W celu przygotowania się do podejmowania decyzji niezbędne jest uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat klimatu i scenariuszy społeczno-gospodarczych, skutków, oceny podatności dla różnych sektorów, a następnie dokonanie oceny ryzyka i szans wynikających ze zmiany klimatu.

Ocena podatności daje ogólne informacje na temat sektorów dotkniętych przez zmianę klimatu i zbiera różne sektory w ramy klimatyczne poprzez określenie synergii i konfliktów między nimi. Ćwiczenia dla poszczególnych sektorów (transportu, mieszkalnictwa, energetycznego, rolniczego) ukończone przez planistów i naukowców pomogą zidentyfikować wyzwania i szanse istotne dla całego regionu. Należy rozpocząć i w pewnym stopniu wspierać realizację ćwiczeń, aby poznać odpowiednie spostrzeżenia w każdym sektorze i na każdym poziomie administracyjnym. Szczęśliwie dla Państwa planiści posiadają już doświadczenie w integrowaniu różnych obszarów działania i mogą kierować procesem na poziomie administracyjnym. Trzeba skorzystać z ich pomocy! Ważne jest, by zapoznać się z różnymi aspektami wpływu zmiany klimatu, aby móc postępować z nimi w odpowiedni sposób.

Państwo, jako decydenci, mają możliwość ograniczenia wpływu na przedsiębiorstwa i zapewnienia przedsiębiorstwom rzetelnego planowania poprzez podejmowanie zrównoważonych decyzji i wprowadzenie środków łagodzenia w Państwa regionie (na przykład wspieranie sieci energii odnawialnej, rozwijanie wydajnych systemów transportu). Regionalni i lokalni przedsiębiorcy są najlepszymi specjalistami w kwestii analizy wpływu zmiany klimatu na przedsiębiorstwa. Jednak często brakuje im informacji na temat skutków zmiany klimatu. Poprzez wyposażenie regionalnych przedsiębiorstw (jako zainteresowanych stron) w bardziej szczegółowe informacje na temat polityki klimatycznej, można wzmocnić współpracę między nimi a decydentami. Aktywna współpraca między polityką a gospodarką jest kluczowym czynnikiem wzmacniania regionalnej gospodarki w zakresie zwiększania jej konkurencyjności i jej interesów.

Przedsiębiorstwa są bezpośrednio dotknięte przez zmianę klimatu. Niezbędne może być przystosowywanie ich łańcuchów dostaw, cyklów życia produktów lub nawet warunków pracy pracowników. Środowisko ulegnie zmianie i każdy przedsiębiorca będzie musiał poradzić sobie ze skutkami tej zmiany w jego łańcuchach dostaw, cyklach życia produktów i produktach końcowe. Dobrze przygotowane przedsiębiorstwa są mniej podatne na wpływy zmiany klimatu. Mogą one również zapobiec dalszym negatywnym skutkom poprzez wykorzystywanie możliwości łagodzenia, które mogą nawet zmniejszyć koszty wytwarzania ich produktów.

Konieczne jest zaangażowanie sektora gospodarczego i prywatnego, uświadomienie im ich odpowiedzialności oraz tego, jak sektory te mogą zwrócić uwagę innych na zmianę klimatu (przykładowo, przez szkolenie pracowników!)

Przy opracowywaniu regionalnych przepisów dotyczących emisji gazów cieplarnianych regionalni decydenci biorą pod uwagę krajowe i międzynarodowe przepisy. Krajowe i regionalne polityki są bardzo istotne dla przedsiębiorstw ponieważ muszą uwzględniać obowiązujące strategie w swych planach biznesowych. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwa muszą wziąć pod uwagę zmieniającą się politykę, zmieniające się rynki oraz zmieniający się klimat!

Wyzwania i szanse rozwoju lokalnego i regionalnego ważnych sektorów: transportu, energetycznego, mieszkalnictwa oraz rolnictwa ujęte są w linkach do listy z łączami znajdującej się poniżej. Sektory te coraz bardziej dotyka zmiana klimatu i posiadają duże znaczenie dla decydentów, planistów przestrzennych oraz przedsiębiorców.

Potencjalne sektory z ich wyzwaniami i szansami dla lokalnego i regionalnego rozwoju: