Det trengs en langsiktig strategi. Denne skaffes til veie ved å definere omfang og målsetninger i strategien som dekker både fordeler og negative innvirkninger fra klimaendring.

Dere må forsøke å innhente tydelige forpliktelser fra alle interesseparter om at de støtter hele prosessen rundt klimaendring. Langsiktige beslutninger er viktige selv om de ikke alltid er lette å få på plass. Som beslutningstakere har dere ansvar for å bygge opp langsiktig kapasitet i samfunnet og økosystemene slik at de kan tilpasse seg klimaendringen, og integrere skadebegrensning i alle sektorer der det er mulig. Sørg for at en organisasjon eller en enkeltperson får et klart mandat til å styre prosessen. Myndigheten og ansvarsområdene til styringsenheten må være gjennomsiktige for at arbeidsprosessene skal være effektive. Ressurser for de ressursintensive prosessene må trygges innenfor et langsiktig perspektiv. Samarbeidsprosesser må ha en klar og effektiv struktur og være integrert i den større beslutningssammenhengen for å sikre politisk relevans.

Handlinger må integreres i eksisterende retningslinjer, strukturer og prosesser med mulighet for modifisering når og hvis det blir nødvendig. Eksisterende instrumenter må revurderes med tanke på både positive og negative innvirkninger fra klimaendring. Integrering av innvirkninger fra og tiltak mot klimaendring er ikke avgrenset til miljøsektoren eller offentlige myndigheter, men omfatter tiltak innen atferd, teknologi, infrastruktur, informasjon, organisering, økosystemer, samfunn og økonomi på alle nivåer. Integreringen må være både innenfor og på tvers av sektorene.

Ettersom det finnes usikkerheter og en lang rekke alternativer når det gjelder tiltak, er det viktig å unngå feiltilpassing ved å identifisere synergier og konflikter mellom skadebegrensnings- og tilpassingstiltak før avtaler og handlingsplaner settes ut i livet. Unngå at skadebegrensning og tilpassing oppveier hverandre, samt tiltak som bruker ressurser på en måte som ikke er bærekraftig, ved å gjennomføre en detaljert vurdering av ulike alternativer for å finne ut hvordan de virker på lang sikt.


Fortsett til Planlegg og gjennomfør