Niezbędna jest strategia długoterminowa. Uzyskuje się ją poprzez określenie zakresu i celów strategii obejmujących zarówno zalety, jak i negatywne skutki zmiany klimatu.

Należy dążyć do uzyskania wyraźnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w celu wsparcia całego procesu reakcji na zmianę klimatu. Długoterminowe decyzje są ważne, pomimo, iż czasami trudno się je podejmuje. Jako decydenci są Państwo odpowiedzialni za budowanie długoterminowej zdolności społeczeństwa i ekosystemów do przystosowywania się do zmiany klimatu i włączenia łagodzenia zmian klimatu do wszystkich możliwych sektorów. Należy dopilnować, aby organizacja lub jednostka otrzymała wyraźne upoważnienie do zarządzania procesem. Aby zainicjowane procesy mogły być skuteczne uprawnienia i obowiązki jednostki zarządzającej muszą być przejrzyste. Zasoby na potrzeby procesów wymagających dużej ilości zasobów muszą zostać zapewnione w perspektywie długoterminowej. Procesy współpracy muszą posiadać jasną i wydajną strukturę oraz należy włączyć je w większy kontekst podejmowania decyzji celem zapewnienia danej polityce odpowiedniego znaczenia.

Działania muszą zostać włączone w obecne strategie, struktury i procesy z możliwością ewentualnej modyfikacji. Obecne instrumenty muszą zostać ponownie ocenione i rozważone pod względem zarówno pozytywnych jak i negatywnych skutków zmiany klimatu. Zintegrowanie skutków i środków związanych ze zmianą klimatu nie ogranicza się do sektora środowiska lub władz publicznych, ale obejmuje środki behawioralne, technologiczne, infrastrukturalne, informacyjne, organizacyjne, społeczno-gospodarcze oraz środki oparte na ekosystemie na wszystkich poziomach. Integracja musi się odbywać zarówno w obrębie danego sektora jak i między sektorami.

Z powodu istnienia niewiadomych oraz dużej różnorodności możliwych do zastosowania środków przed wdrożeniem umów i planów działania należy dołożyć starań w celu uniknięcia złego przystosowywania poprzez znalezienie synergii i konfliktów pomiędzy środkami łagodzenia i przystosowywania. Należy unikać kompromisów między łagodzeniem a przystosowywaniem, jak również działań, które nie wykorzystują zasobów w zrównoważony sposób poprzez przygotowywanie szczegółowej oceny różnych możliwości wyjaśnienia długoterminowych skutków i działań.


Dalej do planowanie i wdrażanie