Befolkningsdeltakelse og involvering av interesseparter forbedrer både prosesser og resultater.


Inkluder alle relevante aktører i prosessen

Planleggere må bruke både juridisk bindende og ikke-bindende instrumenter, f.eks. strategiske planer, når informasjon om klimaendring skal integreres i lokale og regionale planer. Planleggere kan bruke interaktive deltakingsprosesser for å gå lenger enn lovkravet.  Deltakelse er en hjørnestein i bærekraftig utvikling og et krav for strategiske miljøprosesser. Vektlegging av befolkningsdeltakelse gjennom hele planleggingsprosessen forbedrer både prosesser og resultater. 

Garanter en gjennomsiktig og åpen prosess gjennom deltaking

Deltakelse kan gjøre det lettere for resultatene av planleggingen å bli akseptert. Det er en fordel om relevante aktører og de som må føle konsekvensene av planleggingen, integreres seriøst og på et tidlig steg. De vil da lettere kunne godta resultatene av planleggingen og støtte sterkere opp om gjennomføringen. Hvis interessepartene dessuten føler at de blir hørt og at deres interesser tas hensyn til i planleggingsprosessen, vil de lettere kunne forstå og godta det endelige resultatet, enten deres egne ideer er synlig i resultatet eller ikke. 

Øk engasjementet fra interessepartene gjennom deltaking

Innbyggerdeltakelse. De kjenner situasjonen i lokalområdet og kan gi verdifull informasjon om forholdene i dag, f.eks. når det gjelder forbruk og transport.

Deltakelse fra grunneierne. Involvering fra dem kan gi større gjennomsiktighet i prosessen, i tillegg til nye muligheter for utvikling gjennom samarbeid. Deltakelse fra politikere skaper mulighet for dialog og styrker støtten for fremtidig gjennomføring.

Deltakelse fra politikere skaper mulighet for dialog og styrker støtten for fremtidig gjennomføring.

Deltakelse fra klimatologer og andre vitenskapsfolk sørger for at det blir brukt oppdatert vitenskapelig informasjon og at det kommer nye innovasjoner inn i prosessen.

Deltakelse fra media. Offentlig anerkjennelse spiller en stor rolle for å øke engasjementet fra ulike interesseparter. Gjennom pressemeldinger, nettsider, sosiale medier osv. kan publikum få vite mer om planleggingsprosessen og engasjere seg i den. Ulike kampanjer, symbolske hendelser og konkurranser kan øke kunnskapen og skape en politisk atmosfære som støtter tiltak for skadebegrensning og tilpassing.

Læringsprosessen som finner sted i løpet av planleggingsprosessen må ikke undervurderes. Involveres interessepartene, får alle som deltar mulighet til å lære hvordan klimaendringene påvirker regionen deres. Denne involveringen vil også åpne for en balansert integrering av skadebegrensning av og tilpassing til klimaendring i planleggingsprosessen.


Se også andre kategorier innen planlegging for skadebegrensning av og tilpassing til klimaendring:

» Lokalt klima og fremtidige klimascenarioer
» Kompakt og mangfoldig urban struktur
» Bærekraftig transport
» Energieffektivitet
» Et komfortabelt og sunt miljø
» Strategisk planlegging
» Kostnader