Beslutningstakere
Arealplanleggere
Forretningsfolk

Kommunalt planleggingsnivå

De viktigste planleggingsaspektene når det gjelder skadebegrensning og tilpassing i forhold til Klimaendring på kommuneplannivå er oppsummert i tabellen under. For hvert aspekt er det angitt om det dreier seg om skadebegrensning av (M) eller tilpassing til (A) klimaendring. De mest avgjørende planleggingsaspektene på et gitt nivå er understreket. Til høyre er det eksempler (på engelsk) på kommunale planleggingssaker innhentet i BalticClimate-prosjektet.

KOMMUNALT PLANLEGGINGSNIVÅ

Lokalt nåværende og fremtidig klima

Minimere risiko for flom, jordskred og erosjon (A)
Planlegge effektiv oversvømmelseshåndtering (A)
Minimere risiko for hetebølger (A)
Planlegge for vindbeskyttelse, ta hensyn til mikroklimaet (A)
Analysere risikoen for frostskade på infrastrukturen (A)

Kompakt og mangfoldig struktur

Utnytte eksisterende arealer effektivt (M)
Utnytte eksisterende infrastruktur effektivt (M)
Bygging utenfor eksisterende strukturer må vurderes nøye (M)
Planlegge ulike boligtyper (M, A)
Blande funksjoner (M)
Gi prioritet til tjenester og arbeidsplasser som er tilgjengelig gjennom offentlig transport (M)
Sikre levedyktig fotgjenger- og sykkelinfrastruktur (M)
Analysere områdets beliggenhet (M, A)
Identifisere lokaliteter for nybygg (M)
Utnytte gamle bygninger og industriområder (M)
Identifisere muligheter for teknologisk og arkitektonisk innovasjon (M, A)
Planlegge infrastrukturen slik at den også fungerer i fremtidens klima (A)

Transport

Minimere reisebehovet (M)
Oppmuntre til gange og sykling til hverdagslige destinasjoner (M)
Maksimere bruken av bærekraftig og integrert offentlig transport (M)
Utvikle temaplaner for ikke-motorisert trafikk (M)
Utvikle mobilitetsplaner (M)
Skape løsninger for fotgjengerområder (M)
Skape løsninger for offentlige rom av høy kvalitet (M)
Optimere størrelser og dimensjoner i infrastrukturen (M)
Reservere plass til sykkelparkering (M)

Energi

Identifisere lokale energibehov i dagens og fremtidens klima (M, A)
Planlegge energiproduksjon og forbruk (M)
Fremme energieffektivitet (M)
Planlegge bosetninger og hus som er selvforsynt med energi (M)
Minimere varmetap (M)
Planlegge effektiv gråvanns- og avløpsbehandling (M)
Identifisere og fremme bærekraftige og fornybare energikilder (M)
Identifisere områder egnet for produksjon av fornybar energi (M)
Skape løsninger for desentralisert fornybar energiproduksjon (M)
Skape fleksible løsninger innen bygninger og arealer (M, A)
Kreve miljøvennlige byggematerialer (M)
Identifisere lokal produksjon (M)
Planlegge effektiv avfalls- og spillvannsbehandling (M)
Planlegge energieffektiv belysning (M)

Komfortabelt miljø

Sikre og utvide grøntområder og parker (M, A)
Skape løsninger for parsellhager og hagebyer (M, A)
Etablere urbane økosystemnettverk (M, A)
Designe korridorer for avkjølende luft og vindbeskyttelse (A)

Deltakelse

Beboerdeltakelse (M, A)
Grunneier- og utviklerdeltakelse (M, A)
Politikerdeltakelse (M, A)
Deltakelse fra klimatologer og andre vitenskapsfolk (M, A)
Mediedeltakelse (M, A)

Strategisk planlegging

Tilrettelegge ny boligutvikling (M, A)
Identifisere strategiske behov i regionen – demografiske, økonomiske, miljømessige osv. aspekter (M, A)
Identifisere nødvendige endringer/modifikasjoner for å kunne utvikle et mer kompakt/funksjonelt område (M, A)
Utvikle økonomien (M, A)
Utvikle transportnettverket – veier, jernbane osv. (M, A)

Planleggingskostnader

Innvirkningsvurdering (M, A)
Kostnader relatert til spredt struktur, mangel på strategisk veiledning (M, A)
Kostnader relatert til jordkvalitet, landskap som ikke støtter kompakt struktur (M, A)
Kostnader relatert til overestimert attraktivitet av området (M, A)
Kostnader relatert til mange veikryss og underganger (M, A)
Kostnader relatert til for mange veier (M, A)

Se også:

» Regionalt planleggingsnivå
» Detaljert planleggingsnivå