1. Innledning 4. Resultat
2. Mål 5. Materiale og forberedelse
3. Inndata 6. Øvelsesinstruksjoner


Innledning

En organisasjons evne til å møte og tilpasse seg endring er avgjørende for å begrense de negative innvirkningene av klimaendring, og for å gripe nye muligheter som kan oppstå. Ved bruk av deltakernes erfaring vil øvelse V muliggjøre identifisering av de mest kritiske faktorene som gjelder tilpasningsevnen i lokalområdet eller den økonomiske sektoren. Resultatene omfatter identifisering av områder som allerede er sterke, og der det trengs særlig oppmerksomhet. Denne informasjonen er viktig for å beskrive konkrete tilpasningstiltak i Øvelse VII - Integrert sårbarhetsvurdering og handlingsplan.

Mål

Denne øvelsen har som mål å identifisere og rangere både interne og eksterne faktorer for tilpasningsevne for å kunne ringe inn de mest relevante for sårbarhetsvurdering i forhold til klimaendring i lokalområdet eller den økonomiske sektoren.

Inndata

Liste over viktige klimatiske og sosioøkonomiske stressorer identifisert i øvelsene II og III.

Resultat

En liste over de mest innflytelsesrike faktorene når det gjelder tilpasningsevne i lokalområdet eller den økonomiske sektoren.

Materiale og forberedelse

 • Materiell: en kortstokk (eller to dersom dere jobber med to økonomiske sektorer), post-it-lapper, penner, fargeteip.
 • Gjør i stand et papirtavlestort ark med IPCCs definisjon av tilpasningsevne 1, tilpasningsevne 2 og 3.

Tilpasningsevne 1
Tilpasningsevne er et mål på evnen en person, en husholdning eller en organisasjon har til å tilpasse seg endring.
Høy tilpasningsevne gjør det dessuten mulig å gripe muligheter forårsaket av endringen.

FNs klimapanel (IPCC) definerte tilpasningsevne for klimavariasjon og -endring som:
«Evnen et system har til å tilpasse seg klimaendring (inkludert klimavariabilitet og ekstremvær) for å mildne potensielle skader, dra nytte av muligheter, eller å hanskes med følgene.»

 

Tilpasningsevne 2
Hva påvirker tilpasningsevnen i organisasjonen deres?
Tilpasningsevne 3
Hvilke faktorer påvirker tilpasningsevnen i deres område eller sektor?
 • Gjør i stand et papirtavlestort ark med plansje A: Viktighetsstige (lag én i alt) og plansje B: Vanskelighetsstige (lag én per lokalområde eller økonomisk sektor) (tabell 1). Vil dere komme fram til en matrise, gjør dere i stand matrisen på et papirtavlestort ark (tabell 2)

Tabell 1. Faktorer for tilpasningsevne etter viktighet og vanskelighet (kan lastes ned fra Relaterte filer til høyre)

Plansje A. Viktighetsstige

Plansje B. Vanskelighetsstige

Høy viktighet:  Umulig:
Middels viktighet:  Vanskelig:
Lav viktighet:  Moderat:
   Let

Tabell 2. Faktorer for tilpasningsevne som en matrise over viktighet og vanskelighet (kan lastes ned fra Relaterte filer til høyre)


Lett

Moderat

Vanskelig

Umulig

Høy viktighet        
Middels viktighet        
Lav viktighet        
 • Gjør i stand en liste med de viktigste klimatiske og sosioøkonomiske stressorene som ble identifisert i øvelsene II og III.

Øvelsesinstruksjoner

1. Prosesslederen presenterer øvelsen. Øvelsen består av to hoveddeler:

(a) Identifisering av faktorene som påvirker tilpasningsevnen, og
(b) Rangering av disse etter hvor viktige dere tror de er og hvor vanskelige dere tror de er å endre.

2. Identifisering av faktorer og rangering etter viktighetsnivå:

 • Prosesslederen henger opp IPCCs definisjon av tilpasningsevne = «beskriver evnen et system har til å tilpasse seg klimaendring for å mildne potensielle skader, dra nytte av muligheter, eller å hanskes med følgene» på veggen eller tavla.

 • Prosesslederen legger arket Tilpasningsevne 2 på bordet:   
Hva påvirker tilpasningsevnen i organisasjonen deres?
 • Deltakerne blir bedt om å bruke 5 minutter på å skrive ned de viktigste faktorene som påvirker tilpasningsevnen til organisasjonen deres, på post-it-lapper eller liknende. Hvis dere vil, kan hvert enkelt gruppemedlem også angi viktighetsnivået til hver faktor etter verdien i en kortstokk fra 2 (lavest) til ess (høyest).

 • Nå er det på tide å spille kort. Prosesslederen ber gruppemedlemmene legge ut esset, dvs. «kortet» med den faktoren hver enkelt synes er viktigst, på bordet, én etter én. Hver deltaker som har «kort» det står det samme på, f.eks. «politisk støtte», uansett hvilken verdi «kortet» har, legger sine «kort» på toppen av det som allerede ligger på bordet. Deltakerne diskuterer så hvorfor de tror denne faktoren er viktig og hvordan den påvirker tilpasningsevnen. Deltakerne blir bedt om å bli enige om hvor viktig faktoren er, dvs. verdien på kortet.

 • Når gruppen er enig, tas et kort med tilsvarende verdi fra kortstokken, og navnet på faktoren skrives på en papirlapp og teipes til kortet. Teip det til plansje A med den laveste verdien enders og den høyeste verdien øverst.

 • Gjenta dette for alle faktorene dere har identifisert som å påvirke tilpasningsevnen. Nå har dere gitt verdier til de viktigste faktorene for tilpasningsevne på generelt nivå for denne gruppen med ulike organisasjoner. Dette er kortene dere for tiden har på hånden. 

3. Rangering etter lokalområdet eller den økonomiske sektoren:

 • Prosesslederen legger arket Tilpasningsevne 3 på bordet:
    
  Hvilke faktorer påvirker tilpasningsevnen i deres område eller sektor?
 • Prosesslederen legger også ut listene over viktige klimatiske og sosioøkonomiske stressorer som ble identifisert i øvelsene II og III.

 • Se på korthånden deres. Gå gjennom kortene ett for ett. Avgjør om hver faktor er mer eller mindre viktig for lokalområdet eller den økonomiske sektoren sammenliknet med den forrige vurderingen. Plasser kortet på viktighetsstigen på plansje A. Sørg for at dere tar hensyn til de viktigste klimatiske og sosioøkonomiske stressorene når dere angir viktighetsnivå. Ta et bilde når alle kortene er plassert på viktighetsstigen.

 • Se nå på kortene dere har rangert med høy viktighet. Gå gjennom disse kortene ett for ett. Sett hvert kort på vanskelighetsstigen fra lett til umulig på plansje B etter hvor vanskelig dere tror de er å endre. Diskuter årsakene til hvorfor dere tror de er lette eller vanskelige å endre, og diskuter hva som trengs for å få til positive endringer.

 • Gjenta dette for alle kortene med høy og middels viktighet. Ta et bilde når alle kortene er plassert på vanskelighetsstigen.

 • Har dere fokus på mer enn ett lokalområde eller mer enn én økonomisk sektor, gjentar dere trinn 3. Da får dere to vanskelighetsstiger.

4. Diskuter mulige tiltak dere kan foreta dere for å styrke faktorene i tilpasningsevnen. Skriv dem i en liste. Hvilke endringer tror dere vil kreve ekstra innsats? Prøv å skille mellom relative svakheter og styrker.


Tilbake til Øvelse IV - Lokal sensitivitet 
Fortsett til Øvelse VI - Ansvarsområder og relasjoner mellom hovedaktører involvert i endring