Byggmiljøet må planlegges på en måte som er komfortabel og sunn. Planområder som er økologisk bærekraftige.


Sikre lokal økologisk diversitet, også i et klima i endring

Grøntområder og parker må være et av utgangspunktene i byplanlegging. Eksisterende grøntområder i bystrøk må sikres og utvides, om mulig, for å etablere et sunt og mangfoldig nettverk av økosystemer i byen. Urbane skoger kan også fungere som korridorer for ren og kjølig luft, og som et skjold mot sterk vind. Urbane skoger, parker og grønne tak skaper både komfortable rom og buffere mot urban oversvømmelse. 

I et klima i endring kan leveområdene til ulike arter også endre seg. Skal artene tilpasse seg nye miljøer, kreves det økologiske korridorer slik at de kan flytte eller ekspandere til nye eller mer egnede områder. Dagens økologiske tjenester bør garanteres for fremtidige generasjoner også. 

Frem løsninger som skaper grønne komfort- og rekreasjonssoner

Parsellhager, hagebyer, takhager og annet småskalajordbruk nær byene sørger for urbant rom til hagebruk og lokal matproduksjon. Reisebehovet avtar dersom sommerhytter eller hager lokaliseres innenfor det offentlige transportnettverket. Parsellhager er vanligvis bygd for fritidsbruk og krever en lettere sentralisert infrastruktur enn boligområder. Et press mot å gjøre disse områdene om til permanente boliger vil derimot kreve tyngre infrastruktur og tjenester, og kan dermed føre til en spredt arealstruktur. 

Et komfortabelt og sunt miljø omfatter også rekreasjonsområder. Skoger og kulturlandskap bør bevares også med dette i tankene. Grøntområder, naturparker osv. kan også komme lokal turisme til gode i tillegg til lokalbefolkningen.

Se også andre kategorier innen planlegging for skadebegrensning av og tilpassing til klimaendring:

» Lokalt klima og fremtidige klimascenarioer
» Kompakt og mangfoldig urban struktur
» Bærekraftig transport
» Energieffektivitet
» Befolkningsdeltakelse og involvering av interesseparter
» Strategisk planlegging
» Kostnader