Klimaendring medfører endringer i miljøet næringsdrivende og selskaper opererer i. Hver enkelt person og næringsdrivende vil stå overfor virkningene av klimaendring. Selv om disse virkningene ofte forbindes med problemer, kan mange av dem også skape nye muligheter for forretningsvirksomhet.

Hovedresultatene fra aktivitetene i verktøykassen til BalticClimate omfatter nye, innovative forretningsideer som dekker både skadebegrensnings- og tilpasningsaspekter. Fokus er på lokal og regional skala, men de større globale klimatrendene vil selvfølgelig også påvirke området, ikke bare endringene i det lokale været.

Verktøykassen til BalticClimate hjelper til med å identifisere utfordringene og mulighetene forretningsvirksomheter har når det gjelder klimaendring skadebegrensning og tilpasning. 

Med denne kan individuelle selskaper se nærmere på hvordan klimaendringen påvirker produktet eller tjenesten de tilbyr. Klima-SWOT-en gir nyttige svar om styrker, svakheter, muligheter og trusler skapt av klimaendring. Disse kan integreres direkte i den strategiske planleggingen til selskapet (se figuren).

Klimaendring omtales ofte som den neste store kraften som former forretningsmiljøet selskapene opererer i. Det sammenlignes ofte med globalisering, som en sen, men mektig og uunngåelig kraft som påvirker priser og kostnader, samt strukturene innen etterspørsel og produksjon. I tillegg til å være en vitenskapelig og etisk sak er klimaendring også en viktig økonomisk sak, gitt kostnadene som faller på samfunn og forretningsvirksomheter. Klimaendring vil påvirke regioner og forretningsvirksomheter ulikt: klimaendring vil føre til viktige vinnere og viktige tapere. Det er derfor opplagt at klimaendring kan gi virksomhetene både utfordringer og muligheter. De som først erkjenner betydningen av klimaendring, forutser hva det innebærer for virksomheten og planlegger passende strategier for skadebegrensning og tilpasning, forventes å bli vinnerne i det nye virksomhetsmiljøet. 

Forholdet mellom forretningsvirksomheter og klimaendring går begge veier. Forretningsvirksomhetene påvirker klimaendringen: de kan spille en viktig rolle i å øke eller kontrollere klimaendring. Men klimaendring kan også ha mye å si for forretningsvirksomheter gjennom fysisk eksponering som høyere temperaturer og ekstremvær. Les mer om klimaendringsscenarioer og virkninger i Østersjøregionen.

Indirekte påvirkning fra klimaendring på forretningsvirksomheter forårsakes av nasjonale og internasjonale retningslinjer og forskrifter som skal redusere utslippet av drivhusgasser, økte kostnader i energikrevende prosesser, og synkende etterspørsel etter energikrevende produkter. På den annen side oppstår det nye teknologiske muligheter og forretningsmuligheter som en følge av økt etterspørsel etter energieffektive produkter med lave karbonutslipp.

Å integrere bærekraftspørsmål, inkludert klimaspørsmål, i forretningsaktiviteter og forretningsstrategier kan skape verdi for selskapet. Verdien av bærekraft kan materialiseres på ulike måter: 

  • Når bærekraftsfokuset ligger på å følge forskriftene, kommer hovedverdien av retten til å operere på markedet (f.eks. oppfylle klimamålene satt i EUs klimapolitikk).

  • En gjennomgang av bærekraftsaspekter i virksomheten kan være med på å identifisere potensiell risiko for operasjoner. En bærekraftvurdering kan derfor gi verdifull støtte for risikohåndtering. Forebygging av klimarelatert risiko reduserer kostnadene ved krisetiltak, produktansvarskostnader og forsikringspremier (f.eks. investeringer i barrierer som skal forhindre skade grunnet flom forårsaket av økt temperatur og nedbør).

  • Fokus på effektiv drift bidrar ofte til både kostnadsreduksjoner og bedre økoeffektivitet. Økonomiske fordeler oppnås gjennom økt produktivitet, mer effektiv ressursbruk, minimering av avfall, og bærekraftig design av investeringer (forbedringer innen energieffektivitet, f.eks. energisparende tjenester).

  • En typisk måte å skape verdi fra bærekraft på, er å øke konkurranseevnen gjennom imageforbedring. Ved å sikre selskapets image og merke, kan kundelojaliteten forbedres (f.eks. samarbeid med frivillige organisasjoner).

  • Forbedring av de bærekraftige egenskapene til produkter gjennom hele verdikjeden kan være en kilde til markedsvekst (f.eks. karbonfotavtrykk for produkter).

  • Overvåking og styring av strategiske bærekraftspørsmål i samfunnet kan være en drivkraft for innovasjoner som fører til et sporskifte eller en omdefinering av eksisterende forretningskonsepter. Dermed kan det utvikles nye bærekraftige markeder basert på nye produkt- eller tjenestekonsepter (f.eks. bildeling).

  •  Verdien av bærekraft kan også arte seg som høyere motivasjon blant de ansatte. Dette kan være en svært viktig sak i land med en aldrende befolkning, som vil måtte konkurrere om kvalifisert og kompetent arbeidskraft i nærmeste fremtid. En bærekraftig bedriftskultur kan framstå som mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Boksen til høyre gir en presentasjonsmal for å gi en innføring i klimaendring og
BalticClimates verktøykasse til forretningsfolk, samt å identifisere deres rolle
i håndteringen av klimaendring. Malen kan lastes ned og modifiseres etter behov.


Start med Utfordringer og muligheter for forretningsvirksomheter