Klimata pārmaiņas nozīmē pārmaiņas vidē, kurā strādā uzņēmēji un darbojas uzņēmumi. Katram uzņēmējam un arī indivīdam nāksies saskarties ar klimata pārmaiņu radītajām ietekmēm. Lai arī šīs ietekmes bieži tiek asociētas ar problēmām, daudzas no tām uzņēmējdarbībai var radīt arī jaunas iespējas.

Galvenie BalticClimate rīkkopas aktivitātēs gūtie rezultāti ietver jaunas, inovatīvas biznesa idejas, kas aptver gan klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanas, gan pielāgošanās aspektus. Galvenā uzmanība koncentrēta uz vietējā un reģionālā mērogā notiekošo, taču reģionus ietekmēs ne tikai laika apstākļu izmaiņas, bet arī plašāka mēroga klimata pārmaiņas.

BalticClimate rīkkopa palīdz noteikt klimata pārmaiņu radītos izaicinājumus un iespējas uzņēmējdarbībā, lai mazinātu to ietekmi vai pielāgotos. Pēc tam atsevišķi uzņēmumi varēs detalizētāk aplūkot, kā klimata pārmaiņas ietekmēs to saražotās preces vai sniegtos pakalpojumus. 

Klimata SVID analīze sniedz noderīgas atbildes par stiprajām un vājajām pusēm, iespējām un draudiem, ko rada klimata pārmaiņas. Šīs atbildes var arī tiešā veidā iestrādāt uzņēmuma stratēģiskajā plānošanā (1. attēls). 

Klimata pārmaiņas bieži tiek uzskatītas par būtiskāko spēku, kas nākotnē ietekmēs uzņēmējdarbības vidi. Tās bieži tiek salīdzinātas ar globalizāciju, kas ir lēns, bet stiprs un nenovēršams spēks, kas atstāj iespaidu uz cenām un izmaksām, kā arī uz pieprasījuma un ražošanas struktūru. Klimata pārmaiņas ir ne tikai zinātnes un ētikas jautājums, bet arī nozīmīgs ekonomikas jautājums, jo rada sabiedrībai un uzņēmējdarbībai vērā ņemamas izmaksas. Klimata pārmaiņas katru reģionu un uzņēmējdarbības jomu ietekmēs atšķirīgi: klimata pārmaiņu dēļ būs gan ieguvēji, gan arī zaudētāji. Tādējādi ir acīmredzams, ka klimata pārmaiņas var radīt uzņēmējdarbībai gan izaicinājumus, gan iespējas. Tie, kas jau tagad apzinās klimata pārmaiņu nozīmību, tiek uzskatīti par ieguvējiem jaunajā uzņēmējdarbības vidē, jo spēj prognozēt uzņēmējdarbībai gaidāmos apgrūtinājumus un plāno attiecīgus klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un pielāgošanās pasākumus.

Klimata pārmaiņas un uzņēmējdarbība ir savstarpēji saistītas. Uzņēmējdarbība ietekmē klimata pārmaiņas, un tai var būt nozīmīga loma vai nu klimata pārmaiņu veicināšanā vai ierobežošanā. Taču klimata pārmaiņas var atstāt būtisku ietekmi uz uzņēmējdarbību, piemēram, temperatūras paaugstināšanās un ārkārtēju laika apstākļu rezultātā. Lasīt vairāk par klimata pārmaiņu scenārijiem un ietekmēm Baltijas jūras reģionā.

Klimata pārmaiņu netiešās ietekmes uz uzņēmējdarbību izraisa vietēja un starptautiska mēroga klimata politika un regulējumi, kas tiek īstenoti, lai samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, energoietilpīgu procesu augstās izmaksas un pieprasījumu pēc energoietilpīgām precēm. No otras puses, palielināts pieprasījums pēc zema oglekļa satura un energoefektīvām precēm rada jaunas tehnoloģiskās un biznesa iespējas.

Uzņēmuma kopējais novērtējums palielinās, ja tas ņem vērā klimata pārmaiņu aspektus, kā arī ietver tos uzņēmējdarbības aktivitātēs un stratēģijās. Uzņēmuma ilgtspējību iespējams novērtēt un materializēt vairākos veidos:

  • Kad ilgtspējības risinājumi atbilst visiem noteikumiem, vērtīgākais ieguvums ir aizsargāta atļauja darboties tirgū (t.i., ja tiek sasniegti mērķi, kurus nosaka ES klimata politika).

  • Rēķināšanās ar biznesa ilgtspējības aspektiem var palīdzēt saskatīt potenciālos riskus. Tādēļ ilgtspējības novērtējums var būt vērtīgs atbalsts riska vadībai. Klimata radītu risku novēršana samazina izmaksas, kas nepieciešamas, lai reaģētu ārkārtas situācijās, segtu preču kompensācijas un apdrošināšanas prēmiju  izmaksas (piemēram, ieguldot sienu un nožogojuma izveidē, lai novērstu kaitējumu, ko var radīt plūdi temperatūras paaugstināšanās un nokrišņu rezultātā).

  • Koncentrējot uzmanību uz darbības efektivitāti, bieži vien ir iespējams gan samazināt izmaksas, gan uzlabot ekoloģisko efektivitāti. Ekonomiskie ieguvumi tiek sasniegti, palielinot ražīgumu, efektīvāk izmantojot resursus, samazinot atkritumu daudzumu un veicot ilgtspējīgus ieguldījumus (energoefektivitātes uzlabošana, piemēram, energoresursu taupīšanas pasākumi).

  • Tipisks veids, kā radīt vērtību no ilgtspējīgas darbības, ir palielināt konkurētspēju, uzlabojot uzņēmuma tēlu. Klientu uzticību iespējams palielināt, sargājot korporatīvo tēlu un zīmolu (piemēram, sadarbojoties ar NVO).

  • Saražotās produkcijas ilgtspējas īpašību uzlabošana visā vērtību ķēdē var kļūt par iemeslu tirgus pieaugumam (piemēram, preču oglekļa „pēdas nospiedumi”).

  • Stratēģisko ilgtspējības jautājumu monitorings un vadība sabiedrībā var kļūt par inovāciju ieviešanas dzinējspēku, kas noved pie esošo uzņēmējdarbības koncepciju pārveidošanas un pārdefinēšanas. Rezultātā, balstoties uz jaunu ražojumu vai pakalpojumu koncepciju, var attīstīties jauni ilgtspējīgi tirgi (piemēram, automašīnu kopēja izmantošana).

  • Ilgtspējības vērtība var tikt aplūkota arī kā uzlabota personāla motivācija. Šis jautājums var būt īpaši svarīgs tajās valstīs, kur notiek iedzīvotāju novecošanās un kur jau tuvākajā nākotnē var nākties cīnīties par kvalificēta un motivēta darbaspēka piesaisti. Ilgtspējīga korporatīvā kultūra var piesaistīt lielāku darba tirgus dalībnieku uzmanību.

Labajā pusē atrodams prezentācijas piemērs uzņēmēju iepazīstināšanai ar
BalticClimate rīkkopu un viņu lomas noteikšanai cīņā ar klimata pārmaiņām.
Prezentāciju iespējams lejupielādēt un pēc nepieciešamības pielāgot.


Sākt ar Izaicinājumi un iespējas uzņēmējdarbībā