Najważniejsze aspekty planowania łagodzenia i przystosowywania do zmiany klimatu na poziomie regionalnym zostały zestawione w poniższej tabeli. Dla każdego aspektu wskazano czy dotyczy on łagodzenia (Ł), czy przystosowywania (P). Najważniejsze aspekty planowania na danym poziomie zostały podkreślone. Po prawej stronie zanajdują sie przykłady (w języku angielskim) z poziomu planowania regionalnego zebrane na potrzeby projektu BalticClimate.

POZIOM PLANOWANIA REGIONALNEGO

Lokalny klimat teraz i w przyszłości

Identyfikowanie możliwości i wyzwań w aktualnym i przyszłym klimacie (P)
Minimalizowanie zagrożenia zalewaniem, obsunięciem ziemi, erozją (P)

Gęsta i zróżnicowana zabudowa

Analizowanie usytuowania danego obszaru (Ł, P)
Planowanie infrastruktury w taki sposób, aby była ona wydajna również w warunkach przyszłego klimatu (P)
Wydajne korzystanie z istniejącej infrastruktury (Ł)
Wydajne korzystanie z dostępnego obszaru (Ł)
Określanie lokalizacji dla zabudowy uzupełniającej (Ł)
Budowanie poza istniejącą zabudową powinno być kwestionowane i dokładnie rozważone (Ł)
Określanie możliwości dla nowych technologii i innowacji architektonicznych (Ł, P)
Łączenie funkcji (Ł)
Nadawanie pierwszeństwa usługom i miejscom pracy dostępnym za pomocą transportu publicznego (Ł)

Transport

Optymalizowanie rozmiaru i zasięgu infrastruktury (Ł)
Maksymalizowanie wykorzystania zrównoważonego i zintegrowanego transportu publicznego (Ł)
Minimalizowanie konieczności podróżowania (Ł)
Opracowywanie planów tematycznych dla ruchu niezmotoryzowanego (Ł)
Opracowywanie planów mobilności (Ł)

Energia

Określanie i promowanie zrównoważonych i odnawialnych źródeł energii (Ł)
Określanie obszarów odpowiednich do produkcji energii odnawialnej (Ł)
Promowanie wydajnego zużycia energii (Ł)
Tworzenie rozwiązań dla zdecentralizowanej produkcji energii odnawialnej (Ł)
Planowanie wydajnej utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków (Ł)
Określanie lokalnego zapotrzebowania energetycznego w stosunku do aktualnego i przyszłego klimatu (Ł, P)
Planowanie produkcji i zużycia energii (Ł)
Tworzenie elastycznych rozwiązań w budynkach i na obszarach (Ł, P)
Określenie i promowanie lokalnej produkcji (Ł)
Planowanie wydajnego oczyszczania wody spływającej (np. z dachów) i szarej (Ł)

Wygodne środowisko

Tworzenie sieci miejskiego ekosystemu (Ł, P)
Zapewnianie i powiększanie parków oraz obszarów zielonych (Ł, P)

Uczestnictwo

Uczestnictwo mieszkańców (Ł, P)
Uczestnictwo właścicieli ziemskich i developerów (Ł, P)
Uczestnictwo polityków (Ł, P)
Uczestnictwo klimatologów i innych naukowców (Ł, P)
Uczestnictwo mediów (Ł, P)

Planowanie strategiczne

Kierowanie rozwojem nowych osiedli (Ł, P)
Określanie strategicznych potrzeb regionu – demograficznych, gospodarczych, ekologicznych itd. (Ł, P)
Określanie niezbędnych zmian/modyfikacji w celu uzyskania bardziej gęstego/funkcjonalnego obszaru (Ł, P)
Rozwój gospodarki (Ł, P)
Rozwój sieci transportu – dróg, kolei itd. (Ł, P)

Koszty planowania

Ocena wpływu (Ł, P)
Koszty związane z rozproszoną zabudową, brak wytycznych strategicznych  (Ł, P)
Koszty związane z przeszacowaną strukturą, usługami, sieciami (Ł, P)
Koszty związane z niedoszacowaną strukturą, na przykład: drogi w złym stanie w porównaniu do ich wykorzystania (Ł, P)
Koszty związane z dużą odległością do punktów usług (Ł, P)

Prosimy również sprawdzić:

» Poziom planowania ogólnego
» Poziom planowania szczegółowego