznacza to, że należy również podjąć działania mające na celu przystosowywanie.

Przy użyciu narzędzi BalticClimate mają Państwo, jako decydenci, możliwość (a nawet obowiązek) zastosowania wieloetapowego podejścia do zajmowania się zmianą klimatu. Pierwszym krokiem jest przygotowanie podłoża dla Państwa przyszłych decyzji. Dostrzeżenie problemu i zapoznanie się ze zmianą klimatu oraz jej skutkami pozwoli określić zarówno wyzwania jak i możliwości wynikające ze zrównoważonego rozwoju dla Państwa regionu, miasteczka lub miasta.

Wykonanie oceny podatności dla Państwa obszaru jest drugim krokiem do określenia skutków, wyzwań i możliwości wywoływanych przez zmianę klimatu w otaczającym Państwa regionie. Konieczne jest włączenie jak największej ilości sektorów (na przykład transportu, energetycznego, mieszkalnictwa i rolnictwa) w celu określenia synergii oraz konfliktów między nimi.

W trzecim kroku Państwo sami, jako decydenci, określają strategiczny kierunek, jednak jest on określany również pod wpływem innych decydentów. Należy pamiętać, że interesy lokalnych przedsiębiorców oraz sektora energetycznego mocno zależą od sposobu, w jaki potraktują Państwo kwestię zmiany klimatu.

Ukończenie wielostopniowego procesu oznacza zawarcie umowy lub opracowanie planu działania. Następnie może być rozpoczęta faza wdrożenia. Podczas wspomnianego czwartego kroku do osiągnięcia celów, oceny i ulepszenia procesu niezbędne jest powiązanie tej fazy z monitorowaniem i oceną procesu.

Zmiana klimatu może mieć zarówno pozytywne jak i negatywne skutki dla Państwa regionu, miasteczka lub miasta.
Dlatego też zestaw narzędzi BalticClimate obejmuje oba te rodzaje. Przez cały czas w tym pionierskim zestawie narzędzi ukierunkowanym na proces podkreślane są wyzwania i możliwości.

Po prawej stronie można znaleźć wzór przykładowej prezentacji, służącej do
przedstawienia problemu zmian klimatycznych oraz Klimatu Bałtyckiego
politykom oraz ich roli w tym aspekcie.
Wzór ten można pobrać i dostosować do potrzeb uzytkownika.


Rozpocznij dostrzeżenie problemu