Beigās analīzes rezultāti tiek iekļauti klimata SVID analīzē. Pašreizējās ietekmes ietver SVID analīzes stiprās puses (pozitīvās ietekmes) un vājās puses (negatīvās ietekmes), savukārt nākotnē gaidāmās ietekmes tiek norādītas kā iespējas (pozitīvās ietekmes) un draudi (negatīvās ietekmes). To, cik tālā nākotnē klimata ietekmes pētīt, nosaka katram gadījumam atsevišķi. Nākotnes perspektīvai jāataino organizācijas stratēģiskos nākotnes plānus, kas būtiski atšķiras, piemēram, mobilo telefonu ražotājam un lielam enerģētikas uzņēmumam. Mobilo telefonu ražotājam piemērotāks būs skats dažu gadu tālā nākotnē, bet enerģētikas koncernam ieteicams apsvērt daudz tālākas nākotnes iespējamības. Tāpat ieteicams dalīt nākotni vairākos posmos (piemēram, 2020 – 2030. gads, 2030 – 2050. gads, utt.), ja paredzams, ka turpmākās pārmaiņu prognozes ir būtiskas.

Dzīves cikla posmi attēloti klimata SVID analīzes virspusē. Klimata ietekmes SVID analīzē iezīmētas ar vienādas krāsas apzīmējumiem, kas norāda attiecīgo dzīves ciklu. Apzīmējumos ietverts arī ietekmju nozīmīgums (1-3) cipara vai simbola veidā).

Dzīves ciklu posmus iespējams arī apzīmēt ar attiecīgā sektora simbolu (piemēram, auto transporta sektoram, atkritumu urna atkritumu pārstrādes sektoram, u.c.). šāda gadījumā katras ietekmes nozīmīgumu papildus apzīmēt ar skaitli, kas apzīmē katru no šiem simboliem (lietot vieno līdz trīs simbolus katram aprakstam).

Klimata SVID analīzes piemērs redzams 1. attēlā. Šajā piemērā produktam piemīt noteiktas būtiskas, ar klimatu saistītas stiprās puses un izejmateriālu ražošanas un transportēšanas iespējas. Pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas jomā arī saskatāmas nozīmīgas stiprās puses. Tomēr pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas aspektos pastāv arī nelielas vājās puses. Izejmateriālu ražošanā saskatāmi vairāki būtiski draudi.1. attēls. Klimata SVID analīzes izveide (noklikšķiniet uz attēla, lai to palielinātu)

Matricu klimata SVID analīzes izveidošanai iespējams lejupielādēt no sadaļas Saistītie dokumenti labajā pusē. Piemēru sadaļā iekļauti SVID analīzes piemēri (angļu val.), ko veica Jiveskiles (Jyväskylä) universitātes studenti BalticClimate projekta ietvaros.


Atgriezties pie Klimata ietekmes nozīmīguma novērtēšanas                                                
Pāriet pie No klimata SVID analīzes pie klimata stratēģijas