For å forberede beslutningene er det nødvendig å innhente mer detaljert informasjon om klima og sosioøkonomiske scenarioer, innvirkninger, sårbarhetsvurderingen for ulike sektorer og dermed en vekting av risikoer og muligheter som følger med klimaendring.

Sårbarhetsvurderingen gir oversikt over sektorer som påvirkes av klimaendring og integrerer ulike sektorer i klimarammeverket ved å definere synergiene og konfliktene mellom dem. Øvelser for spesifikke sektorer (f.eks. transport, bolig, energi, jordbruk) gjennomført av planleggere og vitenskapsfolk hjelper til med å identifisere utfordringene og mulighetene som er relevante for hele regionen. Dere må sette i gang og støtte implementeringen av øvelsene i en viss grad for å finne ut av de riktige oppfatningene i hver sektor og på hvert administrative nivå. Til alt hell har planleggere allerede erfaring med å integrere ulike tiltaksområder, og kan føre prosessen på administrativt nivå. Bruk dem! Det er viktig å være kjent med de ulike aspektene av innvirkninger fra klimaendring for å kunne håndtere dem på passende måte.

Dere har som beslutningstakere mulighet til å redusere innvirkningen og få på plass planleggingsforutsigbarhet for entreprenører og selskaper gjennom bærekraftig beslutningstaking, og innføre skadebegrensende alternativer i regionen (f.eks. nettverksstøtte for fornybar energi, utvikling av effektive transportsystemer). Regionale og lokale entreprenører er de beste ekspertene når det gjelder å analysere hvilken virkning klimaendring har på virksomhetene. De mangler imidlertid ofte informasjon om hvilken innvirkning klimaendring har. Ved å utruste regionale selskaper (som interesseparter) med mer detaljert informasjon om klimapolitikk, kan samarbeidet mellom dem og beslutningstakerne styrkes. Aktivt samarbeid mellom politikk og økonomi er en viktig faktor for å styrke den regionale økonomien når det gjelder konkurranseevne og velferd.

Virksomhetene påvirkes direkte av klimaendring. Det kan være behov for å tilpasse leveringskjeden og produktenes levetid, eller til og med de ansattes arbeidsforhold. Miljøet vil endre seg, og alle entreprenører og selskaper må håndtere innvirkningene på leveringskjede, produktenes levetid og ferdige varer. Godt forberedte selskaper er mindre sårbare for innvirkninger fra klimaendring. De kan også hindre ytterligere negative innvirkninger ved hjelp av skadebegrensende alternativer, som faktisk kan redusere produksjonskostnadene knyttet til varene.

Dere må engasjere finans- og privat sektor og gjøre dem oppmerksom på hvilket ansvar de har og hvordan de kan skape oppmerksomhet om klimaendring (f.eks. opplæring av ansatte)!

Regionale beslutningstakere må ta hensyn til internasjonale og nasjonale forskrifter når de utvikler regionale forskrifter om utslipp av drivhusgasser. Nasjonale og regionale retningslinjer er svært viktige for virksomheter ettersom de må integrere gjeldende retningslinjer i virksomhetsplanen. Husk – virksomhetene må ta hensyn til endrede retningslinjer, endrede markeder og endret klima!

Dere finner utfordringer og muligheter for lokal og regional utvikling for de viktige sektorene transport, energi, bolig og jordbruk i lenkelisten under. Disse sektorene blir stadig mer påvirket av klimaendring og er svært relevante for beslutningstakere, arealplanleggere og forretningsfolk.

Potensielle sektorer med tilhørende utfordringer og muligheter for lokal og regional utvikling: