Jāveicina ilgtspējīgas pārvietošanās iespējas.


Samazināt nepieciešamību pārvietoties

Reģioni būtu jāveido, līdz minimumam samazinot nepieciešamību cilvēkiem pārvietoties un pārvadāt preces. Infrastruktūras izmēri jāsamazina līdz minimumam un jāoptimizē. Runājot ar valsts iestāžu, skolu un lielo uzņēmumu pārstāvjiem par reģionu mobilitātes plānu izstrādi, var mudināt izzināt klientu un citu līdzpilsoņu vajadzības un censties padarīt pievilcīgākas ilgtspējīgas pārvietošanās iespējas. Tāpat jāpopularizē mobilitātes koncepcijas, kurās iesaistīti gan uzņēmumi, gan pasažieri.

Risinājumi, kas veicina nemotorizētu pārvietošanos

Priekšroka dodama risinājumiem, kas veicina pārvietošanos kājām, ar velosipēdu un sabiedrisko transportu. Velobraucēju un gājēju celiņiem būtu jāveido tīkls, kas nodrošina piekļūšanu visām galvenajām teritorijā esošajām pakalpojumu sniegšanas vietām, lai mudinātu cilvēkus ikdienā uz plānotajiem galamērķiem, piemēram, darbu, skolu un veikaliem doties kājām vai ar velosipēdu. Turklāt transporta līdzekļu ar zemu CO2 izmešu saturu, piemēram, automašīnu, kas darbināmas ar elektrību vai biogāzi, izmantošanu var veicināt ar “burkāniem”, piemēram, piedāvājot īpašas priekšrocības šādu automašīnu novietošanai pilsētas teritorijā.

Īpaša uzmanība jāpievērš arī velosipēdu novietošanai, un, plānojot teritoriju, šim nolūkam jāparedz vieta – īpaši pakalpojumu sniegšanas vietu tuvumā. Piemēroti plānošanas instrumenti ir tematiskie plāni par nemotorizētajiem transporta līdzekļiem un velo, kā arī gājēju celiņiem. Kājāmgājēju zonas un kvalitatīvi attīstītas sabiedriskās vietas palielina pilsētas centra pievilcību un veicina teritorijā esošo uzņēmumu darbību.

Veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu

Sabiedriskā transporta satiksmei, maršrutiem un grafikiem jābūt viegli pieejamiem internetā. Saskaņojot divus satiksmes veidus un izstrādājot ilgtspējīga un integrēta pilsētas transporta plānu, tiks uzlabota situācija teritorijā un reģionā. Būtu jāsaskaņo autobusu un vilcienu grafiki, lai pasažieriem nodrošinātu iespēju viegli pārsēsties no viena transporta līdzekļa uz otru. Plānošanas darbā var palīdzēt dzelzceļa un ceļu tīkla vājāko punktu analīze. Minētie risinājumi nodrošinās piemērotus pakalpojumus arī tūrisma sektoram.

Skatīt arī citas plānošanas kategorijas, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgotos tām:

» Vietējais klimats un nākotnes klimata scenāriji
» Kompakta un daudzveidīga pilsētas struktūra
» Energoefektivitāte
» Komfortabla un veselīga vide
» Sabiedrības līdzdalība un ieinteresēto pušu iesaistīšana
» Stratēģiskā plānošana
» Izmaksas