I
dag har alle hørt om endringene som er observert i klimaet, global oppvarming og de mulige følgene for både mennesker og miljø. Virkningene av klimaendring kan ikke forutsis i detalj. Det er derfor nødvendig å tenke tilpassing og håndtere usikkerhet, særlig i beslutningsprosessene.

Klimaendring skyldes høyere konsentrasjoner av drivhusgasser og aerosoler i atmosfæren. Det er derfor nødvendig med skadebegrensende tiltak mot utslipp. De viktigste følgene av klimaendring er i tillegg til global oppvarming høyere havnivå og hyppigere ekstreme værhendelser (f.eks. hetebølger, ekstremnedbør, flom og uvær). Det innebærer at det også trengs tilpassingstiltak.

Med verktøykassen til BalticClimate har dere som beslutningstakere muligheten til (og ansvar for) å ta steg mot å håndtere klimaendringen. Det første steget er å legge grunnlaget  for fremtidige beslutninger. Å se problemet og bli kjent med klimaendringen og dens virkninger gjør dere i stand til å identifisere både utfordringer og muligheter innen bærekraftig utvikling for regionen, byen eller kommunen dere ser på.

Å gjennomføre en sårbarhetsvurdering  for området er neste steg i å identifisere virkningene, utfordringene og mulighetene skapt av klimaendring for området dere ser på. Det må involveres så mange sektorer (f.eks. transport, energi, bolig og jordbruk) som mulig for å identifisere synergier og konflikter mellom dem.

I tredje steg settes den strategiske retningen, også under påvirkning fra andre beslutningstakere. Vær oppmerksom på det lokale virksomheter og energiinteresser blir sterkt påvirket av måten dere håndterer klimaendringsspørsmålet på.

Disse stegene vil føre til en avtale eller en handlingsplan. Dermed kan implementeringsfasen  starte. I dette steget er det avgjørende med en tilknyttet overvåking og prosessevaluering dersom målene skal kunne nås og prosessen skal kunne gjennomgås og forbedres.

Klimaendring kan ha både positive og negative innvirkninger på regionen, byen eller kommunen. Verktøykassen til BalticClimate dekker derfor begge deler. Utfordringene og mulighetene framheves gjennom hele denne prosessorienterte veiviseren.

Boksen til høyre gir en presentasjonsmal for å gi en innføring i klimaendring og
BalticClimates verktøykasse til beslutningstakere og identifisere deres rolle
i håndteringen av klimaendring. Malen kan lastes ned og tilpasses etter behov.


Start med Å se problemet.