1. Ievads 4. Ieguvums
2. Mērķis 5. Materiāli un sagatavošanās
3. Ievaddati 6. Norādījumi uzdevumu izpilde


Ievads

Organizācijas spēja tikt galā ar pārmaiņām un pielāgoties tām ir būtiska, lai ierobežotu klimata pārmaiņu izraisītās negatīvās ietekmes un izmantotu potenciālās jaunās iespējas. Izmantojot dalībnieku pieredzi, V uzdevums nodrošinās kritisko faktoru, kuri ietekmē jūsu vietējā reģiona vai ekonomikas sektora pielāgošanās spēju, identificēšanu. Rezultātā tiek identificēti spēcīgie reģioni un jomas un tie, kuriem nepieciešama īpaša uzmanība. Šī informācija ir svarīga, lai iezīmētu konkrētus pielāgošanās pasākumus VII uzdevumā - Komplekss neaizsargātības novērtējums un rīcības plāns.

Mērķis

Šī uzdevuma mērķis ir identificēt un klasificēt pielāgošanās spēju iekšējos un ārējos faktorus, lai izdalītu visbūtiskākos vietējā reģiona vai ekonomikas sektora klimata pārmaiņu radītās neaizsargātības novērtēšanai.

Ievaddati

Svarīgākie klimatiskie un sociālekonomiskie ietekmes faktori, kas identificēti II uzdevumā un III uzdevumā.

Ieguvums

Svarīgāko faktoru, kas ietekmē jūsu vietējā reģiona vai ekonomikas sektora pielāgošanās spēju, saraksts.

Materiāli un sagatavošanās process

 • Materiāli: kartīšu komplekts (vai 2 komplekti, ja jūs strādājat ar 2 ekonomikas sektoriem), līmlapiņas, pildspalvas, krāsaina līmlente.
 • Sagatavojiet prezentācijas lapas ar IPCC sniegto definīciju: pielāgošanās spēja 1, pielāgošanās spēja 2 un pielāgošanās spēja 3.

Pielāgošanās spēja 1
Pielāgošanās spēja ir novērtējuma tam, kā indivīds, mājsaimniecība vai organizācija spēj pielāgoties pārmaiņām.
Augsta pielāgošanās spēja ļauj izmantot pārmaiņu radītās iespējas.

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC) pielāgošanās spēju klimata mainībai un pārmaiņām definē šādi:„Sistēmas spēja pielāgoties klimata pārmaiņām (tostarp klimata mainībai un ekstrēmiem apstākļiem), lai mazinātu potenciālos zaudējumus, izmantotu iespējas vai tiktu galā ar sekām”.

 

Pielāgošanās spēja 2
Kas ietekmē jūsu organizācijas pielāgošanās spēju?
Pielāgošanās spēja 3
Kādi faktori ietekmē jūs reģiona vai darbības sektora pielāgošanās spēju?
 • Sagatavojiet prezentācijas lapas ar A tabulu: „Nozīmīguma skala” (sagatavojiet vienu tabulu) un B tabulu: „Grūtību skala” (sagatavojiet tabulu katram vietējam reģionam vai ekonomikas sektoram (1. tabula). Ja vēlaties noslēgumā iekļaut matrici, sagatavojiet to uz prezentācijas lapas (2. tabula).

1. tabula. Pielāgošanās spēju faktori pēc to nozīmīguma un grūtības pakāpes.
(lejupielādēt iespējams no sadaļas Saistītie dokumenti labajā pusē).


A tabula. Nozīmīguma skala

B tabula. Grūtību skala
Augsts nozīmīgums:  Neiespējami:
Vidējs nozīmīgums:  Grūti:
Zems nozīmīgums:  Vidēji:
   Viegli:

2. tabula. Pielāgošanās spēju faktoru nozīmīguma un sarežģītības pakāpes matrica.
(lejupielādēt iespējams no sadaļas Saistītie dokumenti labajā pusē).

 

Viegli

Vidēji

Grūti

Neiespējami

Augsts nozīmīgums        
Vidējs nozīmīgums        
Zems nozīmīgums        
 • Sagatavojiet sarakstu ar svarīgākajiem klimatiskajiem un sociāli ekonomiskajiem ietekmes faktoriem kas identificēti II uzdevumā un III uzdevumā.

Norādījumi uzdevumu izpildei

1. Darba grupas vadītājs iepazīstina ar uzdevumu. Uzdevums sastāv no divām galvenajām daļām:

(a) faktoru, kas ietekmē pielāgošanās spēju, identificēšana un                                                      
(b) to klasificēšana pēc nozīmīguma un grūtības pakāpes to izmainīšanai.

2. Faktoru identificēšana un klasificēšana pēc to nozīmīguma:

 • Darba grupas vadītājs uz sienas vai tāfeles parāda IPCC izstrādāto pielāgošanās spējas definīciju = „parāda sistēmas spēju pielāgoties klimata pārmaiņām līdz potenciāliem vidējiem zaudējumiem, kā arī spēju izmantot iespējas un tikt galā ar sekām.

 • Darba grupas vadītājs uz galda novieto lapu „Pielāgošanās spēja 2”:  
Kas ietekmē jūsu organizācijas pielāgošanās spēju?
 • Dalībniekiem tiek dotas 5 minūtes, lai uz līmlapiņām vai cita papīra uzrakstītu svarīgākos faktorus, kas ietekmē pielāgošanās spēju viņu pārstāvētajās organizācijās. Ja vēlaties, grupas dalībnieki var individuāli norādīt katra faktora nozīmīgumu atbilstoši vērtībām kartīšu komplektā, sākot no 2 (zems) līdz dūzim (augsts).

 • Tagad ir laiks spēlēt kārtis. Darba grupas vadītājs lūdz grupas dalībniekiem izvēlēties kartītes augstāko līmeni, piemēram, politisko atbalstu „dūža” līmenī, proti, uzlikt uz galda kartiņu ar faktoru, kuru dalībnieks uzskata par visietekmīgāko. Katram dalībniekam, kam ir kartiņas ar piezīmi par politisko atbalstu (neatkarīgi no tām piešķirtās vērtības), jāliek savas „kārtis” virsū tai, kas jau atrodas uz galda. Dalībniekiem jāapspriež, kāpēc viņi šo faktoru uzskata par svarīgu un kā tas ietekmē pielāgošanās spēju. Dalībniekiem jāpanāk vienošanās par faktora nozīmīgumu, t.i., par kartiņai piešķirto vērtību.

 • Kad grupa ir panākusi vienošanos, paņemiet no kartīšu komplekta atbilstošas vērtības kartiņu, uzrakstiet uz papīra pielāgošanās spējas faktora nosaukumu un pielīmējiet to pie šīs kartiņas. Ielīmējiet tās A tabulā – kartiņas ar zemāko vērtību tabulas lejasdaļā un kartiņas ar augstāko vērtību – tabulas augšdaļā.

 • Atkārtojiet šo procedūru visiem faktoriem, kuri ietekmē pielāgošanās spēju. Tagad, aptverot jūsu organizāciju, visiem svarīgākajiem pielāgošanās spējas faktoriem ir piešķirtas vērtības. Tās ir jūsu pašreizējās kārtis. 

3. Klasificēšana pēc vietējā reģiona vai ekonomikas sektora:

 • Darba grupas vadītājs uz galda novieto lapu „Pielāgošanās spēja 3”:  
Kādi faktori ietekmē pielāgošanās spēju jūs reģionā vai darbības sektorā?
 • Viņš (viņa) arī noliek uz galda sarakstus ar svarīgākajiem klimatiskajiem un sociālekonomiskajiem ietekmes faktoriem, kuri tika identificēti II uzdevumā un III uzdevumā.

 • Pārbaudiet savas kārtis. Izskatiet tās pa vienai. Pārdomājiet, cik būtisks ir katrs faktors jūsu vietējam reģionam vai ekonomikas sektoram. Salīdziniet tos ar jūsu iepriekšējo vērtējumu. Ievietojiet kartiņu „Nozīmīguma skalā” A tabulā. Pārliecinieties, ka, nosakot nozīmīguma līmeni, ņēmāt vērā visus svarīgākos klimatiskos un sociālekonomiskos ietekmes faktorus. Kad visas kartiņas ievietotas „Nozīmīguma skalā”, nofotografējiet to.

 • Pārbaudiet kartiņas, kuras atzīmētas ar „Augsts nozīmīgums”. Pa vienai izskatiet visas kartiņas. Ievietojiet kartiņu „Grūtību skalā” B tabulā diapazonā no „Viegli” līdz „Neiespējami” atbilstoši savam priekšstatam par to, cik grūti šos faktorus mainīt. Pārrunājiet iemeslus, kāpēc jums šie faktori šķiet viegli vai grūti maināmi un kas ir nepieciešams pozitīvām izmaiņām.

 • Atkārtojiet šo pašu procedūru kartiņām ar „Zems nozīmīgums” un „Vidējs nozīmīgums”. Kad visas kartiņas ievietotas „Grūtību skalā”, nofotografējiet to.

 • Ja jūsu mērķis ir vairāk kā viens vietējais reģions vai ekonomikas sektors, atkārtojiet 3. soli. Tad jums būs divas „Grūtību skalas”.

4. Apspriediet potenciālās darbības, lai paaugstinātu pielāgošanās spējas faktorus. Uzrakstiet tās uz lapas. Kuras izmaiņas, jūsuprāt, prasīs papildu pūles? Mēģiniet definēt relatīvi vājās un stiprās puses.


Atpakaļ pie IV uzdevuma - Vietējā reģiona jutīgums                       
Turpiniet ar VI uzdevumu - Galveno pārmaiņās iesaistīto pušu atbildība un attiecības