1. Ievads 4. Ieguvums
2. Mērķis 5. Materiāli un sagatavošanās
3. Ievaddati 6. Norādījumi uzdevumu izpilde


Ievads

Pareizo ieinteresēto pušu iesaistīšana ir svarīgs solis, lai veicinātu pielāgošanās klimata pārmaiņām procesa pētīšanu un palielinātu tā likumību. Ir svarīgi saprast, kā iesaistītās puses mijiedarbosies un kāda ir to atbildība par trūkstošās informācijas papildināšanu un sadarbības veicināšanu. A uzdevumā - Ieinteresēto pušu identificēšana veiktā ieinteresēto pušu identifikācija palīdzēs noskaidrot galveno pielāgošanās klimata pārmaiņām vadības procesā iesaistīto pušu pienākumus, kā arī attiecības starp šīm pusēm.  

Grupas dalībnieki klasificē iesaistītās puses atbilstoši to pielāgošanās spējai un nozīmīgumam (pielāgojoties klimata pārmaiņām, mazinot klimata pārmaiņu ietekmi vai izmantojot to sniegtās  izdevības). Viņi novērtē arī iesaistīto pušu mijiedarbību. Uzdevums aplūko pušu formālo un neformālo atbildību un nosaka, kad atbildības trūkums var traucēt pielāgoties klimata pārmaiņām un mazināt klimata pārmaiņu ietekmes. Ieguvums būs sevišķi svarīgs, lai novērtētu V uzdevuma rezultāta perspektīvo ietekmi uz pielāgošanās spēju.

Mērķis

Uzdevuma mērķis ir identificēt atbildības sadalīšanu starp galvenajām iesaistītajām pusēm noteiktajos reģionos vai sektoros. Tas veicinās izpratni, kā turpināt: (i) ilgtermiņa plānošanu, (ii) krīzes vadību un (iii) spēju izmantot klimata pārmaiņu radītās iespējas.

Ievaddati

Rezultāti no A uzdevuma - Ieinteresēto pušu identificēšana saskaņā ar reģiona inventarizācijas analīzi.

Ieguvums

Attiecību struktūra starp galvenajām iesaistītajām pusēm atbilstoši to nozīmīgumam (pielāgojoties klimata pārmaiņām un mazinot klimata pārmaiņu ietekmes).

Materiāli un sagatavošanās process

 • Dažādu krāsu pildspalvas, prezentācijas lapas.
 • Sagatavojiet apmēram 20 dažāda lieluma un krāsu bieza papīra apļus.
 • Sagatavojiet prezentācijas lapas ar iesaistīto pušu identifikācijas tabulu no A uzdevuma - Ieinteresēto pušu identificēšana. Pievienojiet papildu ailes saskaņā ar 1. tabulu - sk. turpmāk.
 • Ja vēlaties, datorā sagatavojiet dažāda lieluma un krāsu apļus. 

1. tabula. Galveno pārmaiņās iesaistīto pušu atbildība un attiecības 
(lejupielādēt iespējams no sadaļas Saistītie dokumenti labajā pusē).

Vārds Organizācija Amats Atbildības joma Iesaistīšanās pakāpe Ietekmes līmenis Sadarbības trūkums (ar ko) Sadarbības trūkums (par ko)
               
               
               


 Norādījumi uzdevumu izpildei 

1. Darba grupas vadītājs iepazīstina ar uzdevumu. Uzdevums sastāv no trīs daļām:

1) „prāta vētras” dalībnieki un to pienākum
2) identificēšanas mijiedarbība un
3) diskusija un analīze. 

2. „Prāta vētras” dalībnieki un to pienākumi

Darba grupas vadītājs uz galda novieto lapu ar A uzdevumā  - Ieinteresēto pušu identificēšana noskaidroto galveno iesaistīto pušu  sarakstu. Grupas dalībnieki izpēta sarakstu un intensīvi apspriež, kuras ieinteresētās puses vēl nav iekļautas klimata pārmaiņu vadībā. Jāpievērš uzmanība tādām ieinteresētajām pusēm, kuras ir svarīgas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi uz vietējo reģionu vai ekonomikas sektoru. Šīs puses varētu būt svarīgas noteiktos vadības posmos, piemēram, lēmumu pieņemšanā, plānošanā, realizācijā. Tās ir aktīvas dažādos sabiedrības administrācijas līmeņos un varētu sniegt dažāda veida atbalstu - zināšanu, analītisko, informatīvo un varas. Instruējiet grupu, kā strādāt ar krīzes vadību un ilgtermiņa plānošanu (sk. turpmāk „Krīzes vadība un ilgtermiņa stratēģijas”). Ja tiek identificētas jaunas iesaistītās puses, papildiniet sarakstu. Esiet pēc iespējas konkrētāki: nosauciet valdības departamentu, nodaļu un, ja iespējams, kontaktējieties ar šiem cilvēkiem.

Katrai iesaistītajai pusei sarakstā:

 • izvēlieties „planētu” – noteiktas krāsas un lieluma apli. Planētas lielums norāda uz tās ietekmes līmeni, pielāgojoties klimata pārmaiņām un mazinot klimata pārmaiņu ietekmi uz vietējo reģionu vai ekonomikas sektoru. Krāsas norāda uz dažādiem organizāciju veidiem. Uzrakstiet uz planētas iesaistītās puses nosaukumu.
 • Novietojiet apli uz prezentācijas lapas, kuras vidū ir reģiona vai ekonomikas sektora nosaukums. Jo tuvāk lapas vidum novietojat apli, jo nozīmīgāka, jūsuprāt, ir iesaistītās puses ietekme uz spēju mazināt klimata pārmaiņu ietekmes vai pielāgoties tām.
 • Atkārtojiet to pašu visām iesaistītajām pusēm.
 • Sarakstā aizpildiet sadaļu „Ietekmes līmenis”, norādot, kāda ietekme iesaistītajai pusei ir uz pielāgošanās klimata pārmaiņām vai to ietekmju mazināšanas vadības procesā.

3. Mijiedarbības identificēšana starp galvenajām iesaistītajām pusēm

 • Ar zaļu krāsu novelciet līniju starp iesaistītajām pusēm, kuru starpā jau norisinās sadarbība. Jo treknāka līnija, jo labāka sadarbība. Šaura vai punktota līnija nozīmē, ka sadarbība ir vāja.
 • Ar sarkanu krāsu novelciet līniju starp iesaistītajām pusēm, kuru sadarbība būtu vēlama vai nepieciešama, lai pielāgotos klimata izraisītajām pārmaiņām vai mazinātu to ietekmi uz vietējo reģionu vai ekonomikas sektoru. Blakus līnijai pierakstiet, kāda veida sadarbība būtu vajadzīga.
 • Iesaistīto pušu sarakstā ierakstiet, kāda sadarbība un kādos jautājumos šodien trūkst.

4. Diskusija un analīze

 • Īsi apspriediet zemāk minētos jautājumus. Mērķis ir nolemt, kādus pasākumus jūs gribat realizēt, lai veicinātu sadarbību starp iesaistītajām pusēm un iesaistītu nozīmīgus spēlētājus, sevišķi lielās atsevišķās „planētas”, kas līdz šim nav bijušas iesaistītas procesā. Kādas sadarbības formas būtu nepieciešamas, lai izmantotu klimata pārmaiņu radītās iespējas? Atzīmējiet savus galvenos lēmumus dokumentā, konkrēti norādot, kad un kādas aktivitātes jāveic, lai veicinātu jaunu spēlētāju iesaistīšanu. Tas ir svarīgi, lai jebkurš lēmums būtu likumīgs un pamatots!

Jautājumi grupas diskusijas veicināšanai:

 • Kas ir atbildīgs par kādām svarīgām sfērām? Vai šīs iesaistītās puses faktiski izpilda savus pienākumus klimata pārmaiņu jomā?
 • Vai ir iesaistītās puses ar neformālu atbildību? Vai šādas iesaistītās puses ir jāmobilizē? Vai ir iesaistītās puses, kurām vajadzētu vairāk formālās atbildības?
 • Vai ir jomas, kur trūkst atbildības?
 • Kurām iesaistītajām pusēm ir resursi? Vai šie resursi tiek izmantoti efektīvi?
 • Vai jomās, kur trūkst  resursu, ir „uzkrājumi”(šobrīd neizmantoti)?
 • Kuras no identificētajām jutīgajām aktivitātēm ir visgrūtāk vadāmas
 • Kuras iesaistītās puses un atbildības jomas jāiekļauj procesā, lai pēc iespēja labāk vadītu šos jautājumus

Krīzes vadība un ilgtermiņa stratēģijas

Darba grupas vadītājs nolemj, cik svarīgi vietējam reģionam vai ekonomikas sektoram ir noteikt atšķirību starp krīzes vadību un lielāku ilgtermiņa stratēģiju. Pieredze rāda, ka dažkārt šie divi jēdzieni tiek jaukti, tādēļ ir grūtāk analizēt atbildības sadalījumu. Ja jums šķiet, ka ir svarīgi saglabāt atšķirību starp tiem, sagatavojiet vienu karti krīzes vadībā iesaistītajām pusēm un otru karti ilgtermiņa plānošanā iesaistītajām pusēm. Apspriediet to mijiedarbību šodienas apstākļos, kā arī vēlamo sadarbību nākotnē. Kādi ir riski, ja šīs puses cieši nesadarbojas savā starpā?


Atpakaļ pie V uzdevuma - Pielāgošanās spēju identificēšana un klasifikācija
Turpiniet ar VII uzdevumu – Komplekss neaizsargātības novērtējums un rīcības plāns