Sabiedrības līdzdalība un ieinteresēto pušu iesaistīšana veicina savlaicīgu pārmaiņu veikšanu un arī uzlabo galarezultātu.


Iesaistiet procesā visas puses, kuras skar šis jautājums

Integrējot ar klimata pārmaiņām saistīto informāciju vietēja un reģionāla mēroga plānos, plānotājiem jāizmanto visi gan juridiski saistošie, gan nesaistošie instrumenti, piemēram, stratēģiskie plāni. Plānotāji var izmantot interaktīvās līdzdalības procesus, lai pārsniegtu juridiski uzstādītās prasības. Līdzdalība ir ilgtspējīgas attīstības stūrakmens un vienlaikus arī prasība stratēģiskajiem ar vidi saistītajiem procesiem. Sabiedrības līdzdalības akcentēšana visos plānošanas procesos ne tikai veicina savlaicīgu pārmaiņu veikšanu, bet arī uzlabo gala rezultātu.

Piedaloties nodrošiniet caurspīdīgu un atklātu procesu

Piedalīšanās var palielināt iespēju, ka plānošanas rezultāti tiks apstiprināti. Jo agrāk un nopietnāk iesaistītās puses un ikviens, kuru skars plānošanas sekas, tiek procesā iesaistīti, jo labāk. Tādējādi ir lielāka iespēja, ka viņiem būs pieņemami plānošanas rezultāti, turklāt process palielināsies viņu atbalsts un līdzdalība plāna īstenošanā. Vēl vairāk, ja ieinteresētās puses redz, ka viņu intereses plānošanas procesos tiek ņemtas vērā, pastāv lielāka iespēja, ka viņi sapratīs un pieņems gala rezultātu neatkarīgi no tā, vai tajā redzamas arī viņu idejas.

Piedaloties palieliniet ieinteresēto pušu apziņu, ka līdzdalība ir obligāta

Iedzīvotāju piedalīšanās. Viņi zina par situāciju attiecīgajā teritorijā un var sniegt noderīgu informāciju, kas saistīta ar viņu pašreizējo rīcību, piemēram, attiecībā uz patēriņu un pārvietošanos.

Zemes īpašnieku piedalīšanās. Viņu iesaistīšana var procesam piešķirt lielāku caurspīdīgumu, kā arī jaunas attīstības iespējas, izmantojot sadarbību ar viņiem. Politiķu piedalīšanās rada iespēju veidot dialogu un stiprina atbalstu nākotnes plānu īstenošanai.

Politiķu piedalīšanās rada iespēju veidot dialogu un stiprina atbalstu nākotnes plānu īstenošanai.

Klimatologu un citu zinātnieku piedalīšanās nodrošinās, ka procesā tiek izmantota jaunākā zinātniskā informācija un jaunās inovācijas.

Mediju piedalīšanās. Palielinot dažādu ieinteresēto pušu saistības, sabiedriskā atpazīstamība spēlē būtisku lomu. Izmantojot mediju relīzes, interneta vietnes, sociālos medijus utt., sabiedrība var iegūt informāciju par plānošanas procesu un uzticēties tam. Dažādas kampaņas, simboliski pasākumi un sacensības var palielināt iegūtās informācijas daudzumu un radīt politisku atmosfēru, līdzdarbojoties klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un pielāgošanas darbos.

Mācīšanās procesu, kas notiek plānošanas laikā, nevajadzētu novērtēt pārāk zemu. Ieinteresēto pušu iesaistīšana sniegs visiem dalībniekiem iespēju uzzināt par klimata pārmaiņu ietekmi viņu reģionā. Šāda iesaistīšanās arī līdzsvarotā veidā ļaus plānošanas procesā sabalansēti strādāt ar jautājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu un pielāgošanu.

Skatīt arī citas klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un pielāgošanās plānošanas kategorijas:

» Vietējais klimats un nākotnes klimata scenāriji
» Kompakta un daudzveidīga pilsētas struktūra
» Ilgtspējīgas transportēšanas iespējas
» Energoefektivitāte
» Ērta un veselīga vide
» Stratēģiskā plānošana
» Izmaksas