Analyser det nåværende lokalklimaet og fremtidens klimascenarioer for området dere ser på. Legg særlig merke til ekstremhendelser.


Identifiser mulighetene og utfordringene innen lokalklimaet

Lokalklimaet påvirker løsningene foreslått i planleggingen. Når en begynner å planlegge, er det nyttig å ha informasjon om fremtidens klima i form av relevante meteorologiske parametre beregnet i scenarioer. Endringer i temperatur, nedbør, fuktighet osv. gir kritisk informasjon om langsiktige planleggingsprosesser. I tillegg har nåværende værforhold og klimavariabilitet (f.eks. ekstremnedbør, fuktighet og vind) innvirkning på lokale aktiviteter samt areal- og vannbruk, for eksempel når det gjelder landbruk, skogbruk, vannforsyning, fritid osv.

Minimer risikoene forårsaket av de meteorologiske ekstremhendelsene

Ekstremhendelser som ekstremregn, hetebølger, snøstorm, tørke, skogbrann osv. kan forekomme på steder som potensielt ikke er forberedt på dette. Snøstorm og tungt snødekke om vinteren kan skape infrastrukturrelaterte problemer for f.eks. strømlinjer: tilstrekkelig snøfjerningsevne må sikres også i fremtiden. Ekstremhendelser kan påvirke infrastrukturen som finnes, men også landbruk og skogbruk i regionen. 

Ekstremnedbør vil øke behovet innen regnvannshåndtering. En kompakt urban struktur med ikke-permeable (dvs. asfalt) overflater øker faren for urban oversvømmelse dersom regnvannshåndteringen ikke er oppdatert for fremtidens krav. Grønne områder kan fungere som buffersoner mot urban oversvømmelse og som vern mot erosjon. I områder med mer spredt bosetning kan ekstremnedbør også forårsake problemer for infrastrukturen, f.eks. kan mindre veier skades av jordskred, og elvebredder kan kollapse.

Hetebølger om sommeren kan utgjøre en betydelig risiko for helsen. Varmeøyer skapt av svært kompakte urbane strukturer og manglende luftavkjøling kan forverre dette fenomenet.

Vindbeskyttelse er avgjørende, særlig i mer åpne områder, f.eks. nær sjøer, kyst og sletter. Mikroklimaet i et område kan modifiseres ved å lokalisere bygninger, trær osv. på en måte som stenger for sterk vind.  

Ta hensyn til risikoer og virkninger av klimaendring innenfor innvirkningsvurderingsprosesser relatert til planlegging

Unngå eller minimer bygging i områder med klimarisiko. Det er avgjørende å bestemme hvilke områder som kan være utsatt for flom, jordskred, erosjon og annen risiko, og begrense bygging i disse områdene. Gode verktøy for identifisering av disse områdene er eksisterende topografiske kart eller flomkart. Svært sårbare områder kan ha nytte av varselsystemer (for sterk vind eller nedbør).

Se også andre kategorier innen planlegging for skadebegrensning av og tilpassing til klimaendring:

» Kompakt og mangfoldig urban struktur 
» Bærekraftig transport
» Energieffektivitet
» Et komfortabelt og sunt miljø
» Befolkningsdeltakelse og involvering av interesseparter
» Strategisk planlegging
» Kostnader