Po wykonaniu trzech kroków (przygotowanie podstaw, ocena podatności, i wyznaczanie kierunku strategicznego) należy zawrzeć umowy dotyczące kwestii związanych ze zmianą klimatu oraz opracować i wdrożyć plany działania. Proces planowania i wdrażania wymaga nieustannego monitorowania.

Jakie możliwości są istotne dla działania?

Po pierwsze, są Państwo w stanie sformułować obszary zainteresowań polityki poprzez ogólne stwierdzenia na temat poszczególnych sektorów (na przykład społecznego, gospodarczego) odnoszące się do zmiany klimatu. Te obszary zainteresowań nie stanowią konkretnego planu działania.

Następnym krokiem jednak będzie sformułowanie rekomendacji politycznych (na przykład zasad przewodnich) ukierunkowanych na konkretny problem (na przykład uniknięcia konfliktu między łagodzeniem a przystosowywaniem).

Po trzecie, Państwa decyzja w zakresie polityki powoduje, że plany (na przykład plan regionalnej sieci energetycznej) stają się prawnie wiążące i są realizowane.

Poprzez przeznaczenie części Państwa regionalnego budżetu na rozwiązania w zakresie łagodzenia lub przystosowywania, możliwe jest zaspokojenie wielu potrzeb związanych z klimatem. Przedtem należy jednak poznać szeroki zakres możliwości Państwa regionu w zakresie przystosowywania i łagodzenia. Ze względu na niewiadome i dużą ilość potencjalnych skutków zmiany klimatu w przyszłości, w procesie podejmowania decyzji możliwości przystosowywania i łagodzenia należy traktować priorytetowo.

Poniższe łącza zawierają ogólne informacje na temat potencjalnych środków przystosowywania i łagodzenia.

Poziom planowania regionalnego
Poziom planowania ogólnego
Poziom planowania szczegółowego

W czasie wdrażania bardzo istotne jest przekrojowe monitorowanie, ocena i sprawdzanie Państwa decyzji. Ze względu na wyniki trwających badań naukowych oraz nowych polityk (UE lub krajowych) od czasu do czasu może pojawić się konieczność powtórnej oceny decyzji lub procesów. Absolutnie niezbędna jest obserwacja decyzji w zakresie polityk, struktur i procesów. Strony zainteresowane (na przykład przedsiębiorstwa, sektor prywatny) również podlegają zmianom, mimo to należy włączyć je w proces podejmowania decyzji. Jest to ważne, ponieważ mogą one wesprzeć Państwa w procesie podejmowania decyzji i zapewnić szczegółowe informacje na temat swojego regionalnego i lokalnego środowiska biznesowego.

Biorą Państwo udział w nieustannym procesie uczenia się wspieranym przez działania monitorujące, w trakcie którego zostają ulepszone procedury i odkryte nowe możliwości. Jest to proces dynamiczny, w którym może się pojawić konieczność dostosowania decyzji w odpowiedzi na zmianę klimatu!