Aby móc przyjąć odpowiedzialność niezbędne jest poznanie ogólnych informacji …

Scenariusze emisji

Globalne scenariusze emisji są wykorzystywane do opracowywania modeli klimatycznych i scenariuszy klimatycznych dla Państwa regionu. Scenariusz jest tworzony poprzez wprowadzenie różnych danych na temat emisji gazów cieplarnianych, na które większy lub mniejszy wpływ ma wzrost gospodarczy, wzrost populacji, technologia, produkcja i zużycie energii, jak również rozwój rolnictwa.

Modele klimatyczne, scenariusze klimatyczne i niewiadome w prognozach

Modele klimatyczne pozwalają zrozumieć zmianę klimatu. Generują one różne scenariusze zmiany klimatu. Dzięki numerycznym modelom klimatycznym wykorzystującym dane na temat klimatu, na przykład dotyczące atmosfery, ziemi, oceanu, jezior i lodu, specjaliści mogą określić klimat, jaki w przyszłości będzie panował w danym regionie. Wspomniane prognozy dotyczące zmian klimatu, przeważnie opracowywane dla okresu kolejnych 100. lat, mogą pomóc zaplanować postępowanie wobec potencjalnego wpływu zmiany klimatu oraz pomóc Państwu, jako decydentom, opracować strategie dla Państwa regionu. Pomimo, iż celem uzyskania scenariuszy zmiany klimatu należy zwrócić się do regionalnych lub krajowych specjalistów klimatycznych i meteorologicznych niniejszy zestaw narzędzi dostarcza przykłady regionalnych prognoz.

Prawdopodobnie musieli już Państwo podejmować decyzje w podobnych okolicznościach w przeszłości. Jednakże w przypadku zajmowania się skutkami zmiany klimatu należy być świadomym istnienia pewnych niewiadomych towarzyszących scenariuszami emisji. Modele i scenariusze klimatyczne zawierają wiele niewiadomych z powodu założeń, na których się opierają. Istnieje wiele różnych modeli dających różne wyniki, jednak połączenie różnych modeli umożliwia uzyskanie bardziej prawdopodobnych wyników, niż w wyniku analizy jednego modelu.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że prognozy zmiany klimatu zawierają niewiadome. Pomimo tego, prognozy te stanowią wskazówki na temat rozwoju klimatu w przyszłości i zawierają informacje  o możliwych zmianach. Prosimy nie traktować niewiadomych jako powód do odroczenia reakcji na zmianę klimatu. Strategie i procesy zarządzania zwiększają solidność, atrakcyjność i konkurencyjność Państwa obszaru, dlatego nie należy obawiać się niewiadomych, ale uwzględniać je w swoich działaniach.

Główne typy reakcji na zmianę klimatu

Istnieją dwa główne typy reakcji na zmianę klimatu stanowiące podstawę odpowiedzialnego działania:

Łagodzenie jest strategią stosowaną w celu zapobiegania przyszłym skutkom zmiany klimatu w skali globalnej. Jeśli zdecydują się Państwo na redukowanie emisji gazów cieplarnianych i promowanie środków mających na celu łagodzenie zmiany klimatu (na przykład oszczędzanie energii i wyższą wydajność, używanie energii odnawialnej), zmiana klimatu nie zostanie natychmiastowo zatrzymana, ale możliwe będzie zmniejszenie przyszłego wpływu na systemy ludzkie (na przykład: na infrastrukturę, miasta, przedsiębiorstwa) oraz na środowisko (przykładowo: gleba, roślinność, różnorodność biologiczna). 

Przystosowywanie jest również niezbędne, ponieważ zmiana klimatu następuje już w tej chwili. Skutki zmiany klimatu, takie jak fale gorąca, ulewne deszcze, gwałtowne powodzie i burze są nieprzewidywalne i coraz bardziej wymagają technicznego przystosowania w obrębie infrastruktury i zagospodarowania terenu (na przykład: wałów przeciwpowodziowych, bardziej otwartych przestrzeni zdolnych do wchłonięcia powodzi oraz systemów klimatyzacji), jak również częściowo instytucjonalnego przystosowania w celu zmiany układu uprawnień. Zastosowanie mocnych środków łagodzących zmniejszy potrzebę przystosowywania na poziomie globalnym.

Istnieje bliski związek między łagodzeniem a przystosowywaniem i ujęcie zintegrowane jest bardziej skuteczne niż działanie oddzielnie. Często pomijane są możliwe synergie i konflikty między przystosowywaniem a łagodzeniem, co potencjalnie może prowadzić do złego przystosowywania. Często zdarza się również, że strategiami zarządzają różne grupy osób podejmujących decyzje (na przykład decydenci, jednostki administracyjne, kierownicy przedsiębiorstw).

Sensowne jest włączanie oraz integrowanie łagodzenia i przystosowywania z dobrze znanym i szeroko wykorzystywanym kontekstem zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzenie oceny wpływu/podatności gwarantuje, że gospodarcze, ekologiczne i społeczne aspekty Państwa regionu zostaną uwzględnione w planowaniu.

Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące zmiany klimatu prosimy sprawdzić naszą listę odpowiedzi na często zadawane pytania znajdującą się tutaj.

W zestawie przykładów, po prawej stronie, mozna znaleźć przykład dotyczący metodologii do adaptacji terytorialnej zmian klimatycznych.


Więcej na rozpoczęcie działania