Izstrādājiet energoefektivitātes plāna vadlīnijas teritorijām un ēkām. Pievērsiet uzmanību, kā teritorijas, mājokļus, ēkas un citi aktīvi tiks pārvaldīti un uzturēti ilgtermiņā.


Nosakiet un veiciniet atjaunojamās enerģijas izmantošanu

Energoresursu ražošanas un patēriņa plānošanai, tāpat kā ekonomiskās attīstības plānošanai, jābūt iekļautai zemes izmantošanā. Bez tam būtu jāpopularizē ilgtspējīgi un atjaunojami energoresursi, kā saules enerģija, bioenerģija, ģeotermālā enerģija, vēja enerģija un biodegvielas. Nepieciešams apzināt un izmantot teritorijas, kas piemērotas atjaunojamās enerģijas ražošanai gan lauksaimniecībā, gan mežizstrādē. Atjaunojamo energoresursu izmantošana ir ilgtspējīga tikai tad, ja tā ir attiecīgajai teritorijai piemērota un nav pretrunā ar zemes izmantošanas veidu (īpaši starp enerģētiku un lauksaimniecību). Tāpat ilgtspējas kontekstā jāņem vērā visi ar loģistiku saistītie apsvērumi.

Radiet risinājumus, kas līdz minimumam samazina siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas un veiciniet energoefektivitāti

Enerģētikas jomā jāplāno pašpietiekami risinājumi, kuros tiek izmantoti atjaunojami energoresursi. Vietējais konteksts noteiks, kādas ir metodes piemērotas un izmantojamas ēku un rajonu pasīvajā plānošanā. Konkrēta objekta līmenī tas ietver orientāciju uz sauli un valdošo vēju, novietojumu attiecībā pret citām ēkām un to attiecību pret neapbūvētu teritoriju. Te jāveicina dzīvojamie rajoni, kur izmešu līmenis ir nulle, un pasīvo mājokļu tehnoloģijas. Priekšroka dodama pasīvajām (jeb nulles enerģiju izmantojošajām) mājām, kā arī ēkām, kas patērē maz energoresursu (augstāki iekšējie ieguldījumi, zemākas uzturēšanas izmaksas). Virkne tehnoloģisku risinājumu pastāv jau šobrīd: termālie logi, siltumsūkņi, vēja turbīnas, dabiskās gaisa plūsmas sistēmas utt. Viens no ieguldījumu samazināšanas veidiem ēku tehnoloģiju vajadzībām ir infrastruktūra, ko vienlaikus izmanto vairāk nekā viena ēka. Esošajām būvēm energoefektivitāti iespējams paaugstināt. Informāciju sniegt un vēstīt par jaunām iespējām šajā jomā var ēku un dzīvojamo teritoriju energoaudits.

Labumu var dot decentralizēta atjaunojamās enerģijas ražošana, īpaši lauku teritorijās, kas ir mazāk blīvi apdzīvotas, t.i., nelielu ciematu apsildīšanai var izmantot mazas jaudas siltumsūkņus. Tāpat efektīvākas par stacijām, kas ražo tikai siltumu vai tikai elektroenerģiju, ir stacijas, kas vienlaicīgi ražo gan siltumu, gan elektroenerģiju.

Veiciniet jaunu tehnoloģisko un arhitektūras risinājumu izmantošanu infrastruktūrā, teritorijās un ēkās

Ēkas - ne tikai dzīvojamās mājas, bet arī biroju ēkas, noliktavas, fabrikas utt. - jāplāno tā, lai izmantotu jumtu, žalūziju, aizsardzības pret vēju utt. piedāvātās siltumefektivitātes paaugstināšanas iespējas. Tas līdz minimumam samazina nepieciešamību pēc apkures vai atvēsināšanas. Jauni risinājumi, ieskaitot apkures - atvēsināšanas apvienošanu, centrālo dzesēšanas sistēmu utt. ilgtermiņā var būt videi draudzīgi un ekonomiski izdevīgi. Siltuma zudumi līdz minimumam jāsamazina pilsētās, apkaimēs, atsevišķās vietās un ēkās.

Identificējiet vietējo ražošanu un vietējās vajadzības

Būvniecības, renovācijas un labiekārtošanas darbos pieprasiet izmantot videi draudzīgus vietējā ražojuma materiālus. Apbūve un celtniecība, kas balstīta uz vietēja ražojuma materiāliem, līdz minimumam samazina transportēšanu un vienlaikus sniedz labumu vietējiem uzņēmumiem.

Līdz minimumam samaziniet atkritumu ražošanu un ūdens patēriņu

Atkritumu apsaimniekošanai un notekūdeņu attīrīšanai jābūt efektīvai, un iespēju robežās tās jāizmanto enerģijas ražošanai. Piemēram, sadalīšanās procesā radušos metānu var savākt un izmantot kā degvielu transporta līdzekļiem vai cita veida energoresursu. Atkritumu pārstrādāšanai jābūt obligātai, un jāveicina kompostēšana. Nepieciešams plānot kopējas pārstrādes sistēmas, ņemot vērā to draudzīgumu pret lietotāju un loģistisko efektivitāti. Notekūdeņi jāattīra un, ja iespējams, jāizmanto laistīšanā.

Skatīt arī citas klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un pielāgošanās plānošanas kategorijas:

» Vietējais klimats un nākotnes klimata scenāriji
» Kompakta un daudzveidīga pilsētas struktūra
» Ilgtspējīgas transportēšanas iespējas
» Ērta un veselīga vide
» Sabiedrības līdzdalība un ieinteresēto pušu iesaistīšana
» Stratēģiskā plānošana
» Izmaksas