Virkningsscenariene er inndelt i sju sektortemaer:

» Jordbruk
» Energi
» Bolig og vann
» Generell økonomi
» Skogbruk
» Helse
» Natur

De generelle resultatene fra virkningsscenariene om klimaendring i Østersjøregionen er oppsummert i tabell 1. Sammensetningen av virkningsscenarier som er tatt med i denne verktøykassen, gir et bredt bilde av hvordan Østersjøregionen kan bli påvirket av klimaendring på en lang rekke områder.

De gjennomgåtte studiene er på ulik skala: lokal, regional eller global. Noen studier omfattet derfor alle landene i Østersjøregionen, mens andre studier bare omfattet ett av disse landene. 

For nesten alle virkningsscenarier er det inkludert en tabell som gir en generell oversikt over Østersjøregionen (se sektorene under). Informasjonen i tabellene ble tolket ut fra originale kart, grafer eller tabeller. Utsiktene for hvert land innenfor ‘BalticClimate’ er inkludert i oversiktstabellene (SVE - Sverige, FIN - Finland, EST - Estland, LAT - Latvia, LIT - Litauen, RU - Østersjøområdet i Russland, TYS - Tyskland). 

Tabell 1. Sammendrag av utfordringer og muligheter i forhold til klimaendring. Generelle virkninger fra klimaendring på sektorer i Østersjøregionen

Sektor

Potensielle utfordringer

Potensielle muligheter

Jordbruk Virkningsscenarier indikerer redusert gjennomsnittsavling for den sørlige Østersjøregionen, særlig for Tyskland.   Større områder egnet for soyabønner og mais. Hveteavlingen ventes å øke i hele Østersjøregionen, mens gjennomsnittsavlingen er projisert til å øke i den nordlige Østersjøregionen.
Energi Avkjølingsbehovene for sommeren forventes å øke i Østersjøregionen som helhet. Oppvarmingsbehovene for vinteren forventes å synke som en følge av klimaendringen. Vannkraftpotensialet forventes å øke i Sverige og Finland. Avhengig av scenario blir vindkraftpotensialet beregnet til å øke litt, eller ingenting.
Bolig og vann Skader på eiendom som følge av uværshendelser forventes å øke i Tyskland; de andre landene i Østersjøregionen er ikke med. Flomrisikoen forventes endret. Mye større flomrisiko for Finland, men også for andre områder i Østersjøregionen.  
Generell økonomi   Klimaendringen forventes ikke å påvirke Europas BNP mye; kanskje en liten økning. Vilkårene for sommerturisme forventes å bli bedre med klimaendring i Østersjøregionen. 
Skogbruk Økt risiko for skogbrann i stort sett hele Østersjøregionen. Betydelig økt risiko for skade på skog som følge av frost etter knoppskyting og barkebilleangrep i Østersjøregionen. Redusert netto primærproduksjon i Tyskland. Høyere tregrense i Sverige og Finland. Økt netto primærproduksjon i alle landene i Østersjøregionen, bortsett fra i Tyskland, der det ventes en nedgang.  
Helse Luftkvaliteten kan endres med skiftende klima. Nær overflaten forventes ozonmengden å øke i noen deler av Europa, særlig i Tyskland. Andre land i Østersjøregionen forventes ikke å stå overfor store endringer. Høyere temperaturer forventes å forårsake høyere dødelighet også i det nordlige Europa. Klimaendringen forventes ikke å påvirke arbeidsproduktiviteten mye i Østersjøregionen, derimot i andre deler av verden.       
Natur Endret artssammensetning. Svenske studier viser økt risiko for jordskred, erosjon, ravinedannelse og slamstrøm. Endret artssammensetning. Økning i organisk karbon i jordsmonnet i Tyskland, men også i deler av Sverige og Finland (andre land i Østersjøregionen er ikke studert).