Najważniejsze aspekty planowania łagodzenia i przystosowywania do zmiany klimatu na poziomie regionalnym zostały zestawione w poniższej tabeli. Dla każdego aspektu wskazano, czy dotyczy on łagodzenia (Ł), czy przystosowywania (P). Najważniejsze aspekty planowania na danym poziomie zostały podkreślone. Po prawej stronie znajdują się przykłady (wjęzyku angielskim) z poziomu planowania ogólnego, zebrane na potrzeby projektu BalticClimate.

POZIOM PLANOWANIA OGÓLNEGO

Lokalny klimat teraz i w przyszłości

Minimalizowanie zagrożenia zalewaniem, obsunięciem ziemi, erozją (P)
Planowanie wydajnego zarządzania wodą opadową (P)
Minimalizowanie ryzyka wystąpienia fal gorąca (P)
Planowanie ochrony przed wiatrem, uwzględnianie mikroklimatu (P)
Analizowanie ryzyka uszkodzenia infrastruktury przez grunty wysadzinowe (w trakcie mrozu) (P)

Gęsta i zróżnicowana zabudowa

Wydajne wykorzystywanie istniejących obszarów (Ł)
Wydajne wykorzystywanie istniejącej infrastruktury (Ł)
Budowanie poza istniejącą zabudową powinno być kwestionowane i dokładnie rozważone (Ł)
Planowanie różnych rodzajów domów mieszkalnych (Ł, P)
Łączenie funkcji (Ł)
Nadanie pierwszeństwa usługom i miejscom pracy dostępnym za pomocą transportu publicznego (Ł)
Zapewnienie ekonomicznie uzasadnionej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów (Ł)
Analizowanie lokalizacji obszaru (Ł, P)
Określanie lokalizacji dla zabudowy uzupełniającej (Ł)
Wykorzystywanie nieużytków poprzemysłowych i starych budynków (Ł)
Określanie możliwości dla nowych technologii i innowacji architektonicznych (Ł, P)
Planowanie infrastruktury w taki sposób, aby była ona wydajna również w warunkach przyszłego klimatu (P)

Transport

Minimalizowanie konieczności podróżowania (Ł)
Zachęcanie do chodzenia i jazdy na rowerze do codziennych punktów docelowych (Ł)
Maksymalizowanie wykorzystania zrównoważonego i zintegrowanego transportu publicznego (Ł)
Opracowywanie planów tematycznych dla ruchu niezmotoryzowanego (Ł)
Opracowywanie planów mobilności (Ł)
Tworzenie rozwiązań dla obszarów dla ruchu pieszego (Ł)
Tworzenie rozwiązań dla wysokiej jakości przestrzeni publicznych (Ł)
Optymalizowanie rozmiaru i zasięgu infrastruktury (Ł)
Zapewnianie miejsca do parkowania rowerów (Ł)

Energia

Określanie lokalnego zapotrzebowania energetycznego w stosunku do aktualnego i przyszłego klimatu (Ł, P)
Planowanie produkcji i zużycia energii (Ł)
Promowanie wydajnego zużycia energii (Ł)
Planowanie energetycznie samowystarczalnych osiedli i domów (Ł)
Minimalizowanie strat ciepła (Ł)
Planowanie wydajnego oczyszczania wody spływającej i szarej (Ł)
Określanie i promowanie zrównoważonych i odnawialnych źródeł energii (Ł)
Określanie obszarów odpowiednich do produkcji energii odnawialnej (Ł)
Tworzenie rozwiązań dla zdecentralizowanej produkcji energii odnawialnej (Ł)
Tworzenie elastycznych rozwiązań w budynkach i na obszarach (Ł, P)
Wymaganie materiałów budowlanych przyjaznych dla środowiska (Ł)
Identyfikowanie lokalnej produkcji (Ł)
Planowanie wydajnej utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków (Ł)
Planowanie oświetlenia wydajnego energetycznie (Ł)

Wygodne środowisko

Zapewnienie i powiększenie parków oraz obszarów zielonych (Ł, P)
Tworzenie rozwiązań dla ogródków działkowych i ogrodów komunalnych (Ł, P)
Tworzenie sieci ekosystemu miejskiego (Ł, P)
Opracowywanie korytarzy do chłodzenia powietrza i ochrony przed wiatrem (P)

Uczestnictwo

Uczestnictwo mieszkańców (Ł, P)
Uczestnictwo właścicieli ziemskich i developerów (Ł, P)
Uczestnictwo polityków (Ł, P)
Uczestnictwo klimatologów i innych naukowców (Ł, P)
Uczestnictwo mediów (Ł, P)

Planowanie strategiczne

Kierowanie rozwojem nowych osiedli (Ł, P)
Określanie strategicznych potrzeb regionu – demograficznych, gospodarczych, ekologicznych itd. (Ł, P)
Określanie niezbędnych zmian/modyfikacji w celu uzyskania bardziej gęstego /funkcjonalnego obszaru (Ł, P)
Rozwój gospodarki (Ł, P)
Rozwój sieci transportu – dróg, kolei itd. (Ł, P)

Koszty planowania

Ocena wpływu (Ł, P)
Koszty związane z rozproszoną zabudową, brak wytycznych strategicznych  (Ł, P)
Koszty związane z jakością gleby, krajobrazem, w którym nie jest możliwa gęsta zabudowa (Ł, P)
Koszty związane z przeszacowaniem atrakcyjności obszaru (Ł, P)
Koszty związane ze zbyt dużą liczbą skrzyżowań i przejść podziemnych (Ł, P)
Koszty związane ze zbyt dużą liczbą dróg (Ł, P)

Prosimy również sprawdzić:

» Poziom planowania regionalnego
» Poziom planowania szczegółowego