Skal dere kunne ta ansvar, trenger dere bakgrunnskunnskap om …

Utslippsscenarioer

Globale utslippsscenarioer brukes for å utvikle klimamodeller og klimascenarioer for regionen dere ser på. Et scenario lages av ulik inndata av drivhusgassutslipp, som er mer eller mindre påvirket av økonomisk vekst, befolkningsutvikling, teknologi, energiproduksjon og forbruk, i tillegg til jordbruksutvikling.

Klimamodeller, klimascenarioer og usikkerhetene i projeksjonene

Klimamodeller hjelper oss med å forstå klimaendringen. De lager ulike scenarioer for klimaendring. Med numeriske klimamodeller som bruker klimatisk innputt som atmosfære, landareal, hav, sjøer og is kan fagfolk beregne fremtidens klima for regionen deres. Disse regionale projeksjonene av klimaendring, som for det meste er utviklet for de neste 100 årene fram i tid, kan være til hjelp for å planlegge hvordan potensielle innvirkninger fra klimaendring skal møtes, og for å utvikle strategier i regionen. Klimaendringsscenarioer får dere fra regionale eller nasjonale klima- og meteorologieksperter, men denne verktøykassen gir eksempler på regionale projeksjoner.

Sannsynligvis har dere måttet ta beslutninger under liknende forhold før. Når det dreier seg om innvirkninger fra klimaendring, må dere imidlertid være oppmerksom på de spesifikke usikkerhetene som er knyttet til utslippsscenarioer. Klimamodeller og klimascenarioer er fulle av usikkerhet på grunn av antakelsene som ligger til grunn. Det finnes mange ulike modeller, og de gir ulike resultater. Ved å kombinere ulike modeller er det likevel mulig å få resultater som er mer pålitelige enn om en bare ser på én modell.

Det er viktig å være oppmerksom på at projeksjonene av klimaendring har usikkerheter. Like fullt er projeksjonene en rettesnor for fremtidens klima utvikling og gir svar om mulige endringer. Ikke bruk usikkerhetene som en unnskyldning for å utsette tiltak rettet mot klimaendring. Strategier og håndteringsprosesser øker robustheten, attraktiviteten og konkurranseevnen i området – så ikke vær redd for usikkerheter, men jobb med dem isteden!

Hovedtyper av tiltak mot klimaendring

Det finnes to hovedtyper av tiltak mot klimaendring som kan utgjøre et grunnlag for å handle ansvarlig:

Skadebegrensning er en strategi for å hindre fremtidige innvirkninger av klimaendring på global skala. Bestemmer dere for å redusere utslippet av drivhusgasser og fremme skadebegrensende tiltak (f.eks. energisparing og bedre effektivitet, bruk av fornybar energi), stanser ikke klimaendringen med det samme, men de fremtidige innvirkningene på menneskeskapte systemer (f.eks. infrastruktur, bosetning, virksomhet) og miljøet (f.eks. jord, vegetasjon, biodiversitet) kan reduseres.

Tilpassing trengs også, ettersom klimaendring finner sted allerede i dag. Innvirkninger fra klimaendring så som hetebølger, ekstremnedbør, flom og uvær er uforutsigbare og stiller stadig større krav til teknisk tilpassing av infrastruktur og arealbruk (f.eks. diker, flere åpne arealer som kan absorbere flom, og luftkondisjoneringssystemer), i tillegg til delvis institusjonell tilpassing slik at kapasiteten kan utnyttes bedre. På globalt nivå vil sterke skadebegrensende tiltak redusere behovet for tilpassing.

Det er nær sammenheng mellom skadebegrensning og tilpassing, og et integrert syn er mer effektivt enn å takle dem separat. Mulige synergier og konflikter mellom tilpassing og skadebegrensning blir ofte oversett, noe som potensielt kan føre til feiltilpassing. Det er dessuten ofte tilfelle at strategiene håndteres av ulike grupper av beslutningstakere (f.eks. politikere, administrative enheter, virksomhets ledere).

Det er ofte lurt å integrere skadebegrensning og tilpassing i den kjente og velprøvde sammenhengen bærekraftig utvikling. Ved å gjennomføre en innvirknings-/sårbarhetsvurdering kan dere sørge for at økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter ved regionen tas hensyn til i planleggingen.

Har dere ytterligere spørsmål om klimaendring, finnes det en liste med svar på ofte stilte spørsmål om emnet her.

I eksempelboksen til høyre er det et eksempel på metodologi for territoriell tilpasning til klimaendring.


Fortsett til Til handling.