I neste trinn identifiseres klimavirkningen på alle trinn i livssyklusen. Både den nåværende situasjonen (nå) og overskuelig fremtid (år x) bør vurderes separat (figur 1). På samme måte må både positive og negative aspekter ved klimaendring dekkes. Hvor langt inn i framtiden en bør gå, avhenger av det spesifikke tilfellet. Framtidshorisonten bør gjenspeile den strategiske tidshorisonten til organisasjonen, som er svært forskjellig mellom f.eks. produsenter av mobiltelefoner og energiprodusenter på stor skala. For en produsent av mobiltelefoner kan den overskuelige framtiden være noen få år, mens energiprodusenter må se mye lenger ettersom eventuelle investeringer binder opp ressurser og teknologi i mange tiår. Det er også mulig å dele framtiden inn i mer enn én del (f.eks. 2020-2030 og 2030-2050) dersom framtidsutsiktene endrer seg vesentlig over tid.

I denne fasen av analysen må det tas hensyn til påvirkninger både "innenfra og ut" og "utenfra og inn".

"Innenfra og ut" refererer til hvordan forretningsvirksomheter innvirker på klimaendring. I dette henseendet vurderes og opplistes påvirkning på klimaet fra aktivitetene i hvert trinn i livssyklusen (f.eks. utslipp av drivhusgasser forårsaket av energibruk, trafikk, transport, avfallshåndtering, arealbruk osv.). Det må også tas hensyn til selskaps- eller bransjespesifikke data, om mulig. Finnes det detaljerte oversikter over drivhusgasser, må de brukes i evalueringen.

Figur 1. Identifisering av klimavirkningene (klikk for å forstørre)              

Selv om livssyklusperspektivet i en klima-SWOT støtter hensynet til både direkte og indirekte klimapåvirkninger, bør det først legges vekt på de direkte klimapåvirkningene, dvs. det trinnet i livssyklusen der det aktuelle selskapet kommer inn.

The "Utenfra og inn"-perspektivet ser på hvordan et klima i endring kan påvirke virksomhetsaktivitetene. Framtidige klimascenarioer kan brukes til å projisere forventede endringer i temperatur, nedbør, snødekke og vindforhold for regionene knyttet til hvert trinn i livssyklusen, og til å vurdere påvirkningen dette har på den aktuelle virksomheten. "Utenfra og inn"-analysen omfatter også en vurdering av selskapets posisjon i forhold til konkurrentene samt nasjonale og internasjonale klimaforskrifter.

Malen for identifisering av klimavirkninger kan lastes ned fra Relaterte filer til høyre.

Tilbake til Identifisering av trinnene i produktets livssyklus                          
Fortsett til Viktighetsvurdering av klimavirkningene