Najważniejsze aspekty planowania łagodzenia i przystosowywania do zmiany klimatu na poziomie regionalnym zostały zestawione w poniższej tabeli. Dla każdego aspektu wskazano, czy dotyczy on łagodzenia (Ł), czy przystosowywania (P). Najważniejsze aspekty planowania na danym poziomie zostały podkreślone. Po prawej stronie znajduje się przykłady (w języku angielskim) z poziomu planowania szczegółowego, wybrany na potrzeby projektu BalticClimate.

POZIOM PLANOWANIA SZCZEGÓŁOWEGO

Lokalny klimat teraz i w przyszłości

Planowanie ochrony przed wiatrem, uwzględnienie mikroklimatu (P)
Planowanie wydajnego zarządzania wodą opadową (P)
Minimalizowanie ryzyka wystąpienia fal gorąca (P)
Analizowanie ryzyka uszkodzenia infrastruktury przez grunty wysadzinowe (w trakcie mrozu)  (P)

Gęsta i zróżnicowana zabudowa

Określanie możliwości dla nowych technologii i innowacji architektonicznych (Ł, P)
Wydajne wykorzystywanie istniejących obszarów (Ł)
Wydajne wykorzystywanie istniejącej infrastruktury (Ł)
Wykorzystywanie nieużytków poprzemysłowych i starych budynków (Ł)
Określanie lokalizacji dla zabudowy uzupełniającej (Ł)
Planowanie infrastruktury w taki sposób, aby była ona wydajna również w warunkach przyszłego klimatu (P)
Planowanie różnych rodzajów domów mieszkalnych (Ł, P)
Łączenie funkcji (Ł)
Zapewnienie ekonomicznie uzasadnionej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów (Ł)

Transport

Tworzenie rozwiązań dla wysokiej jakości przestrzeni publicznych (Ł)
Zapewnianie miejsc do parkowania rowerów (Ł)
Minimalizowanie konieczności podróżowania (Ł)
Optymalizowanie rozmiaru i zasięgu infrastruktury (Ł)
Zachęcanie do chodzenia i jazdy na rowerze do codziennych punktów docelowych (Ł)
Opracowywanie planów mobilności (Ł)
Tworzenie rozwiązań dla obszarów dla ruchu pieszego (Ł)

Energia

Promowanie wydajności energetycznej (Ł)
Tworzenie elastycznych rozwiązań w budynkach i na obszarach (Ł, P)
Wymaganie materiałów budowlanych przyjaznych dla środowiska (Ł)
Identyfikowanie lokalnej produkcji (Ł)
Określanie lokalnego zapotrzebowania energetycznego w stosunku do aktualnego i przyszłego klimatu (Ł, P)
Określanie i promowanie źródeł energii odnawialnej i zrównoważonej (Ł)
Określanie obszarów odpowiednich do produkcji energii odnawialnej (Ł)
Planowanie energetycznie samowystarczalnych osiedli i domów (Ł)
Minimalizowanie strat ciepła (Ł)
Planowanie wydajnego oczyszczania wody spływającej i szarej (Ł)

Wygodne środowisko

Opracowywanie korytarzy do chłodzenia powietrza i ochrony przed wiatrem (P)
Projektowanie ogrodów na dachach (Ł, P)
Tworzenie rozwiązań dla ogródków działkowych i komunalnych (Ł, P)

Uczestnictwo

Uczestnictwo mieszkańców (Ł, P)
Uczestnictwo właścicieli ziemskich i developerów (Ł, P)
Uczestnictwo polityków (Ł, P)
Uczestnictwo klimatologów i innych naukowców (Ł, P)
Uczestnictwo mediów (Ł, P)

Planowanie strategiczne

Wyznaczanie kierunku rozwoju nowych osiedli (Ł, P)
Określanie niezbędnych zmian modyfikacji w celu uzyskania bardziej gęstego i funkcjonalnego obszaru (Ł, P)
Określanie strategicznych potrzeb regionu – demograficznych, gospodarczych, ekologicznych itd. (Ł, P)
Rozwój gospodarki (Ł, P)
Rozwój sieci transportu – dróg, kolei itd. (Ł, P)

Koszty planowania

Ocena wpływu (Ł, P)
Koszty związane z rozproszoną zabudową, brak wytycznych strategicznych (Ł, P)
Koszty związane ze zbyt dużą liczbą dróg (Ł, P)
Koszty związane z przeszacowaniem atrakcyjności obszaru (Ł, P)
Koszty związane z dużą odległością do punktów usług (Ł, P)

Prosimy również sprawdzić:

» Poziom planowania regionalnego
» Poziom planowania ogólnego