1. Innledning 4. Resultat
2. Mål 5. Materiale og forberedelse
3. Inndata 6. Øvelsesinstruksjoner

 
Innledning

Regionale og lokale næringsdrivende er de beste ekspertene når det gjelder å vurdere hvilken virkning klimaendring har på virksomhetene. De mangler imidlertid ofte informasjon om hvilken virkning klimaendringen har. Verktøykassen til BalticClimate kan gi virksomhetene en forståelse av klimaendringen på regionalt nivå. Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt (SMHI) har i samarbeid med Centre for Climate Science and Policy Research (CSPR) regnet ut scenarioer for fremtidens klima i Østersjøregionen. Denne informasjonen bør forklares og diskuteres sammen med de regionale/lokale næringsdrivende som står overfor fremtidige utfordringer og muligheter til ny virksomhet i området.

Workshopen Utfordringer og muligheter er utformet for å bli implementert av kommuner sammen med lokale/regionale arbeidsgiverforeninger, fagforeninger, handelskammer, innovasjonssentra osv. — organisasjoner som fører sammen aktører fra ulike bransjer/virksomhetsområder. Det ulike fokuset hos deltakerne kan føre fram til innovasjoner og nye typer samarbeid. Om nødvendig kan det også organiseres en workshop som konsentrerer seg om én enkelt forretningssektor.  

Mål

Formålet med workshopen Utfordringer og muligheter for forretningsvirksomheter er å involvere forretningsvirksomheter og innovasjonssentra i regionen i skadebegrensning og tilpasning. Hovedtanken er å gi informasjon om klimaendringen og generere nye forretningsideer som kan støtte skadebegrensning og/eller tilpasning til klimaendring. Det viktigste resultatet av denne workshopen er informasjonen om de viktigste utfordringene og mulighetene for regionale/lokale forretningsvirksomheter som klimaendringen skaper.

Inndata

Framtidens klima i regionen deres

Resultat

En liste over klimarelaterte utfordringer og muligheter ordnet i samsvar med hvor viktige dere oppfatter at de er, og tidsrammen for dem.

Materiale og forberedelse

  • Papirtavleark, post-it-lapper og røde penner.

  • Lag et papirtavleark som i figur 1 under (kan lastes ned fra Relaterte filer til høyre). Arbeider dere med ulike geografiske områder eller ulike økonomiske sektorer, må dere lage ett ark for hvert område eller hver sektor. Del arket inn i fem både vertikalt og horisontalt slik at det blir lettere å dokumentere.

  • Horisontal akse: tid for identifiserte utfordringer og muligheter (f.eks. fra nå til 2020 eller 2050 eller 2100)

  • Vertikal akse: viktigheten av utfordringen eller muligheten fra høy til lav.


Figur 1. Rutenett som viser hvor store utfordringene og mulighetene er, samt tidsrammen deres 

Øvelsesinstruksjoner

Workshopen (2 t) har fire deler:

1. Innledning (20 minutter)
2. Øvelse med utfordringer og muligheter (10 min individuell refleksjon, 30 min gruppediskusjon, 30 min presentasjon og felles diskusjon)
3. Øvelse med innvirkende aspekter (fokus på tilpasning så langt det lar seg gjøre) (20 min gruppediskusjon, 10 min presentasjon)
4. Evaluering

1. Workshopen starter med en innledning. Fokus ligger på de siste meteorologiske ekstremhendelsene og fremtidige virkninger av klimaendring på regional skala. Tanken er å gi publikum et bilde av hva som allerede har hendt og hva som vil hende de neste 10-20-50 årene ifølge de viktigste meteorologiske parametrene, ettersom de er drivkraften bak endringene samfunnet vil måtte stå overfor og tilpasse seg etter. Materialet om virkningene fra klimaendring kan brukes til å lage denne innledningen. 

Workshopen bør ikke bare fokusere på fremtidens klima. De siste årene har det vært flere meteorologiske hendelser som har påvirket virksomhetene i Østersjøregionen. Diskusjonen bør ta utgangspunkt i disse tørkene, hetebølgene, snøstormene, flommene osv. Viktige spørsmål relatert til tilpasning er: 

  • Påvirket disse hendelsene forretningsvirksomheter i regionen (eller enkeltselskaper)?
  • Er det gjort noe for å forhindre slike negative virkninger i fremtiden?
TIPS: Når dere planlegger workshopen bør dere kontakte lokale/regionale eksperter på klimaendring og diskutere med dem. Da kan være interessert i å bli med på workshopen, skaffe materiale og/eller holde en forelesning. 

2. Etter innledningen begynner øvelsen med utfordringer og muligheter. Det dannes to grupper (gruppe 1: utfordringer, gruppe 2: muligheter) — maksimalt 10 personer per gruppe. Er det mer enn 15—20 personer i workshopen, bør dere danne flere undergrupper (utfordringer 1, muligheter 2 osv.). 

STEG 1. Hver gruppe mottar en poster eller en papirtavle som i figur 1 i størrelse A0 med tittelen "utfordringer" eller "muligheter". Kan det ikke skrives ut postere, brukes papirtavle. På den horisontale aksen er tiden med fem ulike tidspunkter: nå, om ett år, om fem år, om ti år og om tjue år. Vekten ligger på utfordringer og muligheter nå og i nær fremtid. Virksomheter er hovedsakelig interessert i investeringer og innovasjoner som finner sted de neste 1—10 årene. På den vertikale aksen angis viktigheten av utfordringen/muligheten med skala fra 1 (lav) til 5 (høy).

STEG 2. Deltakerne i hver gruppe bruker 5—10 minutter i fred og ro til å skrive ned på post-it-lapper utfordringene (eller mulighetene) som skapes av klimaendring og påvirker virksomhetene i regionen. Det kan være hva som helst, men fokus bør ligge på klimaendring og virksomhetene i regionen. Én utfordring/mulighet per post-it! 

STEG 3. Hver gruppe begynner å feste post-it-lapper på posteren. De bør diskutere seg fram til hvor hver utfordring/mulighet skal ligge i tid (horisontalaksen) og viktighet (vertikalaksen). Dette tar 30 minutter.

STEG 4. Alle gruppene presenterer resultatene sine, etterfulgt av en felles diskusjon for å identifisere manglende aspekter. 30 minutter settes av til denne diskusjonen. Er det mer enn 15—20 personer i workshopen, kan det ta lenger tid enn 30 minutter. 

3. Hver gruppe går i neste øvelse (20 minutter) tilbake og identifiserer de innvirkende aspektene for de tre største utfordringene/mulighetene (prøv å fokusere på tilpasning).

Tabell 1. Innvirkende aspekter for de tre største utfordringene og mulighetene (kan lastes ned fra Relaterte filer til høyre)

Utfordring/mulighet Politiske instrumenter på plass Hindringer Tilretteleggingsfaktorer Lett … Vanskelig
(1…5) å endre
1.        
2.        
3.        

Basert på de "3 store" besvares følgende spørsmål i en gruppediskusjon:

  • Hvilke politiske instrumenter finnes for å overvinne utfordringene (eller dra nytte av mulighetene)?
  • Hvilke hindringer finnes?
  • Hvilke tilretteleggende faktorer finnes?
  • Hvor lett (eller vanskelig) er det å endre den nåværende situasjonen? Ranger på en skala fra 1 (lett) til 5 (svært vanskelig). 

Alle gruppene presenterer resultatene sine. (10 minutter)

4. Sluttdiskusjon. I sluttdiskusjonen bør fokus ligge på de største utfordringene og endringene. Hva har vi lært av denne øvelsen? En god måte å gå mer detaljert til verks på, er SWOT-verktøyet for forretningsvirksomheter.