For å få innsikt i hvordan klimaet endres og hvordan klimaet i framtiden kan bli, brukes det klimamodeller til å lage klimascenarioer.

Innenfor BalticClimate-prosjektet er det laget klimascenarioer for framtiden, som dere finner blant Relaterte filer til høyre, for målområder i Estland, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Russland og Sverige (se figur 1). Dere kan bruke informasjonen i disse rapportene til å bestemme framtidens klima i deres område. Dersom området deres ikke hører inn under noen av disse målområdene, kan dere ta en kikk på informasjonen i generelle framtidsklimascenarioer for Østersjøregionen.

Når det gjelder de lokale vurderingene av utfordringene og mulighetene skapt av klimaendring er det også behov relatert til hvordan klimaendring vil komme til å påvirke samfunnsaktivitetene i lokalområdene. Dette er et viktig steg i vurderingsprosessen, der endringene i klimasystemet knyttes til virkninger på samfunnsaktivitetene i lokalområdene. Virkningsscenariene beriker og støtter dermed diskusjonene om hva som vil hende med oss her, og kaster lys over sensitivitetselementet i sårbarheten.

For å ta hensyn til mulige virkninger fra klimaendring i området deres, kan dere se gjennomgangen av virkningsscenarioer. Gjennomgangen presenterer tilgjengelige scenarioer om virkninger fra klimaendring i Østersjøregionen. Den er ment å støtte framtidige lokale analyser som en del av rammeverket rundt vurderingen av utfordringer og muligheter samt sårbarhetsvurderingen.

Figur 1. Målområder i BalticClimate-prosjektet (klikk for å forstørre)


Tilbake til Utslipp av drivhusgasser
Fortsett til Øvelse A – Kartlegging av interessentene