1. Ievads 4. Ieguvums
2. Mērķis 5. Materiāli un sagatavošanās
3. Ievaddati 6. Norādījumi uzdevumu izpilde


Ievads

Kad jānosaka klimata pārmaiņu ietekme uz uzņēmējdarbību, reģiona un vietējie uzņēmēji ir vislabākie eksperti. Taču viņiem bieži vien trūkst informācijas par klimata pārmaiņu radīto ietekmi. BalticClimate Toolkit var saprotami izskaidrot uzņēmējdarbības pārstāvjiem reģionāla mēroga klimata pārmaiņas. Zviedrijas Meteoroloģijas un hidroloģijas institūts (SMHI) sadarbībā ar Klimata zinātnes un politikas izpētes centru (CSPR) izstrādājis Baltijas jūras reģiona nākotnes klimata scenārijus. Šī informācija būtu jāizskaidro un par to jādiskutē kopā ar reģiona un vietējiem uzņēmējiem, lai varētu pieņemt nākotnes izaicinājumus un meklētu iespējas, kā attīstīt uzņēmējdarbību konkrētajā teritorijā.

Paredzēts, ka seminārs „Uzņēmējdarbības izaicinājumu un iespējas” būs jāorganizē pašvaldībām sadarbībā ar vietējām vai reģionālajām uzņēmējdarbības asociācijām, arodbiedrībām, tirdzniecības kamerām, uzņēmējdarbības veicināšanas struktūrām un citām organizācijām, kurās apvienojušies cilvēki no dažādām uzņēmējdarbības nozarēm. Dalībnieku atšķirīgie skatījumi varētu radīt inovācijas un jaunus sadarbības veidus. Ja nepieciešams, semināru, kas veltīts tikai vienai uzņēmējdarbības nozarei, ir iespējams pārveidot.

Mērķis

Semināra „Uzņēmējdarbības izaicinājumi un iespējas” mērķis ir iesaistīt konkrētā reģiona uzņēmumus un uzņēmējdarbības atbalstītājus klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanas un pielāgošanās procesā. Galvenā pamatdoma ir nodrošināt informāciju par klimata pārmaiņām un ģenerēt jaunas biznesa idejas, kas veicinātu klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanu un/vai pielāgošanos tām. Būtiskākais šī semināra iznākums ir informācija par galvenajiem izaicinājumiem un iespējām, ko reģionālajai un vietējai uzņēmējdarbībai radījušas klimata pārmaiņas.

 Ievaddati

Nākotnes klimats jūsu reģionā

Ieguvums

Ar klimatu saistītu izaicinājumu un iespēju uzskaitījums, kas sakārtots atbilstoši jūsu izpratnei par izaicinājumu, kā arī iespēju mērogu un to īstenošanās laika posmu.

Materiāli un sagatavošanās

  • Prezentācijas lapas, līmlapiņas un sarkanas krāsas marķieri.

  • Sagatavojiet prezentācijas lapas, kā norādīts 1. attēlā (lejupielādēt iespējams no sadaļas Saistītie dokumenti labajā pusē). Ja strādājat dažādās telpiskajās zonās vai ar dažādām ekonomikas nozarēm, sagatavojiet vienu papīra lapu katrai teritorijai vai nozarei. Sadaliet papīru piecās daļās gan vertikāli, gan horizontāli, lai atvieglotu informācijas iekļaušanu tabulā.

  • Horizontālā ass: laiks saskaņā ar apzinātajiem izaicinājumiem un iespējām (piemēram, no šī brīža līdz 2020. vai 2050. vai 2100. gadam)

  • Vertikālā ass: izaicinājuma vai iespējas svarīgums: no augsta līdz zemam.

 
1. attēls. Režģis (tabula), kurā tiek parādīts klimata pārmaiņu radīto izaicinājumu un iespēju apmērs un sastapšanas laiks

Norādījumi uzdevumu izpildei

Seminārā (2 stundas) paredzētas četras daļas:

1. Ievadlekcija (20 minūtes)
2. Uzdevums par izaicinājumiem un iespējām (10 min. individuālas pārdomas, 30 min. diskusija grupām, 30 min. prezentācija un vispārēja diskusija)
3. Uzdevums par ietekmes aspektiem (cik iespējams, koncentrēties uz pielāgošanos) (20 min. grupu diskusija, 10 min. prezentācija)
4. Novērtējums

1. Seminārs sākas ar ievadlekciju. Uzmanība tiek pievērsta nesen pieredzētajiem ārkārtējiem meteoroloģiskajiem apstākļiem un nākotnē gaidāmo klimata pārmaiņu ietekmei reģionālā mērogā. Pamatdoma ir sniegt auditorijai priekšstatu, kas, spriežot pēc būtiskākajiem meteoroloģiskajiem parametriem, jau ir noticis un kas notiks nākamajos 10, 20 un 50 gados, jo tieši tas ir dzinējspēks pārmaiņām, ar ko sabiedrībai būs jāsastopas un kurām būs jāpielāgojas. Lekcijas sagatavošanai var izmantot materiālu par klimata pārmaiņu radīto ietekmi.

Seminārā nevajadzētu koncentrēt uzmanību tikai uz to, kāds klimats būs nākotnē. Aizvadītajos gados bijuši vairāki meteoroloģiski notikumi, kas ietekmējuši uzņēmumus Baltijas jūras reģionā. Diskusijai būtu jāsākas ar jautājumiem par sausumu, karstuma viļņiem, sniega vētrām, plūdiem utt. Par pielāgošanos būtiski jautājumi ir:

  • Vai šie notikumi reģionā ietekmēja uzņēmējdarbību (vai atsevišķus uzņēmumus)?
  • Vai kaut kas ir darīts, lai nākotnē nepieļautu šādu negatīvu ietekmi?
PADOMS: Plānojot semināru, sazinieties ar vietējiem vai reģionālajiem klimata pārmaiņu ekspertiem un pārrunājiet šos jautājumu ar viņiem. Viņi varētu būt ieinteresēti iesaistīties seminārā, nodrošināt materiālus un/vai nolasīt lekciju.

2. Pēc ievadlekcijas sākas izaicinājumu un iespēju uzdevums. Tiek izveidotas divas grupas (1. grupa: izaicinājumi, 2. grupa: iespējas), maksimālais cilvēkus skaits grupā - 10. Ja seminārā piedalās vairāk nekā 15 – 20 cilvēku, jāveido vairākas apakšgrupas (izaicinājumi 1, iespējas 2 utt.). 

1. SOLIS. Katra grupa saņems plakātu vai prezentācijas lapu kā parādīts 1. attēlā. Tai būs A0 izmērs un uzraksts „Izaicinājumi” vai Iespējas”. Ja nav iespējams nodrukāt plakātus, izmantojiet prezentācijas lapas. Uz horizontālās ass atrodas laika skala ar pieciem dažādiem punktiem: tagad, pēc gada, pēc pieciem gadiem, pēc desmit gadiem un pēc divdesmit gadiem. Uzsvars tiek likts uz izaicinājumiem un iespējām tagad un tuvākajā nākotnē. Uzņēmējus lielākoties interesē ieguldījumi un inovācijas, kurus var īstenot turpmākajos 10 gados. Uz vertikālās ass attēlots izaicinājuma vai iespējas svarīguma vērtējums skalā no 1 (zems) līdz 5 (augsts).

2. SOLIS. Katras grupas dalībnieki 5 – 10 minūtes individuāli uzraksta uz līmlapiņām „izaicinājumus” vai „iespējas”, ko rada klimata pārmaiņas un kas konkrētajā reģionā ietekmē uzņēmējdarbību. Tie var būt jebkādi, bet akcents liekams uz klimata pārmaiņām un uzņēmējdarbību attiecīgajā reģionā. Uz katras lapiņas jāuzraksta viens izaicinājums vai iespēja!

3. SOLIS. Grupas sāk līmēt lapiņas pie plakāta. Grupas dalībniekiem jāapspriežas un jānosaka katra izaicinājuma vai iespējas atrašanās vieta pēc laika (uz horizontālās ass) un svarīguma (vertikālā ass). Šim darbam atvēlētas 30 minūtes.

4. SOLIS. Visas grupas prezentē rezultātus, kam seko kopēja diskusija, lai atrastu trūkstošos aspektus. Diskusijai atvēlētas 30 minūtes. Ja seminārā piedalās vairāk nekā 15 – 20 cilvēku, diskusija var būt ilgāka par 30 minūtēm.

3. Visas grupas sāk nākamo uzdevumu (20 minūtes), lai noteiktu trīs lielāko izaicinājumu vai iespēju ietekmīgākos aspektus (mēģiniet koncentrēties uz pielāgošanos).

1. tabula. Trīs lielāko izaicinājumu un iespēju ietekmes aspekti (lejupielādēt iespējams no sadaļas Saistītie dokumenti labajā pusē)

Izaicinājums/iespēja Esošie politikas instrumenti Šķēršļi Veicinošie faktori Viegli … Grūti (1…5) mainīt
1.        
2.        
3.        

Ņemot vērā „lielo trijnieku”, grupas diskusijas laikā atbildiet uz šādiem jautājumiem:

  • Kādi politikas instrumenti ir pieejami izaicinājuma pārvarēšanai (vai labuma gūšanai no šīs iespējas)?
  • Kādi ir šķēršļi?
  • Kādi ir veicinošie faktori?
  • Cik viegli vai grūti ir mainīt pašreizējo situāciju? Novērtējiet to skalā no 1 (viegli) līdz 5 (ļoti grūti). 

Visas grupas prezentē rezultātus. (10 minūtes)

4. Nobeiguma diskusija. Nobeiguma diskusijā uzmanība jākoncentrē uz būtiskākajiem izaicinājumiem un pārmaiņām. Ko esam iemācījušies no šī uzdevuma? Labs veids, kā iedziļināties detaļās, ir izmantot SVID analīzes instrumentu uzņēmējdarbībai