Planlegging på regionalt, lokalt og detaljert nivå består av mange faktorer. Hovedformålet med denne verktøykassen er å understreke hvor viktige aspekter ved skadebegrensning og tilpasning til klimaendring er i planleggingen.
Avgjørelsene som tas under planleggingen, skaper et bygningsmiljø som blir permanent i mange tiår og dermed blir tilpasningsaspektet avgjørende. Tilpasning til fremtidige klimaforhold, inkludert flom, hetebølger osv. bør være et av utgangspunktene for planleggingsprosessen. Skadebegrensningsaktivitetene vil kreve stor innsats i fremtiden, innenfor alle sektorer. Planlegging kan påvirke andre aktiviteter i samfunnet, f.eks. typen energi som produseres og forbrukes, og kan dermed ha direkte innvirkning på utslippene av drivhusgasser. Ved å planlegge kompakte urbane strukturer kan myndighetene også redusere behovet for reising og dermed redusere utslippet av drivhusgasser.

Verktøykassen til BalticClimate hjelper planleggerne å identifisere rollen planleggingsprosessen har i klimaendringsspørsmål. Den begynner med oversiktsanalysen av nødvendige data som kan vurdere lokale utfordringer og muligheter skapt av klimaendring. Den etterfølges av sårbarhetsvurderingen av lokalområdet og/eller den valgte sektoren.

Planleggings- og klimaendrings
delen gir en detaljert oversikt over ulike direkte og indirekte virkninger planlegging har på klimaendring og motsatt, virkninger klimaendring har på planlegging. Delen omfatter også flere gode praksiser identifisert av prosjektpartnerne i BalticClimate (implementeringstrinnet i figuren over). Formålet med disse eksemplene (på engelsk) er å vise hvordan klimaendring allerede er tatt hensyn til i Østersjøregionen.

Boksen til høyre gir en presentasjonsmal for å gi en innføring i klimaendring og
BalticClimates verktøykasse til arealplanleggere og identifisere deres rolle
i håndteringen av klimaendring. Malen kan lastes ned og modifiseres etter behov.


Dere kan begynne med oversiktsanalysen.