Ilgtspējība pēc definīcijas nozīmē “attīstību, kas atbilst pašreizējām vajadzībām, nemazinot nākamo paaudžu iespējas apmierināt savas vajadzības” (Brunеlandes komisija). Ilgtspējīga attīstība ietver četrus pamata aspektus:

  • ekonomiskos,
  • sociālos,
  • vides un
  • kultūras ilgtspēju.

Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana un pielāgošanās tām ir radījusi jaunus ilgtspējīgas attīstības aspektus. Lai arī “vecās” idejas par ilgtspējīgu plānošanu ir izmantojamas arī, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgotos tām, šajā procesā nepieciešams ietvert arī jaunus aspektus. Šajā rīkkopā uzsvērta ilgtspējīgas plānošanas procesa nozīmību, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgotos tām.

Pieņemot tikai vienu lēmumu par pielāgošanos klimata pārmaiņām, ilgtspējīga attīstība nav iespējama. Lai nodrošinātu ilgtspējību, nepieciešama pieeja, kas pārsniedz viena noteikta sektora robežas. Izvēlētā politika dažādās jomās atšķiras, tāpēc lēmumi jāpieņem ne tikai balstoties uz faktiem, kas saistīti ar ekonomiku, bet jāņem vērā arī vides, kultūras un sociālie aspekti. Klimata pārmaiņas nav vienīgais faktors, kas nosaka reģionālās un telpiskās plānošanas virzienu, taču tam jābūt vienlīdz svarīgam kā visiem pārējiem.

Zemes un energoresursu daudzums ir ierobežots. Lai pieņemtu ilgtspējīgus lēmumus, jāplāno efektīva un produktīva resursu izmantošana, kas neapdraud nākotnes attīstību, jo tikai šāda vide rada pamatu ekonomiskajai, sociālajai un kultūras attīstībai. Ilgtspējība ietver arī ideju par ieinteresēto pušu sadarbību. Plānošana ir plānotāju un dažādu ieinteresēto pušu sadarbības process.

Plānošana var būt reģionāla, vispārēja un detalizēta mēroga. Augstākais līmenis nosaka zemākā līmeņa virzību juridiski saistošā vai dažās valstīs juridiski nesaistošā veidā. Hierarhiska plānošana nozīmē, ka augstākajā līmenī pieņemti lēmumi ir pamanāmi zemākā hierarhijas līmenī. Informāciju par zemes izmantošanas plānojumu Baltijas jūras reģiona valstīs var atrast labajā pusē esošajā piemēru rāmītī 

Nākamajās nodaļās aprakstītas dažādas idejas, kā mazināt klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgotos tām, kā arī identificētas atbilstošas plānošanas stadijas. Ir noteiktas un detalizētāk aprakstītas (lai iegūtu sīkāku informāciju, spiediet uz attēla) astoņas dažādas kategorijas (attēls). Klimats, kompakta struktūra, transports, energoresursi un veselīga vide ir tieši saistīti ar plānošanas procesu. Sabiedrības līdzdalība, stratēģiskā plānošana un izmaksas plānošanas gaitā ir vairāk saistītas ar politiskiem aspektiem. Šī informācija kalpo kā veicamo darbu saraksts plānotājiem un politiķiem gan jaunu plānošanas procesu sākumā, gan īstenojot pieņemtos lēmumus.