1. Innledning 4. Resultat
2. Mål 5. Materiale og forberedelse
3. Inndata 6. Øvelsesinstruksjoner


Innledning

Å involvere de riktige aktørene er et avgjørende trinn for å lette implementeringen og øke legitimiteten i klimatilpasningsprosessen. Det er også viktig å forstå hvordan disse aktørene samhandler og hvilke ansvarsområder som faller inn under deres mandat, for å kunne tette eventuelle huller og øke samarbeidet. Ved hjelp av kartleggingen av interesseparter i øvelse A - Kartlegging av interesseparter, vil ansvarsområdene til hovedaktørene involvert i styringen av klimatilpasning og skadebegrensning, samt relasjonen mellom disse aktørene, bestemmes ytterligere.

Gruppedeltakerne rangerer de identifiserte hovedaktørene etter tilpasningsevne, viktighet for klimatilpasning og skadebegrensning, samt evne til å gripe muligheter. De vurderer også i hvor stor grad de samhandler. Øvelsen ser på formelt og uformelt ansvar og identifiserer huller i ansvarsfordelingen som potensielt kan hindre klimatilpasning og skadebegrensning. Resultatet blir særlig viktig for å evaluere resultatet av øvelse V om tilpasningsevne.

Mål

Denne øvelsen har som mål å kartlegge ansvarsfordelingen mellom hovedaktørene involvert i identifiserte områder eller sektorer. Dette vil styrke evnen til å bestemme hvordan vi skal fortsette med: (i) langsiktig planlegging (ii) krisehåndtering og (iii) å gripe muligheter relatert til klimaendring.

Inndata

Resultater fra øvelse A - Kartlegging av interessentene i oversiktsanalysen.

Resultat

Et skjema over relasjonene mellom hovedaktørene, etter deres viktighet for implementering av klimatilpasning og skadebegrensningsstrategier.

Materiale og forberedelse

 • Penner i ulike farger og papirtavlestore ark.
 • Lag ca. 20 sirkler i ulike størrelser og farger på «tykt» papir.
 • Gjør i stand et papirtavlestort ark med kartleggingstabellen av interessentene fra øvelse A - Kartlegging av interessentene. Legg til ekstra kolonner i samsvar med tabell 1 nedenfor. 
 • Lag sirkler i ulike størrelser og farger på en datamaskin, om dere vil.

Tabell 1. Ansvarsområder og relasjoner til hovedaktører involvert i endring (kan lastes ned fra Relaterte filer til høyre)

Navn Organisasjon Stilling Ansvarsområde Involveringsgrad Innflytelsesnivå Mangel på samarbeid (med hvem) Mangel på samarbeid (om hva)

             

             


           


Øvelsesinstruksjoner

1. Prosesslederen presenterer øvelsen. Øvelsen består av tre deler:

1) Idédugnad om aktører og deres ansvarsområder
2) Kartlegging av samhandling
3) Diskusjon og analyse

2. Idedugnad om aktører og deres ansvarsområder

Prosesslederen legger arket med de viktigste interessentene som ble identifisert i øvelse A - Kartlegging av interessentene  på bordet. Gruppedeltakerne bør studere listen og så ha idedugnad om hvilke hovedaktører involvert i styringen av klimaendring som fortsatt mangler. Dere bør vektlegge aktører som har ansvarsområder dere tror er viktige for klimatilpasning og skadebegrensning i lokalområdet eller den økonomiske sektoren dere ser på. De kan være viktige i visse trinn av styringen, f.eks. beslutning, planlegging og implementering. De kan også være aktive på ulike administrative nivåer i samfunnet. De kan også være viktige på ulike måter, for eksempel gjennom kunnskapsstøtte, analytisk støtte, informasjon og makt. Instruer gruppen om hvordan den skal fortsette med krisehåndtering og langsiktig planlegging (se «Krisehåndtering og langsiktige strategiers» under). Blir det identifisert nye aktører, legges de til listen. Prøv å være så spesifikk som mulig, dvs. oppgi navn på avdeling, seksjon og kontaktperson, om mulig.

For hver aktør på listen:

 • Velger dere en «planet», dvs. en sirkel med passende farge og størrelse. Størrelsen på planeten representerer det dere tror er innflytelsesnivået når det gjelder tilpasning og skadebegrensning i lokalområdet eller den økonomiske sektoren dere ser på. Fargen representerer ulike typer organisasjoner, om ønskelig. Skriv navnet på aktøren på planeten.
 • Plasser sirkelen på flipoverarket, med navnet på området eller den økonomiske sektoren i midten. Jo nærmere midten sirkelen plasseres, desto mer innflytelse tror dere aktøren har når det gjelder å påvirke evnen til skadebegrensning eller tilpasning til klimaendring.
 • Gjenta for alle aktørene.
 • Fyll ut listen over interesseparter med innflytelsesnivået dere tror aktøren har på styringen av klimatilpasning og skadebegrensning.

3. Kartlegging av samhandling mellom aktører

 • Bruk en grønn penn til å dra en linje mellom aktører som samarbeider i dag. Jo tykkere linjen er, desto sterkere er samhandlingen. En tynn eller prikket linje symboliserer at samarbeidet bare så vidt eksisterer.
 • Bruk en rød penn til å tegne opp samarbeid mellom aktører som gruppen synes bør komme på plass for å lette klimatilpasning og skadebegrensning i lokalområdet eller den økonomiske sektoren dere ser på. På linjen skriver dere hva samarbeidet bør dreie seg om.
 • Fyll inn i listen over interesseparter hva slags samarbeid som mangler i dag og spesifikt hvilke saker det dreier seg om.

4. Diskusjon og analyse

 • Gjennomfør en kort diskusjon basert på spørsmålene under. Formålet er å bestemme hvilke tiltak dere vil sette i verk for å øke samarbeidet mellom aktører og engasjement fra viktige aktører, særlig de store, enslige «planetene» som ikke allerede er tilknyttet prosessen. Hvilke former for samarbeid trengs for å gripe mulighetene skapt av klimaendring? Skriv ned de viktigste avgjørelsene dere tar i et tekstdokument som beskriver konkret hva og når visse aktiviteter skal utføres for å øke dette engasjementet. Dette er viktig for legitimiteten og troverdigheten til gjennomføringen av alle avgjørelser!

Spørsmål til hjelp for gruppediskusjonen:

 • Hvem har ansvar for hvilke viktige områder? Tar disse aktørene faktisk ansvaret sitt når det gjelder klimaendring?
 • Finnes det aktører med uformelt ansvar? Bør disse aktørene mobiliseres? Finnes det aktører som bør ha mer eller mer formelt ansvar?
 • Er det huller i ansvarsområdene?
 • Hvilke aktører har ressurser? Brukes disse ressursene effektivt?
 • Er det huller i ressursfordelingen eller opphopede ressurser som ikke brukes i dag?
 • Hvilke av de identifiserte sensitive aktivitetene er vanskeligst å håndtere?
 • Hvilke aktører og ansvarsområder må inkluderes i prosessen for å håndtere disse tingene på best måte?

Krisehåndtering og langsiktige strategier

Prosesslederen bestemmer hvor viktig det er å skille mellom krisehåndtering på én side og mer langsiktige strategier på den andre siden for lokalområdet eller den økonomiske sektoren dere ser på. Erfaring har vist at disse to tingene av og til blandes sammen, noe som gjør det vanskeligere å analysere ansvarsfordelingen. Hvis dere tror dette skillet er viktig å opprettholde, må dere lage ett kart for aktører involvert i krisehåndtering, og ett kart for aktører involvert i langsiktig planlegging. Sørg for at dere diskuterer hvordan disse to samvirker i dag, og hvordan dere synes de bør samvirke i framtiden. Hva blir risikoen dersom de ikke samvirker tett?


Tilbake til Øvelse V - Identifisering og rangering av tilpasningsevne
Fortsett til Øvelse VII - Integrert sårbarhetsvurdering og handlingsplan