Strategisk planlegging møter fremtidens behov og skaper dermed en løsning som unngår fremtidige konflikter.


Strategisk planlegging som et verktøy for fremtidig positiv utvikling

Formålet med strategisk planlegging er å åpne opp mulighetene for fremtidig positiv utvikling i regionen. Ved å identifisere de viktigste spørsmålene for regionen og/eller området, prøver strategisk planlegging å møte fremtidens behov. Strategisk planlegging må også forutsi mulige konflikter mellom ulike interesser (politiske, økonomiske, finansielle, miljømessige osv.) og dermed skape en løsning som unngår fremtidige konflikter.

En av de største usikkerhetene for fremtiden, klimaendringen, må implementeres i strategisk planlegging. Strategisk planlegging må holdes på relativt stor skala – det gir en mer helhetlig tilnærming. Strategisk planlegging legger større vekt på den totale funksjonaliteten i området i fremtiden, der det tas hensyn til fremtidige behov innen økologi, økonomi, samfunn og demografi. 

Identifiser og frem retningen for utvikling innen arealbruk i området

Strategiske planer kan lages på flere ulike nivåer: kommune, kommunesamarbeid eller fylke. Tematiske strategiplaner er et annet nyttig verktøy, dersom målet er å for eksempel fremme mulighetene for en bestemt aktivitet (f.eks. turisme) i et visst område – og finne lenker mellom ulike områder i regionen.

Strategisk planlegging bør dessuten også motivere samarbeid mellom de ulike interessepartene; samarbeid kan oppmuntres ved å anerkjenne motivene til de ulike interessepartene og forstå viktigheten av de ulike perspektivene.

Strategiske planer fører ulike aktører sammen – ikke alle er nødvendigvis direkte involvert i planleggingen på kommunenivå (eller fylkesnivå). Strategiske planer kan også være tematiske, dvs. ta for seg energi eller mobilitet. Strategisk planlegging vil si å fremme en viss valgt retning.

Gjennomføringen av strategiske planer kan skje gjennom regional-, kommune- eller detaljplaner. Ettersom strategiske planer i mange tilfeller ikke er juridisk bindende, spiller overvåking av den utviklede strategien en viktig rolle. Planleggingsavgjørelser som strider mot strategien, kan fort føre til at fordelene og mulighetene som skulle oppnås gjennom den strategiske planen, går tapt.


Se også andre kategorier innen planlegging for skadebegrensning av og tilpassing til klimaendring:

» Lokalt klima og fremtidige klimascenarioer
» Kompakt og mangfoldig urban struktur
» Bærekraftig transport
» Energieffektivitet
» Et komfortabelt og sunt miljø
» Befolkningsdeltakelse og involvering av interesseparter
» Kostnader