Należy zapewnić rzetelne informacje na temat:

  • potencjalnego wpływu zmiany klimatu i podatnych obszarów,
  • narzędzi i możliwości przystosowywania i łagodzenia,
  • przykładów dobrych praktyk,
  • potencjalnych synergii i zależności między przystosowywaniem, łagodzeniem i obecnymi politykami

wszystkim zainteresowanym stronom i szerszej grupie odbiorców. Poprzez oznaczenie właściwych zainteresowanych stron, możliwe jest określenie ich potencjalnego wpływu na ten problem oraz jak ich zaangażować.

Należy zadbać o:

  • powiązanie wszystkich odpowiednich źródeł informacji,
  • zwiększenie dostępu do użytecznych i zrozumiałych informacji,
  • poznanie sposobów i metod pozwalających wypełnić luki w wiedzy (na przykład oceny podatności dla poziomu regionalnego i lokalnego przedstawionej w kroku 2 ),
  • zapewnienie zasobów finansowych i różnych możliwości finansowania.

Warto pamiętać, że zazwyczaj wymagana jest współpraca transgraniczna!

Państwa decyzje polityczne poprzez instrumenty polityki mogą włączyć kwestie zmiany klimatu w istniejące plany (na przykład poprzez narzędzia podatkowe, nadzorujące i motywujące, jak również dobrowolne umowy). Istotne jest uzyskanie długoterminowego zaangażowania oraz ustalenie kierownictwa.

Zanim będą mogły zostać dokonane wybory w zakresie polityk, osoby podejmujące decyzje muszą przeprowadzić ocenę sytuacji w swoim regionie. Ocena podatności stanowi użyteczny sposób określenia wyzwań i możliwości Państwa regionu. Ostateczne decyzje zostaną podjęte przez regionalne władze, a regionalne czynniki polityczne mogą mieć na nie wpływ.