Bærekraft er per definisjon «utvikling som innfrir nåtidens behov uten at det går uten over fremtidige generasjoners evne til å innfri sine behov» (Brundtland-kommisjonen). Bærekraftig utvikling omfatter fire grunnleggende aspekter:

  • økonomisk,
  • sosial,
  • miljømessig og
  • kulturell bærekraft.

Skadebegrensning og tilpassing til klimaendring har tilført nye aspekter til bærekraftig utvikling. Selv om de «gamle» ideene i bærekraftig planlegging fortsatt gjelder også innen skadebegrensning og tilpassing til klimaendringer, må det inkluderes nye aspekter i tillegg. Hovedvekten i denne verktøykassen ligger på å understreke hvor viktig den bærekraftige planleggingsprosessen er innen skadebegrensning og tilpassing til klimaendring.

Bærekraftig utvikling mot skadebegrensning av klimaendring kan ikke gjøres med én enkelt beslutning. Bærekraft krever en tilnærming som går på tvers av sektorgrensene. Den valgte tilnærmingen gjør en forskjell, og beslutninger må tas ikke bare ut fra økonomiske forhold, men også miljø-, kultur- og samfunnshensyn. Klimaendring er ikke den eneste faktoren som bestemmer retningen i regional- og arealplanlegging, men må være et likeverdig utgangspunkt sammen med de andre faktorene. 

Ressurser, som land og energi, er begrenset. Bærekraftige avgjørelser må ta hensyn til effektiv og produktiv bruk av ressursene. På en måte som ikke skader en mulig fremtidig utvikling. Miljøet utgjør dermed en ramme for økonomisk utvikling, samfunnsutvikling og kulturell utvikling. Bærekraft omfatter også tanken om samhandling mellom interesseparter. Planlegging er en interaktiv prosess mellom planleggerne og ulike interesseparter.

Planlegging omfatter regional skala, kommuneplanskala og detaljert skala. Det høyere nivået styrer det lavere nivået, på juridisk bindende, eller i noen land ikke-juridisk bindende måter. Den hierarkiske naturen i planleggingen omfatter det faktum at avgjørelser tatt på et høyere nivå, er synlige på et lavere hierarkisk nivå.  

I de følgende seksjonene beskrives ulike ideer om skadebegrensnings- og tilpassingsarbeid i åtte ulike kategorier (klikk på figuren for nærmere opplysninger). Klima, kompakt struktur, transport, energi og et sunt miljø er direkte knyttet til planleggingsprosessen. Befolkningsdeltakelse, strategisk planlegging og kostnader er mer knyttet til den politiske siden av planlegging. Denne informasjonen fungerer som en innledning og huskeliste for planleggere og politikere, både ved oppstart av nye planleggingsprosesser og når beslutninger skal evalueres.