Frem kompakt og mangfoldig urban struktur. Arealbruken må være effektiv.


Implementer og frem kompakt og bærekraftig arealbruk

Analyse av dagens struktur vil identifisere muligheter for kompakt urban- og arealstruktur. En detaljert analyse av dagens arealbruk og fremtidige behov kan også føre til innovasjoner. Vær spesielt oppmerksom på eksisterende områders beliggenhet, boligtyper og effektiviteten av arealbruken. Veier og annen infrastruktur må planlegges slik at det også tas hensyn til fremtidige klimaforhold (jordskred, ekstremnedbør, frost osv.).

Identifiser steder for utfyllende bygging

Prioriter lokaliteter som muliggjør utfyllende bygging innenfor eksisterende urbanstruktur, samt områder med eksisterende offentlig transportforbindelse/-infrastruktur. Gamle industriområder innenfor urbanstrukturen kan gi unike muligheter for nyutvikling. Regionale aspekter bør også trekkes inn; tverrkommunal planlegging (regional strukturplanlegging) muliggjør effektiv bruk av regionene. Tverrkommunale strategiske planer er et godt verktøy for dette. 

Bland funksjoner

Bygninger og områder bør lett kunne innpasse endringer over tid – når det gjelder bruk, innbyggere og miljø. Flerbruksområder gir folk muligheten til å jobbe, bo og tilbringe fritiden i samme område. Slik kan ulike grupper mennesker ha kontakt med hverandre, ettersom de deler det samme rommet. Det øker også effektiviteten i arealbruken, ettersom det lager et rom som brukes av ulike grupper til ulike tider på døgnet. Eksisterende infrastruktur bør dessuten brukes året rundt, selv om det er til noe ulike formål. Slik konstant bruk og kanskje flerbruk kan hjelpe til med å holde vedlikeholdskostnadene nede. Arealer eller rom som ikke brukes visse årstider, helger eller tider på døgnet, kan lett tilby rom for andre brukere og kan også brukes til å fremme økonomisk utvikling i liten skala.

Ulike boligtyper (blokker, eneboliger og rekkehus) samt grunnleggende butikker og tjenester (skoler, barnehager, butikker og helsetjenester) bør dessuten være tilgjengelig i de samme boligområdene. Sammen reduserer de behovet for reising. Gi prioritet til utvikling langs effektive offentlige transportkorridorer og offentlige transportstasjoner, særlig tog. Selv om minimumskravet er at tjenester og arbeidssteder må kunne nås med offentlig transport, vil det være ideelt om de kan nås gjennom å gå eller sykle. Bildeling er en effektiv transportløsning for tynt befolkede områder. 

Sikre en levedyktig offentlig transport samt infrastruktur for fotgjengere og syklister

Bygging utenfor eksisterende strukturer må bare skje etter nøye vurdering. Hvis det blir en trend i området, kan kostnadene i fremtiden bli eksepsjonelt høye, ettersom hverken offentlige eller private tjenester blir lokalisert på en logistisk optimal måte. Ineffektive nettverk er dyre å bygge og vedlikeholde. Eksisterende spredt struktur er dessuten vanskelig å binde sammen og gjøre mer kompakt siden. Infrastruktur for fotgjengere og syklister bør utvikles godt. Det må være god plass for fotgjengere i bysentrum. Dette øker også attraktiviteten av bysenteret og er til fordel for den lokale økonomien.

Se også andre kategorier innen planlegging for skadebegrensning av og tilpassing til klimaendring:

» Lokalt klima og fremtidige klimascenarioer
» Bærekraftig transport
» Energieffektivitet
» Et komfortabelt og sunt miljø
» Befolkningsdeltakelse og involvering av interesseparter
» Strategisk planlegging
» Kostnader